Až budou naše děti mít vlastní rodiny, jak to bude se zdroji města? Jak bude fungovat technická infrastruktura, jak energetika a jak mobilita? Dokážeme využít náš potenciál opravdu na maximum?

Zdroje

Pomozte nám vytvořit dlouhodobý pohled na to, jak pracovat se zdroji našeho města.

Klikněte na název hodnoty a přečtěte si detailní informace

Popis hodnoty

Energetické šetrnosti, nezávislosti a odolnosti dosáhlo Brno v roce 2050 jak díky výraznému zvýšení energetické účinnosti prostřednictvím využití inovací a nových nízko-emisních technologií, tak snižováním spotřeby energie. Energetický systém Brna je založen na intenzivním využívání místních čistých obnovitelných energetických zdrojů a odpadního tepla (pro výrobu elektřiny, vytápění a chlazení), a zároveň na integraci do celoevropského energetického plánování a modelování. Energetická strategie Brněnské metropolitní oblasti je zohledněna ve sjednoceném dlouhodobém energetickém plánování a diversifikaci energetických zdrojů, a odráží se v souvisejících hodnotách (např. Kompaktní a vyvážené město, Město s dostupným bydlením, Architektonická tvář města, Efektivní a udržitelná mobilita, Čisté město, Středoevropské centrum VVI), které jsou závislé na zdrojích a dodávkách energie, a tím přímo ovlivňují naplnění této hodnoty. 

Přínos

Energetická bezpečnost založena na zvyšující se kvalitě života a zdraví v Brně a Brněnské metropolitní oblasti, s ohledem na sociální kontexty všech obyvatel. Dojde ke snižování emisní zátěže a polutantů z nečistých energetických zdrojů. Při využívání ostrovních systémů dodávek elektřiny, vody a tepla, a postupném snižování fosilních energetických zdrojů se zvýší energetická odolnost, soběstačnost a tím i nezávislost. Výzkum, technologické inovace a realizace řešení v oboru čisté obnovitelné energie posunou strategii celého města a regionu směrem, který je zvýrazněn a prioritizován na celoevropské úrovni. Výzkum v oboru čistých obnovitelných zdrojů energie bude užitečný nejen pro město Brno, ale bude i zásadním místním finančním zdrojem a to formou přínosů z inovačních platforem, nebo formou evropských grantů na inovace a výzkum, příp. přínosem z patentů.

Současný stav

25%

Budoucí stav

75%

Odolnost, přizpůsobivost a energetická nezávislost hrají čím dál větší roli v dynamicky měnícím se světě. Město Brno stojí v těchto směrech na začátku a přizpůsobení se těmto trendům je velkou výzvou do budoucna.

Garant

Nora Hampl, Michal Veselý

Studovala a pracovala převážně v akademickém sektoru (také v privátním) v USA, v Paříži, Vídni, a Leidenu. Na Harvardově univerzitě vystudovala mezinárodní vztahy. Do Brna a České republiky pravidelně jezdila se svými studenty z Hardvardu, pro které zde organizovala letní školu. V její současné výzkumné práci se zaměřuje na politiku udržitelného vývoje a obnovitelných energetických zdrojů, a ohodnocování lidské ekologické stopy. Jejím přáním je aby se Brno stalo laboratoří myšlenek, kde se bude maximálně využívat místního lidského kapitálu včetně studentů a odborníků. Nejnovějším (evidence-based) výzkumem v oblasti udržitelné ekologické urbanistiky se Brno může zapojit do celosvětového výzkumu, propojit s dalšími městy, účastnit se evropských soutěží, případně i ovlivnit v širším měřítku další vývoj v této oblasti. Na zpracování této hodnoty se spolupodílel Michal Veselý, profesionál z oblasti řízení, rozvoje a marketingu. Jeho profesionální kariéra je spojena s Nadací Partnerství a mateřskou evropskou sítí Environmental Partnership Association. Zkušenosti má rovněž z komerčního sektoru a z univerzitního prostředí. V poslední době se věnuje zejména rozvoji mezinárodních vztahů v oblasti SDGs. Vystudoval ekonomii a environmentální studia na Masarykově Univerzitě. Získal certifikát AXELOS Management of Portfolios (MoP). Absolvoval International Visitors Leadership Program v USA zaměřený na sociální podnikání. Je fanouškem Brna a velkým optimistou v oblasti zúročení jeho inovačního potenciálu pro zvýšení kvality života nejen jeho obyvatel.

