Až budou naše děti mít vlastní rodiny, jak to bude se zdroji města? Jak bude fungovat technická infrastruktura, jak energetika a jak mobilita? Dokážeme využít náš potenciál opravdu na maximum?

Zdroje

Pomozte nám vytvořit dlouhodobý pohled na to, jak pracovat se zdroji našeho města.

Klikněte na název hodnoty a přečtěte si detailní informace

Popis hodnoty

Brno si uvědomuje velkou materiálovou i energetickou náročnost provozu a rozvoje města. V roce 2050 proto podporuje využití a cirkulaci materiálů i živin ve městě po co nejdelší dobu v co nejvyšší kvalitě a jejich opětovný návrat do oběhu. Vytváří tak uzavřené cykly, které eliminují odpadní toky a vytváří například i nová pracovní místa v oblastech udržitelného roz­voje. Uzavřené cykly materiálů a živin tak pomáhají městu stát se soběstačným a méně zá­vislým na externích změnách. Brno je rychle rostoucí metropolí a zajištění dostatečně kva­litních lokálních potravin vytváří potenciál pro zdravý rozvoj celého města a regionu. Kvalitní potraviny jsou nezbytné pro zdraví obyvatel, rozvoj a podporu lokálního zemědělství, místní komunity, zdravou ekonomiku a snížení ekologické stopy oproti potravinám z dovozu. Do­statek kvalitních potravin z lokálních zdrojů je důležitým aspektem pro zachování rovno­váhy mezi sociálními, ekologickými i ekonomickými faktory.

Přínos

Maximální možné využívání materiálů v rámci města přináší městu soběstačnost, rozvoj lo­kální ekonomiky, vytváření nových pracovních měst, a zejména tvorbu zdravého prostoru, do kterého jsou aktivně zapojováni obyvatelé města. Město, podniky i jednotlivci vnímají odpady jako zdroje, a eliminuje se tak jejich tvorba a snižují se náklady, které je možné vynakládat do rozvoje města dle preference občanů. Přínosem pro Brno z hlediska potravinové sobě­stačnosti bude zdravější a potravinově zabezpečenější komunita, vitální a odolnější místní ekonomika, snížení energetické náročnosti, emisí i odpadů, dále pak zdravý místní eko­systém, ozelenění a ozdravení nevyužívaných místních prostranství, vytvoření nových pracovních míst a podpora místních komunit. Potravinová soběstačnost také zvýší odolnost místního ekosystému proti klimatickým změnám.

Současný stav

11%

Budoucí stav

76%

Šetrnost ke zdrojům a soběstačnost bude v budoucnu hrát velmi důležitou roli. V případě jakékoli přírodní či jiné katastrofy se tyto vlastnosti městu mnohonásobně vrátí.

Garant

Soňa Jonášová

Soňa Jonášová je absolventkou studijního programu zemědělské inženýrství Mendelovy univerzity. Od roku 2015 je ředitelkou Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN) a aktivně se po­dílí na přechodu z lineárního na cirkulární systém hospodářství v České republice. V INCIEN je zodpovědná za rozvojové aktivity a spolupráci s klíčovými zainteresovanými stranami v Česku i v zahraničí. Jejími hlavními zájmy je uzavírání biologických cyklů a tech­nických cyklů v rámci udržitelného rozvoje společnosti, což jsou oblasti zasahující do zemědělství, rozvoje nových ekonomik, oblasti nakládání s odpadem, ekoinovací a podpory lokálních a komunitních aktivit s cílem vytvoření zdravé společnosti a ekosystémů.

cílindikátorjednotkaaktuální hodnotabudoucí hodnotaúzemní průmět
primární Podpořit využívání maximálního potenciálu materiálů dostupných na úrovni města

Míra recyklace materiálových toků.

%

20 - 30 %

60 - 80 %

celé město a jeho metropolitní oblast do úrovně jednotlivých budov

další Dlouhodobě vzdělávat obyvatelstvo v oblasti v oblasti udržitelného rozvoje, zdrojové i potravinové soběstačnosti.

