Projekty

Nový územní plán

Dosud platný Územní plán města Brna byl vydán před 24 lety v listopadu 1994. Podle novely stavebního zákona jeho platnost vyprší na konci roku 2022. Město Brno začalo v roce 2002 připravovat nový územní plán, který byl dopracován do fáze konceptu ve třech variantách. V roce 2011 ho město projednalo s dotčenými orgány a brněnskou veřejností. Práce na novém územním plánu byla ale přerušena kvůli zrušení nadřazeného dokumentu – Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Nové zásady byly vydány v listopadu 2016. Od roku 2017 opět pokračují práce na novém územním plánu. Zastupitelstvo města Brna v červnu 2018 schválilo Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu města Brna. Součástí příprav pro nový územní plán je také aktivní zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování při tvorbě města prostřednictvím besed, workshopů a dalších akcí.

Aktualizace územní studie Jižní čtvrť

V souvislosti s rozhodnutím o poloze brněnského nádraží u řeky je nyní možné začít intenzivně pracovat na představě o konkrétnější podobě nové Jižní čtvrti. Ta vznikne v prostoru mezi stávajícím a novým nádražím. Kancelář architekta města v současnosti pracuje na aktualizaci územní studie Jižní čtvrť. Cílem studie bude především stanovit prostorové regulativy, zpřesnit vymezení funkčních ploch a systém dopravní infrastruktury, definovat obslužnost jednotlivých ploch a doporučit etapizaci realizace technické a dopravní infrastruktury a výstavby v území. Územní studie také prověří možnost uplatnění myšlenek z vítězných návrhů urbanistických soutěží vypsaných městem Brnem a z urbanistické ideové studie „Dostavba prostoru Opuštěná Trnitá v Jižním centru – Brno“, zpracované v rámci Memoranda o spolupráci mezi statutárním městem Brnem a vlastníky části území, na jejíž přípravě se kromě brněnských architektů Aleše Buriana a Gustava Křivinky podílel i světově uznávaný architekt a urbanista Mark Johnson z amerického Denveru.
Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Kompaktní a vyvážené město
Projekty

Aby se nerozrůstalo bez rozmyslu dál do volné krajiny

Vizí Brna je, že Brno poroste "dovnitř", a tak bude vytvářet souvislou zástavbu a vyváženou síť místních center. Proto je naším plánem zajistit vyvážený rozvoj mezi současnými městskými čtvrtěmi a novými oblastmi rozvoje, založený na dobře fungujícím územním pánování.
Chcete se podívat na jasně daný plán na příštích 10 let? Plán na to, aby se Brno nerozrůstalo bez rozmyslu do volné krajiny ale rozvíjelo se "uvnitř"?

Primární cíl: Efektivně využívat území města prostřednictvím podpory souvislé zástavby a rozvoje vyvážené sítě lokálních center

Dílčí cíl A
Vytvořit město krátkých vzdáleností
Priorita A1
Efektivně využít stávajících nevyužívaných, nevhodně či nedostatečně užívaných pozemků
Priorita A2
Zajistit funkční vyváženost jednotlivých čtvrtí
Dílčí cíl B
Rozšířit možnosti města k zintenzivnění zástavby v administrativních hranicích města
Priorita B1
Využít všech rezerv uvnitř zastavěného území města pro rozvoj
Priorita B2
Připravit plochy pro výstavbu
Dílčí cíl C
Zajistit fungující územní plánování a koncepční rozvoj lokalit
Priorita C1
Zajistit funkční územní plán
Priorita C2
Zabezpečit koncepční rozvoj Jižní čtvrti (tzv. Jižního centra)