cílindikátorjednotkaaktuální hodnotabudoucí hodnotaúzemní průmět
primární Zabezpečit dostatečnou energetickou kapacitu z čistých obnovitelných zdrojů energie, a tím snížit zdroj emisí a polutantů negativně ovlivňující lidské zdraví a životní prostředí

Eko-energetická politika a konkrétní opatření odražena (ANO/NE) v plánovaní (1) hromadné dopravy, (2) osobní dopravy, (3) stavební výstavby a infrastruktury, (4) recyklování a spalování, (5) optimalizaci využití elektrické energie (redukce ztrát, akumulace a návrat do sítě, decentralizované ostrůvky energie)

slovní popis / slovní ohodnocení, doporučení, „kvalitativní ohodnocení“

body 1–5 odpovězeny záporně

body 1–5 odpovězeny kladně

celé město a jeho metropolitní oblast do úrovně jednotlivých budov

další Snížit celkovou energetickou spotřebu při postupném zvyšování energetické účinnosti

Podíl právnických osob maximalizující energetickou výkonnost a šetrnost v rámci své činnosti (subjekty respektující principy udržitelnosti a ekologické stopy (Designers Accord equiv.) v Brně z celkového počtu právnických subjektů operujících na území města Brna

%

10

80

celé město

Spotřeba energie na obyvatele (resp. uhlíková stopa na obyvatele, dosud je známa pouze hodnota současného evropského průměru)

kg ropného ekvivalentu/osoba

4,6

2

celé město

další Založit energetickou spotřebu na čistých OZE (obnovitelných zdrojích energie)

Počet osobních dopravních prostředků používajících čisté OZE (vč. elektroaut, [elektro]kol, [elektro]koloběžek, používaných ke každodenní přepravě) na 1 000 obyvatel

počet

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

zvyšující se trend

celé město a jeho metropolitní oblast do úrovně jednotlivých budov

Procento hromadných dopravních prostředků používajících čisté OZE

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

zvyšující se trend

celé město a jeho metropolitní oblast do úrovně jednotlivých budov

Podíl energie z fosilních zdrojů celkem (do budoucna případně možné sledovat pro komerční objekty __ %, residenční objekty __ %, akademické a výzkumné objekty __ %, budovy ve vlastnictví města __ %)

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

snižující se podíl u všech kategorií budov

celé město a jeho metropolitní oblast do úrovně jednotlivých budov

další Zvýšit podíl místních obnovitelných zdrojů na energetickém zásobování města na základě technologických inovací

Podíl spotřebovávané energie pro okamžitou spotřebu v místě výroby (ostrovní systémy) k celkové spotřebě energie ve městě Brně

%

1

20

celé město

Podíl místních obnovitelných zdrojů na energetickém zásobování města; podíl čistých obnovitelných zdrojů, např. počet solárních střech, elektroaut, elektrobusů, počet budov, které energii akumulují a vracejí do sítě

%

5

50 % - 70 % z konečné energetické spotřeby města a regionu

celé město

další Rozšířit a maximálně podporovat místní dopad inovací v oboru čistých obnovitelných zdrojů včetně dekarbonizačních metod (CCS)

Procento vyjádřeno jako podíl z rozpočtu města pro aplikace výsledků výzkumných projektů lokálních vědeckých center podporujících výzkum v oboru čistých OZE v rámci města Brna (soukromé i veřejné aplikace)

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

rostoucí trend

celé město

další Integrovat Brno do evropských iniciativ v oboru OZE a na implementaci celo-evropského gridu umožňujícího propojení, vývoz a dovoz čistých obnovitelných zdrojů energie, a tím snížit ztráty spojené s variabilitou těchto zdrojů

Míra zapojení do evropských projektů a spolupráce v oboru čistých OZE (např. při výzkumu a implementaci celo-evropského gridu umožňujícího propojení, vývoz a dovoz OZE), poskytujících řešení ztrát spojených s variabilitou těchto zdrojů

1. objem místních investic [CZK], 2. objem zahraničních investic včetně grantů [EUR]

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

rostoucí trend

celé město, EU