Míra informovanosti a porozumění veřejnosti významu zdrojové a potravinové soběstačnosti

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

70 % obyvatel rozumí významu zdrojové a potravinové soběstačnosti.

celé město a jeho metropolitní oblast do úrovně jednotlivých budov

Počet komunitních zahrad

Počet

cca 5

200

celé město a jeho metropolitní oblast do úrovně jednotlivých budov

další Předcházet vzniku odpadů (průmyslových i komunálních) a podpořit jeho znovuvyužití

Míra opětovně využitého množství odpadů na území města (bez nutnosti jeho recyklace)

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

20 %

celé město

Vznik re-use center

počet

jednotky

100

celé město a jeho metropolitní oblast

Množství odpadů vyprodukovaných v rámci města Brna

t

98 802

o 80 % nižší

celé město

další Nakládat s bioodpady jako se zdrojem pro městské zemědělství a další aktivity vč. produkce bioplynu (zavést třídění, recyklaci a znovuvyužití biologicky rozložitelného odpadu (BRO))

Množství zrecyklovaného BRO.

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

100 %

celé město

Kapacita města pro zpracování produkovaného BRO

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

100 %

celé město

Míra využití bioodpadů vznikajících na území města.

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

100 % biologicky rozložitelných odpadů využitých v rámci města.

celé město a jeho metropolitní oblast do úrovně jednotlivých budov

další Podpořit recyklaci a znovuvyužití odpadních vod a produktů jejich čištění

Recyklace nutrientů z odpadních vod (komunálních i průmyslových)

%

0 %

90 %

celé město a jeho metropolitní oblast

Míra recyklace a znovupoužívání odpadních vod

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

80 %

celé město a jeho metropolitní oblast

další Maximalizovat využití odpadních toků ve výrobních podnicích pro vstupy do podniků navazujících

Využití energetických a materiálových toků mezi podniky a výrobními subjekty.

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

20 % odpadových toků vznikajících ve výrobních podnicích se stává zdrojem pro podniky navazující. Odpady jsou využívány na úrovni města.

celé město a jeho metropolitní oblast

další Zvýšit potravinovou soběstačnost města (zvýšení resilience vůči krizím, dopadům změn klimatu aj.)

Import ovoce/zeleniny a dalších potravin, které je možné vypěstovat v místních podmínkách.

% z celkové spotřeby

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření (pravděpodobně nutný dopočet dle GIS)

50 % z ovoce / zeleniny a dalších potravin regionálních (v okruhu do 100 km, případně ČR)

celé město a jeho metropolitní oblast

Potravinová soběstačnost

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření (pravděpodobně nutný dopočet dle GIS)

60 - 80 %

celé město a jeho metropolitní oblast

další Dlouhodobě podporovat sdílenou ekonomiku

Vytvoření systému pravidel pro sdílenou ekonomiku (bikesharing, carsharing, pronájem vlastních prostor aj.)

ano/ne

zatím nejsou stanovena jasná pravidla

běžná praxe fungování společnosti preferující pronájem před vlastnictvím

celé město a jeho metropolitní oblast

další Zvýšit rozsah ploch využívaných pro produkci potravin/zemědělskou produkci

Zábor zemědělského půdního fondu – podíl ploch ZPF (orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, sady, TTP) na celkové výměře

%

56,56 %

snížení tempa záboru ZPF pro výstavbu

celé město a jeho metropolitní oblast

Podíl ploch aktivně využívaných k zemědělské produkci

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

rostoucí trend

celé město a jeho metropolitní oblast

další Zavést a využívat v rámci města, jeho organizací a městských firem systém zeleného zadávání

Fungující systém zeleného zadávání s ohledem ne na cenu, ale na využívání druhotných surovin (recykovaných materiálů) s ohledem na místo výroby - preference lokálnosti.

ANO/NE

Nevyužívá se (NE)

Běžná praxe veřejného zadávání (ANO)

celé město a jeho metropolitní oblast

další Nahradit primární suroviny druhotnými

Preference využívání druhotných surovin při veřejném zadávání, recyklace primárních surovin na úrovni města

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

60

celé město a jeho metropolitní oblast