Hodnota: Kompaktní a vyvážené město
Primární cíl: Efektivní využívání území města podporující souvislou zástavbu a rozvoj vyvážené sítě lokálních center
 
Dílčí cíl A
Vytvořit město krátkých vzdáleností
Priorita A1
Efektivně využít stávajících nevyužívaných, nevhodně či nedostatečně užívaných pozemků
 • A1.1 Vytvořit typologii a systém posouzení brownfields, resp. nevyužívaných pozemků na území města
 • A1.2 Prioritně se zaměřit na brownfields či pozemky s vysokou tržní hodnotou a brownfields s vysokou ekologickou zátěží
 • A1.3 Vytvořit systém zapojení a spolupráce s privátním sektorem (společná řešení vč. nastavení mechanismů pro řešení území s různě komplikovanými majetkoprávními vztahy)
 • A1.4 Zpřístupnit revitalizovaná území včetně jejich funkčního a dopravního napojení na okolní městskou strukturu
 • A1.5 Podpořit komplexní řešení rozsáhlých provázaných oblastí brownfields (př. Posvitavská průmylová zóna)
 • A1.6 Podpořit dočasné využití brownfields a nevyužívaných pozemků v případech, kdy neohrozí budoucí koncepční revitalizaci brownfields
Priorita A2
Zajistit funkční vyváženost jednotlivých čtvrtí
 • A2.1 Identifikovat a prověřit stávající i potenciální lokální centra na území města a metropolitní oblasti vč. popisu jejich charakteru a vybavenosti, určení velikosti jejich spádových území
 • A2.2 Respektovat lokální centra a jejich spádová území při územním rozvoji města, především při plánování koncepce dopravy a funkčního využití území (při umisťování a plánování objemu bytové výstavby či veřejných prostranství)
 • A2.3 Promítnout informace o lokálních centrech a spádovosti do územně analytických podkladů
 • A2.4 Zabránit vzniku rozsáhlých monofunkčních celků bez základní vybavenosti prostřednictvím všech úrovní územního plánování
Dílčí cíl B
Rozšířit možnosti města k zintenzivnění zástavby v administrativních hranicích města
Priorita B1
Využít všech rezerv uvnitř zastavěného území města pro rozvoj
 • B1.1 Analyzovat a postupně odstranit důvody nevyužití stávajících ploch pro výstavbu vymezených již současným územním plánem
 • B1.2 Identifikovat další typy území s různými předpoklady pro zintenzivnění zástavby
 • B1.3 Vytvořit dlouhodobou strategii nakládání s pozemky ve vlastnictví města
 • B1.4 Stanovit jasná a spravedlivá pravidla pro rozvoj infrastruktury (dopravní, technické i zelené infrastruktury, veřejných prostranství) i z hlediska spolupráce jednotlivých aktérů
Priorita B2
Připravit plochy pro výstavbu
 • B2.1 Připravit rozsáhlejší územní celky pro výstavbu prostřednictvím výkupů a scelování pozemků
 • B2.2 Zajistit zpracování urbanistických studií na základě otevřených urbanistických soutěží
 • B2.3 Zajistit potřebnou infrastrukturu v rámci ploch pro novou výstavbu ve spolupráci města s dalšími aktéry
Dílčí cíl C
Fungující územní plánování a koncepční rozvoj lokalit
Priorita C1
Zajistit funkční územní plán
 • C1.1 Promítnout Vizi prostorového rozvoje města do přípravy nového územního plánu
 • C1.2 Rozhodnout o klíčových rozvojových projektech / oblastech města a systematicky je rozvíjet
 • C1.3 Zrychlit procesy pro změny v území a realizaci nových lokalit
 • C1.4 Prosadit možnosti vlastních stavebních předpisů pro statutární města (nejen Prahu)
 • C1.5 Využívat územních studií ve specifických lokalitách s vyšší mírou složitosti územního rozvoje
Priorita C2
Zabezpečit koncepční rozvoj Jižní čtvrti (tzv. Jižního centra)
