Hodnota: Kompaktní a vyvážené město
Primární cíl: Efektivní využívání území města podporující souvislou zástavbu a rozvoj vyvážené sítě lokálních center
 
Dílčí cíl A
Vytvořit město krátkých vzdáleností
Priorita A1
Efektivně využít stávajících nevyužívaných, nevhodně či nedostatečně užívaných pozemků
 • A1.1 Vytvořit typologii a systém posouzení brownfields, resp. nevyužívaných pozemků na území města
 • A1.2 Prioritně se zaměřit na brownfields či pozemky s vysokou tržní hodnotou a brownfields s vysokou ekologickou zátěží
 • A1.3 Vytvořit systém zapojení a spolupráce s privátním sektorem (společná řešení vč. nastavení mechanismů pro řešení území s různě komplikovanými majetkoprávními vztahy)
 • A1.4 Zpřístupnit revitalizovaná území včetně jejich funkčního a dopravního napojení na okolní městskou strukturu
 • A1.5 Podpořit komplexní řešení rozsáhlých provázaných oblastí brownfields (př. Posvitavská průmylová zóna)
 • A1.6 Podpořit dočasné využití brownfields a nevyužívaných pozemků v případech, kdy neohrozí budoucí koncepční revitalizaci brownfields
Priorita A2
Zajistit funkční vyváženost jednotlivých čtvrtí
 • A2.1 Identifikovat a prověřit stávající i potenciální lokální centra na území města a metropolitní oblasti vč. popisu jejich charakteru a vybavenosti, určení velikosti jejich spádových území
 • A2.2 Respektovat lokální centra a jejich spádová území při územním rozvoji města, především při plánování koncepce dopravy a funkčního využití území (při umisťování a plánování objemu bytové výstavby či veřejných prostranství)
 • A2.3 Promítnout informace o lokálních centrech a spádovosti do územně analytických podkladů
 • A2.4 Zabránit vzniku rozsáhlých monofunkčních celků bez základní vybavenosti prostřednictvím všech úrovní územního plánování
Dílčí cíl B
Rozšířit možnosti města k zintenzivnění zástavby v administrativních hranicích města
Priorita B1
Využít všech rezerv uvnitř zastavěného území města pro rozvoj
 • B1.1 Analyzovat a postupně odstranit důvody nevyužití stávajících ploch pro výstavbu vymezených již současným územním plánem
 • B1.2 Identifikovat další typy území s různými předpoklady pro zintenzivnění zástavby
 • B1.3 Vytvořit dlouhodobou strategii nakládání s pozemky ve vlastnictví města
 • B1.4 Stanovit jasná a spravedlivá pravidla pro rozvoj infrastruktury (dopravní, technické i zelené infrastruktury, veřejných prostranství) i z hlediska spolupráce jednotlivých aktérů
Priorita B2
Připravit plochy pro výstavbu
 • B2.1 Připravit rozsáhlejší územní celky pro výstavbu prostřednictvím výkupů a scelování pozemků
 • B2.2 Zajistit zpracování urbanistických studií na základě otevřených urbanistických soutěží
 • B2.3 Zajistit potřebnou infrastrukturu v rámci ploch pro novou výstavbu ve spolupráci města s dalšími aktéry
Dílčí cíl C
Fungující územní plánování a koncepční rozvoj lokalit
Priorita C1
Zajistit funkční územní plán
 • C1.1 Promítnout Vizi prostorového rozvoje města do přípravy nového územního plánu
 • C1.2 Rozhodnout o klíčových rozvojových projektech / oblastech města a systematicky je rozvíjet
 • C1.3 Zrychlit procesy pro změny v území a realizaci nových lokalit
 • C1.4 Prosadit možnosti vlastních stavebních předpisů pro statutární města (nejen Prahu)
 • C1.5 Využívat územních studií ve specifických lokalitách s vyšší mírou složitosti územního rozvoje
Priorita C2
Zabezpečit koncepční rozvoj Jižní čtvrti (tzv. Jižního centra)
 • C2.1 Rozhodnout a respektovat rozhodnutí o přestavbě ŽUB (včetně polohy hlavního nádraží)
 • C2.2 Zajistit financování výstavby městské infrastruktury a její etapizace
 • C2.3 Komunikovat s vlastníky pozemků v souvislosti s řešením majetkoprávních otázek
 • C2.4 Vyhotovit urbanistické studie a zajistit případné změny územního plánu tam, kde je to nezbytné
 • C2.5 Připravit komplexní strategii k odstranění ekologické zátěže, včetně návrhu technického a finančního řešení
 • C2.6 Zajistit respektování protipovodňových opatření
 • C2.7 Realizovat informační kampaň města o přípravě výstavby nové čtvrti
Připomínky
Jaroslav Dokoupil
13. 6. 2018
C1.4. vytvoření stavebních předpisů pro větší města (např. statutární, ale může být jiné kritérium - počet obyvatel, rozloha...), patří mezi jednu z tezí pro přípravu nového stavebního zákona. Doporučuji proto formulovat bod C1.4. obecněji, například: Prosazovat při přípravě nového stavebního zákona respektování specifických podmínek statutárních měst - dvouúrovňový územní plán, vlastní stavební předpisy. C 2.3. nutnost komunikovat s vlastníky pozemků při přípravě výstavby vyplývá ze zákona a není ji potřeba uvádět ve strategii explicitně. Chápu smysl tohoto bodu spíše jako potřebu koordinovat projektové záměry investorů a developerů v Jižní čtvrti se záměry města. V tomto smyslu doporučuji bod přeformulovat.
