Soběstačné a cirkulární město

hodnota fotka

Popis hodnoty

Brno si uvědomuje velkou materiálovou i energetickou náročnost provozu a rozvoje města. V roce 2050 proto podporuje využití a cirkulaci materiálů i živin ve městě po co nejdelší dobu v co nejvyšší kvalitě a jejich opětovný návrat do oběhu. Vytváří tak uzavřené cykly, které eliminují odpadní toky a vytváří například i nová pracovní místa v oblastech udržitelného roz­voje. Uzavřené cykly materiálů a živin tak pomáhají městu stát se soběstačným a méně zá­vislým na externích změnách. Brno je rychle rostoucí metropolí a zajištění dostatečně kva­litních lokálních potravin vytváří potenciál pro zdravý rozvoj celého města a regionu. Kvalitní potraviny jsou nezbytné pro zdraví obyvatel, rozvoj a podporu lokálního zemědělství, místní komunity, zdravou ekonomiku a snížení ekologické stopy oproti potravinám z dovozu. Do­statek kvalitních potravin z lokálních zdrojů je důležitým aspektem pro zachování rovno­váhy mezi sociálními, ekologickými i ekonomickými faktory.

Přínos městu

Maximální možné využívání materiálů v rámci města přináší městu soběstačnost, rozvoj lo­kální ekonomiky, vytváření nových pracovních měst, a zejména tvorbu zdravého prostoru, do kterého jsou aktivně zapojováni obyvatelé města. Město, podniky i jednotlivci vnímají odpady jako zdroje, a eliminuje se tak jejich tvorba a snižují se náklady, které je možné vynakládat do rozvoje města dle preference občanů. Přínosem pro Brno z hlediska potravinové sobě­stačnosti bude zdravější a potravinově zabezpečenější komunita, vitální a odolnější místní ekonomika, snížení energetické náročnosti, emisí i odpadů, dále pak zdravý místní eko­systém, ozelenění a ozdravení nevyužívaných místních prostranství, vytvoření nových pracovních míst a podpora místních komunit. Potravinová soběstačnost také zvýší odolnost místního ekosystému proti klimatickým změnám.

Garant

Soňa Jonášová

Soňa Jonášová je absolventkou studijního programu zemědělské inženýrství Mendelovy univerzity. Od roku 2015 je ředitelkou Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN) a aktivně se po­dílí na přechodu z lineárního na cirkulární systém hospodářství v České republice. V INCIEN je zodpovědná za rozvojové aktivity a spolupráci s klíčovými zainteresovanými stranami v Česku i v zahraničí. Jejími hlavními zájmy je uzavírání biologických cyklů a tech­nických cyklů v rámci udržitelného rozvoje společnosti, což jsou oblasti zasahující do zemědělství, rozvoje nových ekonomik, oblasti nakládání s odpadem, ekoinovací a podpory lokálních a komunitních aktivit s cílem vytvoření zdravé společnosti a ekosystémů.

CÍLINDIKÁTORJEDNOTKAAKTUÁLNÍ HODNOTABUDOUCÍ HODNOTAÚZEMNÍ PRŮMĚT
primární Podpořit využívání maximálního potenciálu materiálů dostupných na úrovni města

Míra recyklace materiálových toků.

%

20 - 30 %

60 - 80 %

celé město a jeho metropolitní oblast do úrovně jednotlivých budov

další Dlouhodobě podporovat sdílenou ekonomiku

Vytvoření systému pravidel pro sdílenou ekonomiku (bikesharing, carsharing, pronájem vlastních prostor aj.)

ano/ne

zatím nejsou stanovena jasná pravidla

běžná praxe fungování společnosti preferující pronájem před vlastnictvím

celé město a jeho metropolitní oblast

další Zvýšit rozsah ploch využívaných pro produkci potravin/zemědělskou produkci

Zábor zemědělského půdního fondu – podíl ploch ZPF (orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, sady, TTP) na celkové výměře

%

56,56 %

snížení tempa záboru ZPF pro výstavbu

celé město a jeho metropolitní oblast

Podíl ploch aktivně využívaných k zemědělské produkci

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

rostoucí trend

celé město a jeho metropolitní oblast

další Zavést a využívat v rámci města, jeho organizací a městských firem systém zeleného zadávání

Fungující systém zeleného zadávání s ohledem ne na cenu, ale na využívání druhotných surovin (recykovaných materiálů) s ohledem na místo výroby - preference lokálnosti.