 • C2.1 Rozhodnout a respektovat rozhodnutí o přestavbě ŽUB (včetně polohy hlavního nádraží)
 • C2.2 Zajistit financování výstavby městské infrastruktury a její etapizace
 • C2.3 Komunikovat s vlastníky pozemků v souvislosti s řešením majetkoprávních otázek
 • C2.4 Vyhotovit urbanistické studie a zajistit případné změny územního plánu tam, kde je to nezbytné
 • C2.5 Připravit komplexní strategii k odstranění ekologické zátěže, včetně návrhu technického a finančního řešení
 • C2.6 Zajistit respektování protipovodňových opatření
 • C2.7 Realizovat informační kampaň města o přípravě výstavby nové čtvrti
Připomínky
Jaroslav Dokoupil
13. 6. 2018
C1.4. vytvoření stavebních předpisů pro větší města (např. statutární, ale může být jiné kritérium - počet obyvatel, rozloha...), patří mezi jednu z tezí pro přípravu nového stavebního zákona. Doporučuji proto formulovat bod C1.4. obecněji, například: Prosazovat při přípravě nového stavebního zákona respektování specifických podmínek statutárních měst - dvouúrovňový územní plán, vlastní stavební předpisy. C 2.3. nutnost komunikovat s vlastníky pozemků při přípravě výstavby vyplývá ze zákona a není ji potřeba uvádět ve strategii explicitně. Chápu smysl tohoto bodu spíše jako potřebu koordinovat projektové záměry investorů a developerů v Jižní čtvrti se záměry města. V tomto smyslu doporučuji bod přeformulovat.
Reakce
Děkujeme za připomínky. Připomínka k C1.4 bude reflektována ve formulaci daného opatření.
Pavel Boucník
19. 6. 2018
Poznámka k Prioritě A1 Při modernizaci železničního uzlu Brno vznikne mnoho opuštěných ploch po zrušených tratích. Tyto liniových plochy by bylo dobré řešit v celku, protože budou mít podobnou ekologickou zátěž (úkapy oleje), na trase a v bezprostředním okolí mnoho historiky zajímavých staveb. Využit jich opět na líniové stavby: na pěší a cyklostezky, průchozí parky, popřípadě na nové tratě šaliny ...
Reakce
Děkujeme za připomínku. Je provázána zejména k opatřením A1.4 a A1.5.
Milan Dufka
19. 6. 2018
Krátké vzdálenosti by se daly dodržet přetvořením obrovských městských bytů na coworkingová centra s dohledem/recepcí, která by firmám garantovala dohled nad jejími zaměstnanci, jejich docházkou, plnění pracovních povinností, apod. Díky tomu by zaměstnanci nemuseli denně dojíždět přes celé město, ale přišli by do práce do jim nejbližšího coworkingového centra.
Reakce
Děkujeme za připomínku - idea je jistě zajímavá a poptávka po různých typech co-workingových příležitostí bude patrně narůstat. Tento vývoj je nutné sledovat a brát do úvahy v územním a dopravním plánování - viz opatření priority A2.
Pavel Bauer
24. 6. 2018
Ve městě je stále nepořádek, začít pouzivat větší koše, které nelze prevratit a bez nějakého klíče otevřít a vysypat. Současné obyčejné plechové koše tvaru kvádr postavené na výšku jsou opravdu nevyhovující. Dále je až s podivem, že mesto neřeší problém s parkováním. Není měšťanská část, kde by byla parkovací místa vyznačena pruhy na komunikaci. Kdyby se mista jasně vyznačila, na stejnou plochu by se vešlo vice aut. (např. Maloměřice, Líšeň atd.) Rozšíření komunikace-auta rostou, provoz taky, ale městě s tím nic nedělá. Lidi do MHD prostě v Brně nelze dostat. Hlavní a problémové silnice, kde bývají zácpy by se mely rozšířit, ať zde auta mají hladky průjezd a bez kolon se bude všem brňanům lépe dýchat. Např. Ul. Jihlavská, kde ti stojí každý den, podel hřbitovní zdi směrem dokopce by se silnice mohla rozšířit o jeden pruh.
