Kompaktní a vyvážené město

hodnota fotka

Popis hodnoty

Brno v roce 2050 je kompaktní a funkčně vyvážené. To je vyjádřeno souvislou a prostorově ne­rozptýlenou zástavbou, v níž jsou centra každodenních aktivit obyvatel co nejblíže místům jejich bydliště. Každodenní život vyváženého města se tak může odehrávat v měřítku měst­ské čtvrti, ve které lze jednotlivá místa aktivit propojit chůzí či hromadnou dopravou. Kom­paktní a vyvážené město snižuje závislost na dopravě a je předpokladem pro zvýšení sociál­ních kontaktů a bezpečnosti obyvatel.

Přínos městu

U kompaktního a vyváženého města lze očekávat snížení prostorových nároků na výstavbu a pod­poru regenerace nedostatečně využitého území (např. využití proluk či starých indus­triál­­ních objektů). Tím se sníží nároky na výstavbu a údržbu liniové technické a dopravní infrastruktury a dojde k omezení dopravní zátěže. Zlepší se přístup obyvatel, zejména těch méně mobilních, ke službám. Nově revitalizovaná území a městská lokální centra přinesou zlepšení z hlediska obslužnosti, bezpečnosti a sociální soudržnosti obyvatel.

Garant

Michal Sedláček

Architekt Michal Sedláček je ředitel Kanceláře architekta města Brna a od roku 2016 hlavní architekt města Brna. Vystudoval architekturu na Vysokém učení technickém v Brně a na Aka­demii výtvarných umění v Praze. V roce 1990 odešel do New Yorku, poté od poloviny deva­desátých let pracoval na projektech v Moskvě, pak se vrátil do New Yorku, odkud se pře­stěhoval do kalifornského Los Angeles. Tam do roku 2006 pracoval v ateliéru Franka Gehryho. V roce 2007 založil a poté vedl losangelskou pobočku architektonické firmy Aedas.

Na zpracování této hodnoty se dále podílel Ondřej Mulíček, odborný asistent na Geo­gra­fic­kém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zaměřuje se na výuku a vý­zkum v oblasti sociální geografie, aplikovaný výzkum a aplikované studie v oblasti časo­prostorového plánování a mobility. V letech 1999–2002 působil jako manažer rozvoje města Magistrátu města Brna.

CÍLINDIKÁTORJEDNOTKAAKTUÁLNÍ HODNOTABUDOUCÍ HODNOTAÚZEMNÍ PRŮMĚT
primární Efektivní využívání území města podporující souvislou zástavbu a rozvoj vyvážené sítě lokálních center

počet lokálních center (nutno vytvořit pracovní definici lokálního centra na základě nabídky funkcí a denního obratu osob)

počet

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření (pravděpodobně nutný dopočet dle GIS)

rostoucí trend, následně stabilizace, nutno vytvořit pracovní definici lokálního centra na základě nabídky funkcí a denního obratu osob

celé město a jeho metropolitní oblast

Podíl ploch regenerovaných brownfields na celkové aktuální ploše brownfields v Brně

%

0

90

celé město

Podíl nedostatečně využitých ploch a brownfields (transformačních území) na zastavěné ploše města

%

4

1

celé město

další Město krátkých vzdáleností

podíl obyvatel, kteří mají základní obslužné funkce v dosahu 10 min hromadnou dopravou (nutno zjistit na základě prostorové analýzy, nutno definovat škálu základních funkcí)

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření na úrovni města

rostoucí trend, nutno zjistit na základě prostorové analýzy, nutno definovat škálu základních funkcí

celé město a jeho metropolitní oblast

Průměrná doba dojížďky za prací a do škol

min

cca 20–25 min pro Brno, 25–30 min pro BMO (odhad na základě dat ze sčítání lidu, domů a bytů 2011, nutno ověřit dle jiného typu geolokalizačních dat, např. dat mobilních operátorů)

hodnota srovnatelná či nižší než současná

celé město a jeho metropolitní oblast

Podíl obyvatel, kteří mají základní obslužné funkce v docházkové vzdálenosti (500 m / 10 min) (nutno zjistit na základě prostorové analýzy, nutno definovat škálu základních funkcí)

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření na úrovni města

rostoucí trend, nutno zjistit na základě prostorové analýzy, nutno definovat škálu základních funkcí

celé město

další Zvýšit možnosti města Brna pro výstavbu bytů a domů ve svých administrativních hranicích na úkor intenzity výstavby v suburbiích

Rovnoměrnost zalidnění v rámci zastavěného území - ukazatel koncentrace H (podíl území v % na kterém žije „rozptýlená“ polovina obyvatelstva, do výpočtu zaneseno obyvatelstvo bydlící v Brně, tedy přítomné i v noci)