ANO/NE

Nevyužívá se (NE)

Běžná praxe veřejného zadávání (ANO)

celé město a jeho metropolitní oblast

další Předcházet vzniku odpadů (průmyslových i komunálních) a podpořit jeho znovuvyužití

Množství odpadů vyprodukovaných v rámci města Brna

t

98 802

o 80 % nižší

celé město

Míra opětovně využitého množství odpadů na území města (bez nutnosti jeho recyklace)

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

20 %

celé město

Vznik re-use center

počet

jednotky

100

celé město a jeho metropolitní oblast

další Dlouhodobě vzdělávat obyvatelstvo v oblasti v oblasti udržitelného rozvoje, zdrojové i potravinové soběstačnosti.

Počet komunitních zahrad

Počet

cca 5

200

celé město a jeho metropolitní oblast do úrovně jednotlivých budov

Míra informovanosti a porozumění veřejnosti významu zdrojové a potravinové soběstačnosti

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

70 % obyvatel rozumí významu zdrojové a potravinové soběstačnosti.

celé město a jeho metropolitní oblast do úrovně jednotlivých budov

další Zvýšit potravinovou soběstačnost města (zvýšení resilience vůči krizím, dopadům změn klimatu aj.)

Potravinová soběstačnost

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření (pravděpodobně nutný dopočet dle GIS)

60 - 80 %

celé město a jeho metropolitní oblast

Import ovoce/zeleniny a dalších potravin, které je možné vypěstovat v místních podmínkách.

% z celkové spotřeby

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření (pravděpodobně nutný dopočet dle GIS)

50 % z ovoce / zeleniny a dalších potravin regionálních (v okruhu do 100 km, případně ČR)

celé město a jeho metropolitní oblast

další Nakládat s bioodpady jako se zdrojem pro městské zemědělství a další aktivity vč. produkce bioplynu (zavést třídění, recyklaci a znovuvyužití biologicky rozložitelného odpadu (BRO))

Míra využití bioodpadů vznikajících na území města.

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

100 % biologicky rozložitelných odpadů využitých v rámci města.

celé město a jeho metropolitní oblast do úrovně jednotlivých budov

Množství zrecyklovaného BRO.

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

100 %

celé město

Kapacita města pro zpracování produkovaného BRO

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

100 %

celé město

další Podpořit recyklaci a znovuvyužití odpadních vod a produktů jejich čištění

Míra recyklace a znovupoužívání odpadních vod

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

80 %

celé město a jeho metropolitní oblast

Recyklace nutrientů z odpadních vod (komunálních i průmyslových)

%

0 %

90 %

celé město a jeho metropolitní oblast

další Nahradit primární suroviny druhotnými

Preference využívání druhotných surovin při veřejném zadávání, recyklace primárních surovin na úrovni města

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

60

celé město a jeho metropolitní oblast

další Maximalizovat využití odpadních toků ve výrobních podnicích pro vstupy do podniků navazujících

Využití energetických a materiálových toků mezi podniky a výrobními subjekty.

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

20 % odpadových toků vznikajících ve výrobních podnicích se stává zdrojem pro podniky navazující. Odpady jsou využívány na úrovni města.

celé město a jeho metropolitní oblast

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Petra kameníková

27.7.2017
Popis hodnoty
Myslím, že by bylo vhodné více motivovat občany k tídění odpadů, velice mi v Brně chybí např. hnědé kontejnery.
Reakce garanta
Děkujeme za Váš komentář, se zaměřením na biologicky rozložitelné odpady, jejich tříděním a dalším využítím v rámci Vize určitě počítáme. Bioodpad už se pilotně zavádí v Masarykově čtvrti a osvědčí-li se, bude určitě ve všech vhodných zástavbách města. Systémy motivace jsou rozpracované.
Přínos městu
Celkové zefektivnění odpadového hospodářství.

Veronika Dombrovská

29.7.2017
Přínos městu
Velkým přínosem by podle mě bylo, kdyby musela každá nová budova automaticky mít tzv. zelenou střechu. Skvěle to funguje v Dánsku: http://en.klimatilpasning.dk/media/704006/1017_sJ43Q6DDyY.pdf Takové střechy nejen že pročišťují městský vzduch, ale zároveň mohou skvěle sloužit k tzv. urban farming a vytvořit několik nových prac. míst.
Reakce garanta
Děkujeme za Váš podnět, zeleným střechám a dalším způsobům rozšíření zeleně ve městech i ploch pro produkci potravin se budeme detailněji věnovat v průběhu podzimu při formulaci konkrétních opatření do roku 2025 a prvního akčního plánu do roku 2020. Dílčí cíl k rozšíření zeleně ve městech naleznete v případě Vašeho zájmu v hodnotě \"Zeleň ve městě\" v pilíři Kvalita života.

Hana Chalupská

30.7.2017
územní průmět
Opatření motivující všechny investory k naplnění této hodnoty je vhodné vložit do zadání nového územního plánu.
Reakce garanta
S připomínkou lze v zásadě souhlasit. Lze také předpokládat, že jakákoliv nová ÚPD bude sledovat strategické cíle města.