Až budou naše děti mít vlastní rodiny, jak to bude se zdroji města? Jak bude fungovat technická infrastruktura, jak energetika a jak mobilita? Dokážeme využít náš potenciál opravdu na maximum?

Zdroje

Pomozte nám vytvořit dlouhodobý pohled na to, jak pracovat se zdroji našeho města.

Klikněte na název hodnoty a přečtěte si detailní informace

Popis hodnoty

Energetické šetrnosti, nezávislosti a odolnosti dosáhlo Brno v roce 2050 jak díky výraznému zvýšení energetické účinnosti prostřednictvím využití inovací a nových nízko-emisních technologií, tak snižováním spotřeby energie. Energetický systém Brna je založen na intenzivním využívání místních čistých obnovitelných energetických zdrojů a odpadního tepla (pro výrobu elektřiny, vytápění a chlazení), a zároveň na integraci do celoevropského energetického plánování a modelování. Energetická strategie Brněnské metropolitní oblasti je zohledněna ve sjednoceném dlouhodobém energetickém plánování a diversifikaci energetických zdrojů, a odráží se v souvisejících hodnotách (např. Kompaktní a vyvážené město, Město s dostupným bydlením, Architektonická tvář města, Efektivní a udržitelná mobilita, Čisté město, Středoevropské centrum VVI), které jsou závislé na zdrojích a dodávkách energie, a tím přímo ovlivňují naplnění této hodnoty. 

Přínos

Energetická bezpečnost založena na zvyšující se kvalitě života a zdraví v Brně a Brněnské metropolitní oblasti, s ohledem na sociální kontexty všech obyvatel. Dojde ke snižování emisní zátěže a polutantů z nečistých energetických zdrojů. Při využívání ostrovních systémů dodávek elektřiny, vody a tepla, a postupném snižování fosilních energetických zdrojů se zvýší energetická odolnost, soběstačnost a tím i nezávislost. Výzkum, technologické inovace a realizace řešení v oboru čisté obnovitelné energie posunou strategii celého města a regionu směrem, který je zvýrazněn a prioritizován na celoevropské úrovni. Výzkum v oboru čistých obnovitelných zdrojů energie bude užitečný nejen pro město Brno, ale bude i zásadním místním finančním zdrojem a to formou přínosů z inovačních platforem, nebo formou evropských grantů na inovace a výzkum, příp. přínosem z patentů.

Současný stav

25%

Budoucí stav

75%

Odolnost, přizpůsobivost a energetická nezávislost hrají čím dál větší roli v dynamicky měnícím se světě. Město Brno stojí v těchto směrech na začátku a přizpůsobení se těmto trendům je velkou výzvou do budoucna.

Garant

Nora Hampl, Michal Veselý

Studovala a pracovala převážně v akademickém sektoru (také v privátním) v USA, v Paříži, Vídni, a Leidenu. Na Harvardově univerzitě vystudovala mezinárodní vztahy. Do Brna a České republiky pravidelně jezdila se svými studenty z Hardvardu, pro které zde organizovala letní školu. V její současné výzkumné práci se zaměřuje na politiku udržitelného vývoje a obnovitelných energetických zdrojů, a ohodnocování lidské ekologické stopy. Jejím přáním je aby se Brno stalo laboratoří myšlenek, kde se bude maximálně využívat místního lidského kapitálu včetně studentů a odborníků. Nejnovějším (evidence-based) výzkumem v oblasti udržitelné ekologické urbanistiky se Brno může zapojit do celosvětového výzkumu, propojit s dalšími městy, účastnit se evropských soutěží, případně i ovlivnit v širším měřítku další vývoj v této oblasti. Na zpracování této hodnoty se spolupodílel Michal Veselý, profesionál z oblasti řízení, rozvoje a marketingu. Jeho profesionální kariéra je spojena s Nadací Partnerství a mateřskou evropskou sítí Environmental Partnership Association. Zkušenosti má rovněž z komerčního sektoru a z univerzitního prostředí. V poslední době se věnuje zejména rozvoji mezinárodních vztahů v oblasti SDGs. Vystudoval ekonomii a environmentální studia na Masarykově Univerzitě. Získal certifikát AXELOS Management of Portfolios (MoP). Absolvoval International Visitors Leadership Program v USA zaměřený na sociální podnikání. Je fanouškem Brna a velkým optimistou v oblasti zúročení jeho inovačního potenciálu pro zvýšení kvality života nejen jeho obyvatel.