%

80

60

celé město

Meziroční trend v rozdílu počtu m2 nové výstavby ploch pro bydlení mezi Brnem a zbytkem BMO

absolutní hodnota či index

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření (pravděpodobně nutný dopočet dle GIS)

rostoucí trend (zvyšování intenzity výstavby v Brně na úkor oproti zázemí)

celé město a jeho metropolitní oblast

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Pavel Boucník

6.7.2017
Popis hodnoty
Efektivně využít území vč. brownfields považuji za prioritu města. Současná expanze do okolní krajiny a vesnic je nákladná jak z pohledu města, tak jeho uživatelů. Zastavět nejen brněnské brownfields, ale i celou louku mezi Zvonařkou a Dolním Nádražím. Pozornost věnovat i okolí železničních tratí protínajících město. Většinou široké pásmo nefunkčního města, směsice vybydlených domů, neudržované zeleně a bohužel i odpadků. Typickým příkladem je okolí tzv. Pražského viaduktu.
Reakce garanta
Naplnění vize kompaktního města velice úzce souvisí s minimalizací intenzity procesu, který bývá označován jako \"urban sprawl\" (v češtině časté označení \"sídelní kaše\") - tedy nekoordinovaná expanze sídla do okolní krajiny, jak sám uvádíte. Chátrající objekty a nevyužívané prostory je třeba regenerovat - nejen novou výstavbou, ale transformací na kvalitní veřejné prostory. S kvalitou veřejných prostranství souvisí hodnoty \"Příroda ve městě\" a \"Architektonická tvář města\". Zaměření na konkrétní příklady ve městě bude následovat v dalších fázích přípravy strategie, především se jich bude týkat plán pro střednědobý, resp. krátkodobý horizont.
Přínos městu
Kompaktní a průchozí město, nové plochy pro udržovanou zeleně

Pavel Bártek

23.7.2017
Popis hodnoty
Kompaktní město je utopistický nesmysl, který se vyskytl již ve zrušeném připravovaném územním plánu. Namísto snižování závislosti obyvatel na dopravě se naopak tito obyvatelé stávají otroky zvyšující se intenzity dopravy neustále zahušťované zástavby bez zkapacitnění možností dopravy ať už individuální, tak hromadné. Vize zvýšení cyklistické a pěší dopravy je bohapustá utopie, která v městě zaměřeném na vysoce specializované činnosti prakticky nebude fungovat.
Reakce garanta
Závislost na dopravě je vyvolávána množstvím faktorů. Současná společnost je charakteristická vysokou mobilitou a ani v budoucnu tomu nebude jinak. Ovšem klíčovým faktorem zvýšené mobility je poměrně značná vzdálenost základních městských funkcí, a to především v měřítku metropolitní oblasti (přejíždění ze suburbánní lokality za prací přes celé město). Hodnota kompaktního města spolu s principem města vyváženého akcentuje zvýšenou dostupnost lokálních center, a to i tím, že lidé nebudou nuceni dojíždět na dlouhé vzdálenosti. Cílem není neustále zahušťovat centrum města bez ohledu na jeho efektivní fungování. Jak říkáte, řadu vhodných ploch pro bydlení lze hledat i v okrajových částech města, ovšem při respektování zachování zelených klínů - okolní krajiny.
Přínos městu
Vzhledem k respektování soukromého vlastnictví město není a nebude schopno se zaměřit na dostatečné využití starých industriálních objektů. Příkladem jsou některé rozsáhlé brownfield, které již dlouhé roky vlastní nový majitel bez jakéhokoliv efektu pro rozvoj města a zvyšování počtu bytů. Kompaktní město bude opakem civilizovaného rozvoje města do šířky po vzoru Mnichova a lidem se v kompaktním městě o to hůře bude bydlet. Namísto rozumné hygieny bydlení půjde o novodobé mraveniště.
Reakce garanta
Řada brownfields již v Brně byla regenerována a v tomto duchu je potřeba pokračovat. Problematika majetko-právních vztahů je bezesporu aktuální. I přesto se domníváme, že prosazování této hodnoty v rámci vize pro Brno 2050 je důležité, byť už jen z důvodu vytvoření tlaku na efektivní majetko-právní vypořádávání při regeneraci brownfields. Rezignace zde není na místě. Nedomníváme se, že kompaktní město je opakem civilizovaného rozvoje. Principy kompaktního města musí být aplikovány s ohledem na specifický kontext lokalit a samozřejmě nesmí být uplatňovany na úkor kvality životního prostředí a veřejných prostranství. Samovolný růst města do šířky vyvolává řadu negativních dopadů do území, které již byly nesčetněkrát popsány a vyhodnoceny v rámci vědeckých publikacích. Zde však třeba podotknout, že v zájmu dosažení vyváženého města je kladen důraz i na fungování lokálních center a tedy i přiměřený rozvoj periferních částí Brna.
cíl
1. Primárním cílem kromě rozvoje brownfields by měl být rozvoj města do šířky, zastavení zahušťování výstavby do volných prostranství, do výšky nad stávající výstavbu. 2. Primárním cílem města musí být dosažení trvalé nabídky 2500-3500 nových bytových jednotek ročně (bytové domy, rodinné domy) do soukromého vlastnictví, aby si bylo město schopno udržet zájem mladých lidí o bydlení v Brně a nikoliv jen investorů a pronajímatelů. 3. Progresivní vznik nových lokalit a čtvrtí na vnějším okraji Brna.
Reakce garanta
1. Rozrůstání města do šířky ve větší intenzitě není cílem hodnoty kompaktního města. 2. Intenzita bytové výstavby je zahrnuta v indikátorech. 3. Principem vyváženého města je existence funkčních a živých lokálních center. Není však cílem za každou cenu rozvíjet další uměle vytvořená centra.
indicator
Absolutní počet a cena nabízených bytů a domů a jejich meziroční trend.
jednotka
Absolutní počet nových jednotek na trhu v Brně.
soucasna-hodnota
250 bvytových jednotek, téměř nulová nabídka nových bytů a domů a to jak uvnitř města, tak na okraji.
budoucí hodnota
1. Trvalá nabídka 2500-3500 bytových jednotek (byty, rodinné domy) v Brně. Kromě zástavby Brownfields alespoň pět lokalit na okraji Brna pro soukromou výstavbu bytů a rodinných domů každá o výměře alespoň 25 ha nejen developerských projektů.
územní průmět
Brno, okraj Brna, obce sousedící s městem.

