Projekty

Nový územní plán

Dosud platný Územní plán města Brna byl vydán před 24 lety v listopadu 1994. Podle novely stavebního zákona jeho platnost vyprší na konci roku 2022. Město Brno začalo v roce 2002 připravovat nový územní plán, který byl dopracován do fáze konceptu ve třech variantách. V roce 2011 ho město projednalo s dotčenými orgány a brněnskou veřejností. Práce na novém územním plánu byla ale přerušena kvůli zrušení nadřazeného dokumentu – Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Nové zásady byly vydány v listopadu 2016. Od roku 2017 opět pokračují práce na novém územním plánu. Zastupitelstvo města Brna v červnu 2018 schválilo Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu města Brna. Součástí příprav pro nový územní plán je také aktivní zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování při tvorbě města prostřednictvím besed, workshopů a dalších akcí.

Aktualizace územní studie Jižní čtvrť

V souvislosti s rozhodnutím o poloze brněnského nádraží u řeky je nyní možné začít intenzivně pracovat na představě o konkrétnější podobě nové Jižní čtvrti. Ta vznikne v prostoru mezi stávajícím a novým nádražím. Kancelář architekta města v současnosti pracuje na aktualizaci územní studie Jižní čtvrť. Cílem studie bude především stanovit prostorové regulativy, zpřesnit vymezení funkčních ploch a systém dopravní infrastruktury, definovat obslužnost jednotlivých ploch a doporučit etapizaci realizace technické a dopravní infrastruktury a výstavby v území. Územní studie také prověří možnost uplatnění myšlenek z vítězných návrhů urbanistických soutěží vypsaných městem Brnem a z urbanistické ideové studie „Dostavba prostoru Opuštěná Trnitá v Jižním centru – Brno“, zpracované v rámci Memoranda o spolupráci mezi statutárním městem Brnem a vlastníky části území, na jejíž přípravě se kromě brněnských architektů Aleše Buriana a Gustava Křivinky podílel i světově uznávaný architekt a urbanista Mark Johnson z amerického Denveru.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Kompaktní a vyvážené město
Projekty

