Až budou děti dospělé, jak se bude ve městě Brně žít? Jaké bude životní prostředí – to i přírodní, i to člověkem vytvořené? Jak to bude s bydlením, zdravotnictvím, sociálními službami, kulturou nebo sportem?

Kvalita života

Pomozte nám vytvořit dlouhodobý pohled na to, jak vylepšit kvalitu života v našem městě.

Klikněte na název hodnoty a přečtěte si detailní informace

Popis hodnoty

Brno v roce 2050 je kompaktní a funkčně vyvážené. To je vyjádřeno souvislou a prostorově ne­rozptýlenou zástavbou, v níž jsou centra každodenních aktivit obyvatel co nejblíže místům jejich bydliště. Každodenní život vyváženého města se tak může odehrávat v měřítku měst­ské čtvrti, ve které lze jednotlivá místa aktivit propojit chůzí či hromadnou dopravou. Kom­paktní a vyvážené město snižuje závislost na dopravě a je předpokladem pro zvýšení sociál­ních kontaktů a bezpečnosti obyvatel.

Přínos

U kompaktního a vyváženého města lze očekávat snížení prostorových nároků na výstavbu a pod­poru regenerace nedostatečně využitého území (např. využití proluk či starých indus­triál­­ních objektů). Tím se sníží nároky na výstavbu a údržbu liniové technické a dopravní infrastruktury a dojde k omezení dopravní zátěže. Zlepší se přístup obyvatel, zejména těch méně mobilních, ke službám. Nově revitalizovaná území a městská lokální centra přinesou zlepšení z hlediska obslužnosti, bezpečnosti a sociální soudržnosti obyvatel.

Současný stav

48%

Budoucí stav

80%

Město Brno má relativně malou plochu pro svůj další rozvoj, je proto nutné více pracovat s brownfieldy, se kterými se doteď příliš nepracovalo. Město je chváleno za svůj systém veřejné dopravy a je relativně dobře prostupné, cílem bude ještě prostupnost více zlepšit. Důležité je také rovnoměrné rozmístění obyvatelstva, které by se nemělo koncentrovat jen v samotném centru nebo na velkých sídlištích.

Garant

Michal Sedláček

Architekt Michal Sedláček je ředitel Kanceláře architekta města Brna a od roku 2016 hlavní architekt města Brna. Vystudoval architekturu na Vysokém učení technickém v Brně a na Aka­demii výtvarných umění v Praze. V roce 1990 odešel do New Yorku, poté od poloviny deva­desátých let pracoval na projektech v Moskvě, pak se vrátil do New Yorku, odkud se pře­stěhoval do kalifornského Los Angeles. Tam do roku 2006 pracoval v ateliéru Franka Gehryho. V roce 2007 založil a poté vedl losangelskou pobočku architektonické firmy Aedas.

Na zpracování této hodnoty se dále podílel Ondřej Mulíček, odborný asistent na Geo­gra­fic­kém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zaměřuje se na výuku a vý­zkum v oblasti sociální geografie, aplikovaný výzkum a aplikované studie v oblasti časo­prostorového plánování a mobility. V letech 1999–2002 působil jako manažer rozvoje města Magistrátu města Brna.

cílindikátorjednotkaaktuální hodnotabudoucí hodnotaúzemní průmět
primární Efektivní využívání území města podporující souvislou zástavbu a rozvoj vyvážené sítě lokálních center

Podíl nedostatečně využitých ploch a brownfields (transformačních území) na zastavěné ploše města

%

4

1

celé město

počet lokálních center (nutno vytvořit pracovní definici lokálního centra na základě nabídky funkcí a denního obratu osob)

počet

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření (pravděpodobně nutný dopočet dle GIS)

rostoucí trend, následně stabilizace, nutno vytvořit pracovní definici lokálního centra na základě nabídky funkcí a denního obratu osob

celé město a jeho metropolitní oblast

Podíl ploch regenerovaných brownfields na celkové aktuální ploše brownfields v Brně

%

0

90

celé město

další Město krátkých vzdáleností

Podíl obyvatel, kteří mají základní obslužné funkce v docházkové vzdálenosti (500 m / 10 min) (nutno zjistit na základě prostorové analýzy, nutno definovat škálu základních funkcí)

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření na úrovni města

rostoucí trend, nutno zjistit na základě prostorové analýzy, nutno definovat škálu základních funkcí

celé město

podíl obyvatel, kteří mají základní obslužné funkce v dosahu 10 min hromadnou dopravou (nutno zjistit na základě prostorové analýzy, nutno definovat škálu základních funkcí)

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření na úrovni města

rostoucí trend, nutno zjistit na základě prostorové analýzy, nutno definovat škálu základních funkcí

celé město a jeho metropolitní oblast

Průměrná doba dojížďky za prací a do škol

min

cca 20–25 min pro Brno, 25–30 min pro BMO (odhad na základě dat ze sčítání lidu, domů a bytů 2011, nutno ověřit dle jiného typu geolokalizačních dat, např. dat mobilních operátorů)

hodnota srovnatelná či nižší než současná

celé město a jeho metropolitní oblast

další Zvýšit možnosti města Brna pro výstavbu bytů a domů ve svých administrativních hranicích na úkor intenzity výstavby v suburbiích

Meziroční trend v rozdílu počtu m2 nové výstavby ploch pro bydlení mezi Brnem a zbytkem BMO

absolutní hodnota či index

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření (pravděpodobně nutný dopočet dle GIS)

rostoucí trend (zvyšování intenzity výstavby v Brně na úkor oproti zázemí)

celé město a jeho metropolitní oblast

Rovnoměrnost zalidnění v rámci zastavěného území - ukazatel koncentrace H (podíl území v % na kterém žije „rozptýlená“ polovina obyvatelstva, do výpočtu zaneseno obyvatelstvo bydlící v Brně, tedy přítomné i v noci)

%

80

60

celé město