Pavel Bártek

23.7.2017
Popis hodnoty
Kompaktní město je utopistický nesmysl, který se vyskytl již ve zrušeném připravovaném územním plánu. Namísto snižování závislosti obyvatel na dopravě se naopak tito obyvatelé stávají otroky zvyšující se intenzity dopravy neustále zahušťované zástavby bez zkapacitnění možností dopravy ať už individuální, tak hromadné. Vize zvýšení cyklistické a pěší dopravy je bohapustá utopie, která v městě zaměřeném na vysoce specializované činnosti prakticky nebude fungovat.
Reakce garanta
Závislost na dopravě je vyvolávána množstvím faktorů. Současná společnost je charakteristická vysokou mobilitou a ani v budoucnu tomu nebude jinak. Ovšem klíčovým faktorem zvýšené mobility je poměrně značná vzdálenost základních městských funkcí, a to především v měřítku metropolitní oblasti (přejíždění ze suburbánní lokality za prací přes celé město). Hodnota kompaktního města spolu s principem města vyváženého akcentuje zvýšenou dostupnost lokálních center, a to i tím, že lidé nebudou nuceni dojíždět na dlouhé vzdálenosti. Cílem není neustále zahušťovat centrum města bez ohledu na jeho efektivní fungování. Jak říkáte, řadu vhodných ploch pro bydlení lze hledat i v okrajových částech města, ovšem při respektování zachování zelených klínů - okolní krajiny.
Přínos městu
Vzhledem k respektování soukromého vlastnictví město není a nebude schopno se zaměřit na dostatečné využití starých industriálních objektů. Příkladem jsou některé rozsáhlé brownfield, které již dlouhé roky vlastní nový majitel bez jakéhokoliv efektu pro rozvoj města a zvyšování počtu bytů. Kompaktní město bude opakem civilizovaného rozvoje města do šířky po vzoru Mnichova a lidem se v kompaktním městě o to hůře bude bydlet. Namísto rozumné hygieny bydlení půjde o novodobé mraveniště.
Reakce garanta
Řada brownfields již v Brně byla regenerována a v tomto duchu je potřeba pokračovat. Problematika majetko-právních vztahů je bezesporu aktuální. I přesto se domníváme, že prosazování této hodnoty v rámci vize pro Brno 2050 je důležité, byť už jen z důvodu vytvoření tlaku na efektivní majetko-právní vypořádávání při regeneraci brownfields. Rezignace zde není na místě. Nedomníváme se, že kompaktní město je opakem civilizovaného rozvoje. Principy kompaktního města musí být aplikovány s ohledem na specifický kontext lokalit a samozřejmě nesmí být uplatňovany na úkor kvality životního prostředí a veřejných prostranství. Samovolný růst města do šířky vyvolává řadu negativních dopadů do území, které již byly nesčetněkrát popsány a vyhodnoceny v rámci vědeckých publikacích. Zde však třeba podotknout, že v zájmu dosažení vyváženého města je kladen důraz i na fungování lokálních center a tedy i přiměřený rozvoj periferních částí Brna.
cíl
1. Primárním cílem kromě rozvoje brownfields by měl být rozvoj města do šířky, zastavení zahušťování výstavby do volných prostranství, do výšky nad stávající výstavbu. 2. Primárním cílem města musí být dosažení trvalé nabídky 2500-3500 nových bytových jednotek ročně (bytové domy, rodinné domy) do soukromého vlastnictví, aby si bylo město schopno udržet zájem mladých lidí o bydlení v Brně a nikoliv jen investorů a pronajímatelů. 3. Progresivní vznik nových lokalit a čtvrtí na vnějším okraji Brna.
Reakce garanta
1. Rozrůstání města do šířky ve větší intenzitě není cílem hodnoty kompaktního města. 2. Intenzita bytové výstavby je zahrnuta v indikátorech. 3. Principem vyváženého města je existence funkčních a živých lokálních center. Není však cílem za každou cenu rozvíjet další uměle vytvořená centra.
indicator
Absolutní počet a cena nabízených bytů a domů a jejich meziroční trend.
jednotka
Absolutní počet nových jednotek na trhu v Brně.
soucasna-hodnota
250 bvytových jednotek, téměř nulová nabídka nových bytů a domů a to jak uvnitř města, tak na okraji.
budoucí hodnota
1. Trvalá nabídka 2500-3500 bytových jednotek (byty, rodinné domy) v Brně. Kromě zástavby Brownfields alespoň pět lokalit na okraji Brna pro soukromou výstavbu bytů a rodinných domů každá o výměře alespoň 25 ha nejen developerských projektů.
územní průmět
Brno, okraj Brna, obce sousedící s městem.