Reakce
Ad nepořádek a koše - v obecné rovině jsou zmíněny v prioritě A2.6. Při zavadění opatření zmíněné priority by samozřejmě došlo i k optimalizaci stávající sítě. Město Brno problémy s parkováním řešení, momentálně se chystá největší změna a to je zavedení rezidentního parkování, které bude upravovat parkování ve vybraných městských částech. Vodorovné dopravní značení, vyznačení parkovacích míst na komunikaci, se řídí normovými požadavky, proto někdy paradoxně může dojít ke snížení počtu parkovacích míst. Město Brno si jako svou prioritu stanovilo podporu veřejné dopravy. Rozšiřování komunikací pro větší počet aut neřeší problém s dopravou, tam kde je třeba se dopravní prostor samozřejmě rozšíří, ale pro zvýšení bezpečnosti či pro vytvoření dopravních tras i pro další druhy dopravy.
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Veskrze souhlasím, výrazný akcent bych přidal plánovaní dopravní infrastruktury v návaznosti na rozvoj bytové výstavby. Typickým příkladem se stala Bystrc, kdy rychlý rozvoj bytových kapacit nebyl doprovázen zkapacitněním přístupových komunikací (v případě přestavby křižovatky na Staré dálnici došlo dokonce ke snížení kapacity!) a způsobil pravidelný (zbytečný) kolaps dopravy.
Reakce
Děkujeme za připomínku - je nutné sledovat provázání opatření hodnoty Kompaktní a vyvážené město s opatřeními v rámci hodnoty Město s efektivní a udržitelnou mobilitou.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
27. 6. 2018
Pro prioritu A1 je nezbytným opatřením vytvořit územní podmínky v územním plánu dle současných potřeb, mnohé lokality charakteru BF jsou doposud součástí stabilizovaných ploch, v kterých není možné realizovat komplexní přestavbu (změna funkce a současně i změna intenzity využití). Do priority C2 doplnit do zodpovědnosti i OÚPR.
Reakce
Děkujeme za připomínky. K připomínce k A1 - rozumíme a máme za to, že je implicitně obsažena mj. v opatření A1.1.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
4. 7. 2018
K prioritě A2 doplnit: V lokálních centrech vytvořit územní podmínky především pro polyfunkční využití se zastoupením ploch pro veřejnou vybavenost.
Reakce
Děkujeme za připomínku, pokusíme se doplnit.
Obecné připomínky
Odbor zdraví MMB
Iva Koudelková
13. 6. 2018
V rámci všech hodnot tohoto strategického dokumentu uvádět jako jednoho z garantů definovaných priorit rovněž Oddělení strategického plánování Kanceláře náměstka primátora pro oblast Smart City.
Reakce
Oddělení strategického plánování je stejně jako další odbory zařazeno jako zodpovědný subjekt u těch priorit a opatření, které spadají do jeho kompetence, nelze jej plošně uvést jako garanta u všech řešených agend. Bude však zajišťovat průběžný monitoring naplňování jednotlivých priorit a opatření.
Tomáš Alexandrov
23. 6. 2018
Dost mi chybí cíl, který by se týkal tématu město pro všechny- narážím na existenci segregovanych skupin a škol (Vranovská, Osmec) Bylo by hezké, kdybychom nejdříve pomohli jim, až pak sobě.
Reakce
Ve strategii #brno2050 je tento cíl obsažen v hodnotě Soudržné a respektující město, kde jsou v rámci dílčího cíle B „Kontinuálně podporovat koordinovaný přístup k řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit“ i opatření zacílená na desegregaci. V rámci oblasti vzdělávání (hodnota Vzdělané univerzitní město) je řešena podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a v zajištění kvalitního inkluzivního vzdělávání. Na řešení segregovaných lokalit nemá bohužel Odbor školství, mládeže a tělovýchovy nástroje.
Jakub Kocurek
23. 6. 2018
Kvalitně zpracováno.
Reakce
Děkujeme.
