28.11.2017 23:59

Rada města Brna dnes doporučila Zastupitelstvu města Brna schválení Vize a strategie #brno2050.

Brno

Nově vytvářená Vize a strategie #brno2050, hlavní strategický rozvojový dokument města, se posunula do další fáze. Rada města Brna dnes doporučila Zastupitelstvu města Brna její schválení. Kromě samotné vize obsahuje také dvacet pět na ni navázaných hodnot, z nichž každá má svého garanta. Jednotlivé hodnoty jsou podrobně popsány včetně návrhu cílů a indikátorů, dle kterých bude možné v budoucnu posuzovat míru jejich naplňování. Celá vize a strategie #brno2050 byla vytvářena tzv. odspodu a každý se do ní mohl zapojit, proces byl zcela otevřený.

Proč byl stanovený vzdálený horizont 2050?

Strategie #brno2050 představuje stav Brna, v jakém ho předáme budoucím generacím. Dnešní žáci základních škol budou v roce 2050 čtyřicátníky, kteří zde budou žít se svými rodinami. Proto byli ke komunikaci využiti mladí Brňané a Brňanky. Většina světových metropolí, jako například Paříž nebo Melbourne, si zvolila podobně dlouhý horizont.
Více informací naleznete na internetových stránkách www.brno2050.cz , kde je celá historie.

K čemu bude schválená vize sloužit?

Vedle toho, že ukazuje, jaké může být Brno v roce 2050, vytváří mantinely pro tvorbu dílčích plánů a koncepčních dokumentů (např. kultury, bydlení, sportu, ICT a udržitelné energetické politiky města), které budou rozvíjet konkrétní oblasti ve střednědobém horizontu a na období 10 let. „Cílem procesu bylo vytvořit jednoduchý a živý dokument, který není vytesán do kamene a který je možné za jasných podmínek upravit. Díky indikátorům bude možné jej každoročně vyhodnocovat a případně zohledňovat v rozpočtu města,“ uvedl náměstek primátora Jaroslav Kacer.

Jak byly vize a strategie #brno2050 připravovány?

Celá vize a strategie #brno2050 byla spoluvytvářena více než 200 odborníky z univerzit, firem, neziskového sektoru, řadou aktivních občanů, zástupců veřejné správy a zástupců všech politických klubů, kteří dohromady tvoří brněnský městský ekosystém.
Více na www.brno.cz/ekosystem .

V rámci přípravy jsme výchozí stav pro strategii #brno2050 zachytili ve Zprávě o stavu města (více na http://brno2050.cz/wp-content/themes/brno2050/img/pdf/kompletni-zprava.pdf ), která atraktivní formou přibližuje fakta a čísla současného Brna. V dubnu letošního roku zvolil městský ekosystém ambasadory. Ti pak se svým týmem vytipovali garanty hodnot. V červnu byla do přípravy strategie zapojena široká veřejnost, která mohla na webu brno2050 (více na http://brno2050.cz/archiv/ ) připomínkovat první návrh vize, nebo dokonce předkládat návrhy dalších hodnot. Garanti jednotlivých hodnot o prázdninách připomínky zapracovali a v září proběhlo závěrečné připomínkování (více na http://brno2050.cz/archiv2/ ). Uskutečnila se živá setkání s občany v rámci akcí pro veřejnost v ulicích města a také v jednotlivých městských částech (více na http://brno2050.cz/udalosti/ ). „Proces tvorby strategie s takto dlouhým horizontem jsme maximálně otevřeli, aby všichni měli možnost se zapojit, dávat svoje podněty a také navrhovat hodnoty, na kterých bude město dlouhodobě stát. Výsledná strategie tak není strategií úřadu, ale strategií města Brna jako takového a všech jeho obyvatel,“ popsal náměstek primátora Jaroslav Kacer. Strategie obsahuje dvacet pět hodnot jako například zdravé životní prostředí, prosperující město, efektivně fungující elektronizovaná správa nebo bezpečné město. Každá hodnota má svého odborného garanta, který ji podrobně popsal včetně návrhu cílů a indikátorů a zapracoval návrhy a připomínky široké veřejnosti. „Strategie BRNO 2050 představuje úžasnou výzvu pro celé město. Považuji za zásadní tu skutečnost, že jste do procesu zapojili všechny zájmové sektory města. Oceňuji jako velmi inovativní nápad, že jste vybrali pro každou hodnotu daného garanta, což představuje určitou záruku budoucí realizace a je to zároveň nejlepší způsob, jak aktivně dané sektory zapojit. Provázání cílů a indikátorů u jednotlivých hodnot je velmi zajímavé a ambiciózní a navíc to dodává celému procesu transparentnost a důvěryhodnost,“ hodnotí proces přípravy vize #brno2050 profesor Roberto San Salvador, ředitel Cities Lab katedry Univerzity Deusto v Bilbau.

Počítá strategie s možnými globálními změnami a trendy?

Brno bude bezesporu ovlivňováno vnějšími výzvami typu stárnutí populace, změny klimatu, nové technologie, bezpečnostní rizika. Aby bylo schopné na tyto globální změny reagovat, zohlednily se při tvorbě vize možné budoucí scénáře a možný vývoj, kam se město bude ubírat. Za pomoci unikátní metody tzv. „Participatory Foresight“ (participativního předvídání) odborníci v rámci workshopu odhadli, jaké trendy nejvíce ovlivní další vývoj Brna, a následně navrhli možné scénáře budoucího směřování města.
Více o workshopu zde: http://brno2050.cz/udalost/?id=19