Pavel Boucník
19. 6. 2018
Poznámka k Prioritě A1 Při modernizaci železničního uzlu Brno vznikne mnoho opuštěných ploch po zrušených tratích. Tyto liniových plochy by bylo dobré řešit v celku, protože budou mít podobnou ekologickou zátěž (úkapy oleje), na trase a v bezprostředním okolí mnoho historiky zajímavých staveb. Využit jich opět na líniové stavby: na pěší a cyklostezky, průchozí parky, popřípadě na nové tratě šaliny ...
Milan Dufka
19. 6. 2018
Krátké vzdálenosti by se daly dodržet přetvořením obrovských městských bytů na coworkingová centra s dohledem/recepcí, která by firmám garantovala dohled nad jejími zaměstnanci, jejich docházkou, plnění pracovních povinností, apod. Díky tomu by zaměstnanci nemuseli denně dojíždět přes celé město, ale přišli by do práce do jim nejbližšího coworkingového centra.
Pavel Bauer
24. 6. 2018
Ve městě je stále nepořádek, začít pouzivat větší koše, které nelze prevratit a bez nějakého klíče otevřít a vysypat. Současné obyčejné plechové koše tvaru kvádr postavené na výšku jsou opravdu nevyhovující. Dále je až s podivem, že mesto neřeší problém s parkováním. Není měšťanská část, kde by byla parkovací místa vyznačena pruhy na komunikaci. Kdyby se mista jasně vyznačila, na stejnou plochu by se vešlo vice aut. (např. Maloměřice, Líšeň atd.) Rozšíření komunikace-auta rostou, provoz taky, ale městě s tím nic nedělá. Lidi do MHD prostě v Brně nelze dostat. Hlavní a problémové silnice, kde bývají zácpy by se mely rozšířit, ať zde auta mají hladky průjezd a bez kolon se bude všem brňanům lépe dýchat. Např. Ul. Jihlavská, kde ti stojí každý den, podel hřbitovní zdi směrem dokopce by se silnice mohla rozšířit o jeden pruh.
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Veskrze souhlasím, výrazný akcent bych přidal plánovaní dopravní infrastruktury v návaznosti na rozvoj bytové výstavby. Typickým příkladem se stala Bystrc, kdy rychlý rozvoj bytových kapacit nebyl doprovázen zkapacitněním přístupových komunikací (v případě přestavby křižovatky na Staré dálnici došlo dokonce ke snížení kapacity!) a způsobil pravidelný (zbytečný) kolaps dopravy.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
27. 6. 2018
Pro prioritu A1 je nezbytným opatřením vytvořit územní podmínky v územním plánu dle současných potřeb, mnohé lokality charakteru BF jsou doposud součástí stabilizovaných ploch, v kterých není možné realizovat komplexní přestavbu (změna funkce a současně i změna intenzity využití). Do priority C2 doplnit do zodpovědnosti i OÚPR.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
4. 7. 2018
K prioritě A2 doplnit: V lokálních centrech vytvořit územní podmínky především pro polyfunkční využití se zastoupením ploch pro veřejnou vybavenost.