Vojtěch Merta
23. 6. 2018
1) přímé napojení Krpole na D1 ve směru na Olomouc (obchvat Vinohrad, Židenic a Slatiny) 2) vyřešit zúžení ze 3 pruhů do jednoho na západním obchvatu (Žabovřesky, Jundrov) 3) zlevnit IDSJMK jízdné i pro abonenty kteří ve městě vlastní nemovitost 4) Zrevidovat světelné křižovatky a vybudovat nadchod pro pěší v Brně-Slatině, donutit konečně vedení městské části odblokovat průjezd slepé ulice Ráj z ulice Tuřanka, aby byl možný průjezd na ulici Za kostelem bez nutnosti využít vytíženou ulici Řípská. Dále omezit parkování vozů tak, aby byl zachován výhled na silnici (ulice Za kostelem, Křehlíkova atd.) 5) Chybí přímé spojení Slatina-Krpole
Reakce
Děkujeme za Vaše připomínky, vzhledem k míře podrobnosti se týkají spíše již Akčního plánu, který se zaměří na konkrétní projekty. Vaše připomínky byly také předány na Odbor dopravy.
Petr Charvát
24. 6. 2018
Hlavně nechat auta v centru a rozšířit parkovací domy. Zlevnit parkování. Více parkovacích podzemních garáží. Dokončit okruh.
Reakce
Problematika parkování je již řešena současným projektem rezidentního parkování.
Darina Boček
25. 6. 2018
Vydat plan uzemniho rozvoje opravdu v roce 2020 a nezdrzovat to. Ceny bytu jsou nehorázně vysoké. Bez územního plánu budou dale stoupat. Zajistit v nove vznikající vystavbe dostatek skol a skolek a sluzeb.
Reakce
Připomínku obsahuje priorita C1 Zajistit funkční územní plán. Nový územní plán musí být vytvořen do konce roku 2022, jelikož podle novely stavebního zákona vyprší platnost toho současného na konci roku 2022. Zastupitelstvo města Brna v červnu 2018 schválilo Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu města Brna. Zpracování územního plánu musí dodržovat zákonem stanovené postupy, mezi které patří i připomínkování a projednávání s veřejností. I z tohoto důvodu není reálné, aby byl nový územní plán hotov do konce roku 2020. Ceny bytů jsou opravdu vysoké. Předpokládáme, že k jejich snížení povede nejen existence nového územního plánu, ale také strategie bydlení města Brna, která je úzce svázána s hodnotou Město s dostupným bydlením. Dostatek škol a služeb v nové zástavbě souvisí s prioritou A2 Zajistit funkční vyváženost jednotlivých čtvrtí.
Monika Belastova
25. 6. 2018
V ramci jednotlivych priorit neni dostatecny fokus na lidi duchodoveho veku. Zvlastne pak v cilech pro verejny prostor, kultury a elektronizaci spravy bude potreba dbat na uto skupinu obyvatel specialni ohled.
Reakce
Děkujeme za Váš komentář. Na seniory je v rámci jednotlivých hodnot pamatováno v rámci různých priorit a opatření či konkrétních aktivit. Potřeby různých skupin obyvatel vzhledem k veřejným prostranstvím zohlední např. připravovaný manuál veřejných prostranství. V rámci kultury je např. opatření zaměřené na dostupnost kulturní nabídky - "Podporovat prostorovou dostupnost kulturní nabídky skrze komunitní kulturní rozvoj a sousedskou spolupráci" a "Podporovat dostupnost kultury specifickým skupinám obyvatel Brna", které obojí směřuje i ke snadnější dostupnosti kultury pro starší generaci. V rámci elektronické správy je tímto směrem zaměřen přímo jeden z dílčích cílů této hodnoty - "Přizpůsobit služby všem občanům města včetně různě znevýhodněných skupin (např. senioři nebo hendikepovaní)".
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Celkové hodnotím cíle velice kladně a připomínky jsou povětšinou pouze drobnosti. Tímto velice děkuji autorům projektu a věřím v jeho úspěšnost a smysluplnost.
Reakce
Děkujeme za podporu.
Jindrich Janos
26. 6. 2018
Tato aktivita se zapojenim obyvatel se mi libi.
Reakce
Děkujeme za podporu.