cílindikátorjednotkaaktuální hodnotabudoucí hodnotaúzemní průmět
primární Zabezpečit dostatečnou energetickou kapacitu z čistých obnovitelných zdrojů energie, a tím snížit zdroj emisí a polutantů negativně ovlivňující lidské zdraví a životní prostředí

Eko-energetická politika a konkrétní opatření odražena (ANO/NE) v plánovaní (1) hromadné dopravy, (2) osobní dopravy, (3) stavební výstavby a infrastruktury, (4) recyklování a spalování, (5) optimalizaci využití elektrické energie (redukce ztrát, akumulace a návrat do sítě, decentralizované ostrůvky energie)

slovní popis / slovní ohodnocení, doporučení, „kvalitativní ohodnocení“

body 1–5 odpovězeny záporně

body 1–5 odpovězeny kladně

celé město a jeho metropolitní oblast do úrovně jednotlivých budov

další Integrovat Brno do evropských iniciativ v oboru OZE a na implementaci celo-evropského gridu umožňujícího propojení, vývoz a dovoz čistých obnovitelných zdrojů energie, a tím snížit ztráty spojené s variabilitou těchto zdrojů

Míra zapojení do evropských projektů a spolupráce v oboru čistých OZE (např. při výzkumu a implementaci celo-evropského gridu umožňujícího propojení, vývoz a dovoz OZE), poskytujících řešení ztrát spojených s variabilitou těchto zdrojů

1. objem místních investic [CZK], 2. objem zahraničních investic včetně grantů [EUR]

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

rostoucí trend

celé město, EU

další Snížit celkovou energetickou spotřebu při postupném zvyšování energetické účinnosti

Spotřeba energie na obyvatele (resp. uhlíková stopa na obyvatele, dosud je známa pouze hodnota současného evropského průměru)

kg ropného ekvivalentu/osoba

4,6

2

celé město

Podíl právnických osob maximalizující energetickou výkonnost a šetrnost v rámci své činnosti (subjekty respektující principy udržitelnosti a ekologické stopy (Designers Accord equiv.) v Brně z celkového počtu právnických subjektů operujících na území města Brna

%

10

80

celé město

další Založit energetickou spotřebu na čistých OZE (obnovitelných zdrojích energie)

Podíl energie z fosilních zdrojů celkem (do budoucna případně možné sledovat pro komerční objekty __ %, residenční objekty __ %, akademické a výzkumné objekty __ %, budovy ve vlastnictví města __ %)

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

snižující se podíl u všech kategorií budov

celé město a jeho metropolitní oblast do úrovně jednotlivých budov

Počet osobních dopravních prostředků používajících čisté OZE (vč. elektroaut, [elektro]kol, [elektro]koloběžek, používaných ke každodenní přepravě) na 1 000 obyvatel

počet

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

zvyšující se trend

celé město a jeho metropolitní oblast do úrovně jednotlivých budov

Procento hromadných dopravních prostředků používajících čisté OZE

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

zvyšující se trend

celé město a jeho metropolitní oblast do úrovně jednotlivých budov

další Zvýšit podíl místních obnovitelných zdrojů na energetickém zásobování města na základě technologických inovací

Podíl spotřebovávané energie pro okamžitou spotřebu v místě výroby (ostrovní systémy) k celkové spotřebě energie ve městě Brně

%

1

20

celé město

Podíl místních obnovitelných zdrojů na energetickém zásobování města; podíl čistých obnovitelných zdrojů, např. počet solárních střech, elektroaut, elektrobusů, počet budov, které energii akumulují a vracejí do sítě

%

5

50 % - 70 % z konečné energetické spotřeby města a regionu

celé město

další Rozšířit a maximálně podporovat místní dopad inovací v oboru čistých obnovitelných zdrojů včetně dekarbonizačních metod (CCS)

Procento vyjádřeno jako podíl z rozpočtu města pro aplikace výsledků výzkumných projektů lokálních vědeckých center podporujících výzkum v oboru čistých OZE v rámci města Brna (soukromé i veřejné aplikace)

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

rostoucí trend

celé město