Dana Linkeschová

24.7.2017
Popis hodnoty
Přivítám noční MHD do Ořechova u Brna Umožňovalo by to práci i kulturu bez nutnosti vlastního odvozu. Přes den je spojení dostatečné, avšak když člověk nestihne poslední večerní spoj, je to do prvního ranního dost dlouho. Zdá se mi, že do podobných okolních obcí by mohly stačit minibusy či vícemístná auta.
Přínos městu
V případě jistoty zpětné dopravy by byl méně zatěžovaný parkovací systém v centru i životní prostředí. Věřím, že by se zvýšila i návštěvnost řady kulturních akcí a lidé by nemuseli místo závěrečného potlesku honit autobus...
Reakce garanta
Jedná se o připomínku spíše k hodnotě \"Město s efektivní a udržitelnou mobilitou\" v pilíři \"Zdroje\", podnět předáme dále Dopravnímu podniku města Brna.

Stefan Nicolau

26.7.2017
Popis hodnoty
Not sure what you want to say with compact city. Brno should rather develop in the outskirts, not city center, which is already crowded. Transportation should be limited in the city only to the public means of transport, less cars, less pollution.
Reakce garanta
We agree that city center is rather crowded place with high population density. Recently published \"Brno Spatial Development Visions\" actually state that the example of compact city is Brno historical center and some of adjacent neighborhoods. Thus, we want to apply the principles of compact city to other parts of Brno as well. And this is closely linked with regeneration of unused and abandoned urban spaces that are now barriers (physical, social, etc.) in urban space. Brno needs to develop primarily by recycling of these places - brownfields and other not efficiently used places. Moreover, compact city is characterized by effective accessibility of basic services and jobs - this is the core idea of balanced (or polycentric) city, which is the value that has been joined with the value of compact city.
Přínos městu
Spacious city, not crowded with block of flats, reducing the pollution and cars in the town.
Reakce garanta
Compact city does not mean crowded city. Regeneration of unused space should be done with respect to quality of public spaces and to urban form and structure in a broader context. Compact city ensures accessible amenities and this is the fundamental precondition for reducing distances and thus for higher share of non-motorized transportation within modal split.

Hana Chalupská

30.7.2017
územní průmět
Opatření motivující všechny investory k naplnění této hodnoty je vhodné vložit do zadání nového územního plánu.
Reakce garanta
S připomínkou lze v zásadě souhlasit. Lze také předpokládat, že jakákoliv nová ÚPD bude sledovat strategické cíle města.

Eva Papežová

31.7.2017
Popis hodnoty
Ne na úkor zeleně...
Reakce garanta
Revitalizací území se nemyslí pouze nová zástavba, ale taktéž veřejná prostranství se zachováním zeleně ve městě. Kompaktní město neznamená stoprocentní zahušťování zástavby, nýbrž rozumná urbanistická řešení snižující zejména nadměrné zatížení dopravou.
Přínos městu
Zeleň je ve městě stejně potřeba jako zástavba.