Radši bych byl anonymní
28. 6. 2018
Dále bych byl rád za redukci zbytečné byrokracie. Více úředníků znamená podle mě více problémů, protože se pro ně musí hledat práce v obdobích, kdy nejsou vytížení.
Reakce
Děkujeme za Vaše vyjádření.
Stanislav Vopálenský
28. 6. 2018
Kde je řešení parkování pro osobní vozidla? Zdražování parkovného a snižování parkovacích míst není řešení.
Reakce
Problematika parkování je již řešena současným projektem rezidentního parkování.
Ivan
28. 6. 2018
u každého vchodu do bytového domu povinně umístit KOMPOSTÉR na " domácí bioodpad ". To samé povinně do firem na odpad od kávy ˇˇturka"- shromažďovat a odvážet a ne ucpávat odpadní potrubí. Zavézt povinný sběr hliníkových plechovek ve všech domácnostech a firmách, restauracích. To stejné povinně v nemocnicích, domovech a penzionech pro starší generaci a připojit " platíčka od léků " - je to sice malý - ale zdroj hliníku....atd
Reakce
Bude doplněna priorita k rozšíření infrastrukturu pro předcházení vzniku odpadů a podpora sdílené ekonomiky.
Zog
29. 6. 2018
Hromada kydů a realizace bude stejně poplatná stupni korupce.
Reakce
Děkujeme za Vaše vyjádření.
Jan Fiala
30. 6. 2018
Děkuji za prostor k vyjádření. Byl bych rád, kdyby se více než lobbing, ekoterorismus a sluníčkářství prosazovaly aspekty zdravého selského rozumu. Jak naznačeno v oblasti dopravy, kde spalovací motory budou mít celosvětově dominantní postavení i v následujících letech, je nasnadě jízdní pruhy (když ne z důvodu většího počtu vozidel a zvětšení jejich rozměrů s každou novou generací auta, tak hlavně k umožnění vytvoření pruhu pro průjezd vozidel IZS) místo omezování spíš rozšiřovat a navyšovat, ne vytvářet špunty a minipruhy ohraničené tak vysokým obrubníkem, na který nejde najet a tedy uhnout sanitce. Je-li snaha z města vozidla vytěsňovat, tak tato by měla vést cestou výstavby obchvatu po dálnici, jejíž dostavba vázna už přes 70 let a dostavbou VMO. Určitě není šťastnou cestou podkopání mokrého a co do podzemí dodnes zcela neprobádaného města pro rádoby metro...
Reakce
Souhlasíme s Vámi, že pro realizace mnoha opatření, která vedou ke zklidňování dopravy nebo podpoře udržitelných druhů dopravy, včetně veřejné dopravy, je třeba odvést tranzitní dopravu. Proto je dostavba Velkého městského okruhu je jednou z nejdůležitějších priorit města Brna. Na jednotlivých úsecích Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby, pracuje. Projekt severojižního diametru nebo jiného druhu podpovrchového systému veřejné dopravy je ale z hlediska mobility ve městě a regionu důležitý.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
4. 7. 2018
Uvedený primární cíl u této hodnoty je pro širokou veřejnost těžce pochopitelný. Jednotlivé cíle a priority jsou složitě formulovány, např. co obnáší priorita zavedení povinné metodiky zeleného veřejného zadávání?
Reakce
Děkujeme za připomínku. Daná hodnota byla společně s hodnotou "Čisté město" transformována do nové hodnoty, která se nyní nazývá "Čisté a cirkulární město". S připomínkou souhlasím. Zeleným zadáváním je míněno zadávání veřejných zakázek tak, aby upřednostňovala recyklované, obnovitelné, či jiné podobné environmentálně optimální dodávky, či služby.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
4. 7. 2018
Uvedené cíle včetně priorit jsou zaměřené pouze na produkci a likvidaci komunálního odpadu, což je v hodnotě ČISTÉ MĚSTO nedostačující.
Reakce
Děkujeme za připomínku. Daná hodnota byla společně s hodnotou "Čisté město" transformována do nové hodnoty, která se nyní nazývá "Čisté a cirkulární město".