Zdravé životní prostředí

hodnota fotka

Popis hodnoty

Životní prostředí v Brně v roce 2050 je zdravé, podařilo se zajistit dlouhodobě udržitelnou kva­litu zdrojů (půdy, vody, ovzduší, potravin) potřebných pro zdravý a kvalitní život obyvatel. Vliv nejdůležitějších faktorů s negativním dopadem na prostředí a zdraví populace byl po­stupně redukován. Město se adaptovalo na klimatickou změnu a dlouhodobě aplikuje po­třebná opatření k jejímu předcházení. Ekosystémy fungující v rámci města byly postupně obno­veny a jsou dále rozvíjeny v rámci propracovaného systému péče, podařilo se do­sáhnout zvýšení biodiverzity a přírodní složky města jsou adekvátně chráněny. Občané sdílejí hodnotu zdravého životního prostředí a posilování odolnosti města vůči klimatickým změnám, podporují aktivity města k naplňování tohoto cíle a sami se aktivně zapojují svým každodenním chováním, součinností v místě bydliště i péčí o soukromý majetek.

Přínos městu

Zdravé životní prostředí významně ovlivňuje zdraví a fyzickou i psychickou pohodu lidí a jejich výkonnost. Kva­litní životní prostředí přispívá k dobré reputaci a celkové atraktivitě města Brna pro život stávajících i nově příchozích obyvatel a návštěvníků města.

Garant

Miroslav Kundrata

Miroslav Kundrata patří ke spoluzakladatelům Nadace Partnerství, v níž se pohybuje již více než dvě desetiletí. Na začátku devadesátých let spoluzakládal také řadu dalších neziskových orga­nizací a sítí, například ZO ČSOP Veronica, Nadaci Veronica, Unii pro řeku Moravu, Tradice Bílých Karpat, CEEWEB, síť ekologických poraden a podílel se na přípravě programu amerických nadací Environmental Partnership for Central Europe. V roce 1994 se stal prvním ředitelem Nadace Partnerství a v této funkci působí dodnes. Hlavní náplní jeho práce je kontinuální rozvoj aktivit a činností nadace a jejich strategické plánování. Vzdělání fyzického geografa mu dalo základ pro vnímání souvislostí mezi přírodními a sociálními procesy. Na začátku osmdesátých let mimo jiné zpracovával územní plán města Brna a pů­sobil v Geografickém ústavu Akademie věd ČR, který se zabýval komplexním studiem život­ního prostředí. V tomto prostředí se začal angažovat v oblasti ochrany životního prostředí, zejména v jihomoravských kauzách typu Nové Mlýny, brněnský autodrom, Vírský přivaděč apod, vydával ekologický časopis Veronica, natáčel dokumenty k ekologickým i civilizačním kauzám. Na počátku devadesátých let se věnoval především aktivitám typu navazování zahraničních kontaktů a hledáním inspirace pro demokratické ekologické politiky, které vyústily v založení zmíněných neziskových organizací, mezi nimi i Nadace Partnerství.

CÍLINDIKÁTORJEDNOTKAAKTUÁLNÍ HODNOTABUDOUCÍ HODNOTAÚZEMNÍ PRŮMĚT
primární Snížit vliv faktorů s negativním dopadem na zdraví člověka a prostředí

Imisní zátěž NO2 celkem (průměr)

(µg/m3)

30,8 (2015)

pod 10

celé město

Podíl populace vystavené hluku >55 dB

%

21,7

méně než 10 %

celé město

Jakost vody Svratka

jakost

I.

I.

řeka Svratka

Uhlíková stopa Brna (množství vyprodukovaných skleníkových plynů ze všech aktivit)

zatím není známo

CO2 neutrální město

celé město

Jakost vody Svitava

jakost

II.

I.

řeka Svitava

Imisní zátěž PM10 celkem (průměr)

(µg/m3)

28,4 (2015)

pod 10

celé město

Kontaminované lokality výrobních brownfields

ha

91,2

0

lokality brownfields

další Posílit ochranu a obnovu ekosystémů a zvýšit biodiverzitu

Stávající plochy parků - podíl na zastavěném území města

%

1,67

rostoucí podíl

parky

Bilance ploch parků vůči přítomným obyvatelům města

"m2 /obyvatele"

2,66

rostoucí trend

parky

Rozloha chráněné zeleně - podíl na celkové rozloze města Brna

%

2,75

min. stejný podíl

hodnotná území celého města

další Adaptovat město na klimatickou změnu a aplikovat opatření k jejímu předcházení

ekologická stopa města (možno změřit v rámci národní sítě zdravých měst)

index (škála 1–6, 6 je nejhorší výsledek)

