Až budou naše děti mít vlastní rodiny, jak to bude se zdroji města? Jak bude fungovat technická infrastruktura, jak energetika a jak mobilita? Dokážeme využít náš potenciál opravdu na maximum?

Zdroje

Pomozte nám vytvořit dlouhodobý pohled na to, jak pracovat se zdroji našeho města.

Klikněte na název hodnoty a přečtěte si detailní informace

Popis hodnoty

Město Brno v roce 2050 má status bezpečného celku s jasně danými pravidly při zajištění ele­mentární bezpečnosti občanů a návštěvníků města na veřejnosti, v jejich bydlišti, při vol­ném čase a společenském vyžití. Fungují jasné linie mezi prevencí, informovaností, spolu­účastí občanů při zajištění bezpečnosti ve městě ve všech jejích aspektech. Obyvatelé města chápou roli a respektují působnost profesionálních bezpečnostních složek města a státu. Represivní složka bezpečnosti se zaměřuje na vymáhání práva.

Přínos

Město při vědomí svých charakteristik bude spoluvytvářet prostředí pro pocit bezpečí (ve všech aspektech), což je při současném bezpečnostním vývoji ve světě významná veličina. Město s potvrzenou nízkou mírou ohrožení elementárních hodnot a potřeb občanů a institucí je v širším kontextu vnímáno jako „dobrá adresa“, a vytváří tak sekundárně dobré podmínky pro rozvoj všech aktivit a funkčního společenského celku.

Současný stav

59%

Budoucí stav

79%

V Brně je zvýšená kriminalita podobně jako v jiných velkých českých městech, nicméně lidé vnímají Brno jako relativně bezpečné město.

Garant

Martin Menšík

Martin Menšík, brněnský rodák a patriot, se profesně zabývá bezpečností se specializací na boj proti terorismu a ex­tremismu. Nyní přednáší v komerčním sektoru na téma řešení kri­zových stavů a mimo­řádných situací v prostředí škol, úřadů a dalších institucí.

cílindikátorjednotkaaktuální hodnotabudoucí hodnotaúzemní průmět
primární Snížit kriminalitu a minimalizovat počet incidentů, ohrožujících bezpečnost a zdraví

Počet trestných činů a přestupků

počet

11 285 trestných činů,153 419 přestupků

Klesající počet

celé město

Sociologické šetření: souhlas s výrokem „Brno je bezpečné město“

hodnota ukazatele

1,9 (2017)

1,2

celé město

Sociologické šetření: pocit bezpečí v noci (podíl spokojených obyvatel – velmi a spíše)

%

48% (2017)

70%

celé město

Sociologické šetření: pocit bezpečí ve dne (podíl spokojených obyvatel – velmi a spíše)

%

77% (2017)

90%

celé město

Počet incidentů všeho druhu (požáry, havárie atd.)

počet

zásahy HZS u mimořádných událostí (2962;) pro další oblasti nutné měření

Klesající počet

celé město

další Zajistit připravenost městana krizové situace v případě živelných a jiných událostí (prevence a připravenost – např. protipovodňové stěny, cvičení krizových situací)

Výjezdy nad 20 min. zdravotnické záchranné služby (součet za RLP a RZP) / Podíl výjezdů nad 20 min z celkového počtu výjezdů

počet, %

739 (1,57 %)

Sestupný trend v počtu takových výjezdů

celé město

Rychlost reakce policie

minuty

zjišťuje město, bude doplněno

Zrychlení reakce a provedení zásahu

celé město

Informovaná odpovědná veřejnost (míra informovanosti)

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum / měření

Vzestupný trend aktivit v oblasti informovanosti a prevence ve prospěch veřejnosti

celé město

Rychlost reakce HZS

minuty

6:53

cílová hodnota 5:00

celé město

další Kvalifikovanou prací s dětmi a mládeží snížit kriminalitu mládeže a podpořit prevenci šikany

Kriminalita dětí a mládeže

počet

zjišťuje město, bude doplněno

Klesající trend

celé město

Šikana dětí

počet

zjišťuje město, bude doplněno

Klesající trend

celé město

další Zabránit vzniku "NO-GO" zón ve městě

Počet rizikových lokalit

Počet

0

nevznikající rizikové lokality

Centrum města, vyloučené lokality, sousedící katastry