Aby se nerozrůstalo bez rozmyslu dál do volné krajiny

Vizí Brna je, že Brno poroste "dovnitř", a tak bude vytvářet souvislou zástavbu a vyváženou síť místních center. Proto je naším plánem zajistit vyvážený rozvoj mezi současnými městskými čtvrtěmi a novými oblastmi rozvoje, založený na dobře fungujícím územním pánování.
Chcete se podívat na jasně daný plán na příštích 10 let? Plán na to, aby se Brno nerozrůstalo bez rozmyslu do volné krajiny ale rozvíjelo se "uvnitř"?
Primární cíl: Efektivní využívání území města podporující souvislou zástavbu a rozvoj vyvážené sítě lokálních center
Dílčí cíl A
Vytvořit město krátkých vzdáleností
Priorita A1
Efektivně využít stávajících nevyužívaných, nevhodně či nedostatečně užívaných pozemků
Zodpovědnost: KAM, OSPL, OÚPR MMB
 • A1.1 Vytvořit typologii a systém posouzení brownfields, resp. nevyužívaných pozemků na území města (do 2020 - KAM, OSPL)
 • A1.2 Prioritně se zaměřit na brownfields či pozemky s vysokou tržní hodnotou a brownfields s vysokou ekologickou zátěží (do 2020 - KAM, OSPL)
 • A1.3 Vytvořit systém zapojení a spolupráce s privátním sektorem (společná řešení vč. nastavení mechanismů pro řešení území s různě komplikovanými majetkoprávními vztahy) (do 2024 - KNPSC)
 • A1.4 Zpřístupnit revitalizovaná území včetně jejich funkčního a dopravního napojení na okolní městskou strukturu (2021 – 2028 – OÚPR)
 • A1.5 Podpořit komplexní řešení rozsáhlých provázaných oblastí brownfields (př. Posvitavská průmylová zóna) (průběžně – KAM)
 • A1.6 Podpořit dočasné využití brownfields a nevyužívaných pozemků v případech, kdy neohrozí budoucí koncepční revitalizaci brownfields ((průběžně – KAM (u brownfieldů s celoměstským významem), KNPSC))
Priorita A2
Zajistit funkční vyváženost jednotlivých čtvrtí
Zodpovědnost: KAM, OÚPR MMB, ODAE, OD, MČ
 • A2.1 Identifikovat a prověřit stávající i potenciální lokální centra na území města a metropolitní oblasti vč. popisu jejich charakteru a vybavenosti, určení velikosti jejich spádových území (do 2020 - KAM+OITI+ORR)
 • A2.2 Respektovat lokální centra a jejich spádová území při územním rozvoji města, především při plánování koncepce dopravy a funkčního využití území (při umisťování a plánování objemu bytové výstavby či veřejných prostranství) (2021–2024 - KAM+ DPMB+ OUPR+ KORDIS)
 • A2.3 Promítnout informace o lokálních centrech a spádovosti do územně analytických podkladů (2021–2024 - KAM+ OUPR+ OÚPSŘ JMK)
 • A2.4 V lokálních centrech vytvořit územní podmínky především pro polyfunkční využití objektů a ploch, zvýšenou pozornost věnovat zastoupení ploch pro veřejnou vybavenost (průběžně – KAM, OÚPR)
 • A2.5 Zabránit vzniku rozsáhlých monofunkčních celků bez základní vybavenosti prostřednictvím všech úrovní územního plánování (průběžně – KAM, OÚPR)
Dílčí cíl B
Rozšířit možnosti města k zintenzivnění zástavby v administrativních hranicích města
Priorita B1
Využít všech rezerv uvnitř zastavěného území města pro rozvoj
Zodpovědnost: KAM, OÚPR, MO, OI
 • B1.1 Analyzovat a postupně odstranit důvody nevyužití stávajících ploch pro výstavbu vymezených již současným územním plánem (př. lokalita Červeného kopce, Špitálky) (do 2020 - KNPSC, OSP)
 • B1.2 Identifikovat další typy území s různými předpoklady pro zintenzivnění zástavby (do 2020 - KAM, OÚPR)
 • B1.3 Vytvořit dlouhodobou strategii nakládání s pozemky ve vlastnictví města (2021–2024 – MO)
 • B1.4 Stanovit jasná a spravedlivá pravidla pro rozvoj infrastruktury (dopravní, technické i zelené infrastruktury, veřejných prostranství) i z hlediska spolupráce jednotlivých aktérů (2021–2024 – KNPSC, ABRAST)
Priorita B2
Připravit plochy pro výstavbu
Zodpovědnost: KAM, OÚPR, MO, OI
 • B2.1 Připravit rozsáhlejší územní celky pro výstavbu prostřednictvím výkupů a scelování pozemků (2021–2024 - OI, MO, OÚPR)
 • B2.2 Zajistit zpracování urbanistických studií na základě otevřených urbanistických soutěží (průběžně - KAM, MČ)
 • B2.3 Zajistit potřebnou infrastrukturu v rámci ploch pro novou výstavbu ve spolupráci města s dalšími aktéry (2021–2024 - OI, OÚPR)
Dílčí cíl C
Zajistit fungující územní plánování a koncepční rozvoj lokalit
Priorita C1
Zajistit funkční územní plán
Zodpovědnost: KAM, OÚPR
 • C1.1 Promítnout Vizi prostorového rozvoje města do přípravy nového územního plánu (do 2020 - KAM, KNPSC, OÚPR)
 • C1.2 Rozhodnout o klíčových rozvojových projektech / oblastech města a systematicky je rozvíjet (průběžně KAM, KNPSC)
 • C1.3 Zrychlit procesy pro změny v území a realizaci nových lokalit (průběžně – OÚPR)
 • C1.4 Prosazovat při přípravě nového stavebního zákona respektování specifických podmínek větších měst (např. pomocí dvouúrovňového územního plánu, vlastních stavebních předpisů) (2021–2024 – politická reprezentace)
 • C1.5 Využívat územních studií ve specifických lokalitách s vyšší mírou složitosti územního rozvoje (průběžně – OÚPR)
Priorita C2
Zabezpečit koncepční rozvoj Jižní čtvrti (tzv. Jižního centra)
Zodpovědnost: KAM, OÚPR, MO, OI, SŽDC, BKOM, OD, DPMB
 • C2.1 Rozhodnout a respektovat rozhodnutí o přestavbě ŽUB (včetně polohy hlavního nádraží) (do 2020 – politická reprezentace)
 • C2.2 Zajistit financování výstavby městské infrastruktury a její etapizace (2021–2024 - OI, OÚPR)
 • C2.3 Koordinovat projektové záměry investorů a developerů v Jižní čtvrti se záměry města (do 2020 - KNPSC, MO, KAM)
 • C2.4 Vyhotovit urbanistické studie a zajistit případné změny územního plánu tam, kde je to nezbytné (do 2020 - KAM, OÚPR)
 • C2.5 Připravit komplexní strategii k odstranění ekologické zátěže, včetně návrhu technického a finančního řešení (2021–2024 - OI, OŽP, SŽDC)
 • C2.6 Zajistit respektování protipovodňových opatření (průběžně - OÚPR, OŽP, OVLHZ)
 • C2.7 Realizovat informační kampaň města o přípravě výstavby nové čtvrti (do 2020 - KMZV, KNPSC)