5 (výsledek orientačního měření); data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

snižující se trend

celé město

Podíl zelených ploch

%

4,3

stoupající podíl

zejména intravilán města

Podíl propustných a nepropustných ploch ve městě

%

nutno změřit v rámci územně analytických podkladů (2020)

zvyšující se podíl propustných plochy na úkor nepropustných ploch

celé město

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Hana Chybíková

27.7.2017
Popis hodnoty
spolupráce se sousedními obcemi zejména při řešení dopravy c okolí Brna
Reakce garanta
Děkujeme za Váš komentář, spolupráce s okolními obcemi - resp. v rámci Brněnské metropolitní oblasti (která v současnosti zahrnuje 167 obcí v okolí Brna) je součástí hodnoty \"Fungující Brněnská metropolitní oblast\" v pilíři Správa, dopravě se pak věnují hodnoty \"Globálně dostupné město\" a \"Město s efektivní a udržitelnou mobilitou\", které zahrnují i spolupráci s okolními obcemi.
Přínos městu
migrace obyvatel tam i zpět

Barbora Kubikova

28.7.2017
Popis hodnoty
plus jeste co nejvic tridicich kosu nejen na sidlistich, kose na kompost po meste v centru, kompostove skladky po meste, podpora vermikompostovani v bytech a v domech, podpora zero waste obchodů, zakaz sacku a igelitiek v supermarketech, podpora komunitnych zahradek, spolecne pestovani, podpora seminkarni.
Reakce garanta
Děkujeme za Váš komentář, tomuto tématu se podrobněji věnuje hodnota \"Čisté město\" a \"Soběstačné a cirkulární město\" v pilíři Zdroje.
Přínos městu
vetsi cistota, cirkularni ekonomika, menej vydaju na odpadove hospodarstvi, budovani komunit, vic zelene, spomaleni prehrievani mesta, ochrana planety pred plastem a odpadem

Hana Chalupská

30.7.2017
územní průmět
Opatření motivující všechny investory k naplnění této hodnoty je vhodné vložit do zadání nového územního plánu.
Reakce garanta
S připomínkou lze v zásadě souhlasit. Lze také předpokládat, že jakákoliv nová ÚPD bude sledovat strategické cíle města.

Svobodová

31.7.2017
Popis hodnoty
Stalo se jakousi módou, že všude ve veřejném prostoru řvou nějaká rádia, hudba (nebo spíše \\\"hudba\\\"), reklama. Chceme tiché město, přes centrum se už skoro ani nedá chodit! Tento akustický smog je v obchodech, ulicích, restauracích (které ještě dají reproduktory do ulice), pasážích, na koupalištích, v bazénech,....
Reakce garanta
Děkujeme za Váš podnět, předáme jej zástupcům městské části Brno - střed, která se teď aktivně věnuje vizuálnímu smogu a mohla by svou pozornost upřít i na smog akustický.
Přínos městu
více ticha!

Veronika Novotná

4.8.2017
Popis hodnoty
Více zelených střech ve městě! Transformace současných nevyužitých betonových ploch. Zelené střechy mají mnoho výhod; čistí ovzduší, ochlazují vzduch, což je zvláště výhodné ve městě, kde je obecně teplota vyšší. Dokáží absorbovat velké množstí dešťové vody, která tak najde smysluplné využití. Jsou domovem pro mnoho drobných živočichů a přináší tak do města další život. Mají také izolační vlastnosti a vypadají krásně. Zelené mohou být i stěny. Viz: https://www.youtube.com/watch?v=FlJoBhLnqko
Reakce garanta
Děkujeme za Váš podnět, zeleným střechám a dalším způsobům rozšíření zeleně ve městech se budeme detailněji věnovat v průběhu podzimu při formulaci konkrétních opatření do roku 2025 a prvního akčního plánu do roku 2020. Dílčí cíl k rozšíření zeleně ve městech naleznete v případě Vašeho zájmu v hodnotě \"Zeleň ve městě\" v pilíři Kvalita života.
Přínos městu
Čistší, svěží a chladnější vzduch. Živější město díky drobným živočichům. Využití dešťové vody, která končí jinak v kanalizaci. Některé plochy mohou být jen tiché plíce města, jiné mohou být zpřístupněny občanům k posezení, relaxaci a výhledu. Střechy se dají také využít pro vybudování dětských hřišť nebo cvičišť (http://www.archdaily.com/535720/jaja-designs-park-n-play-parking-garage-in-copenhagen). Střechy jsou často nevyužité plochy s obrovským potenciálem.