Až budou naše děti mít vlastní rodiny, jak to bude se zdroji města? Jak bude fungovat technická infrastruktura, jak energetika a jak mobilita? Dokážeme využít náš potenciál opravdu na maximum?

Zdroje

Pomozte nám vytvořit dlouhodobý pohled na to, jak pracovat se zdroji našeho města.

Klikněte na název hodnoty a přečtěte si detailní informace

Popis hodnoty

Kvalitní, spolehlivá a ekologická veřejná doprava je hlavním systémem, který obyvatelé města i jeho okolí při svých cestách volí. Nabízí pohodlné a bezbariérové cestování všem skupinám obyvatel. Ke svému cíli se tak občané města dostanou nejen rychle, ale i snadno, ať už se rozhodnou využít jakýkoliv způsob dopravy. Efektivní, otevřený a propustný systém mobi­lity nabízí obyvatelům řešení odpovídající jejich požadavkům. Díky integrovanému plánování mobility a využití inovativních řešení je Brno městem krátkých vzdáleností, kde nejsou důvodem pro omezení pohybu vyšší věk ani hendikep. Principy udržitelné a efektivní mobility jsou aplikovány i na přepravu zboží. Díky těmto změnám je město Brno v roce 2050 místem se zdravým a příjemným prostředím pro život.

Přínos

Podpora preference udržitelné mobility (veřejná, pěší a cyklistická doprava) přináší městu především zlepšení životního prostředí, příjemné a kvalitní veřejné prostory a jeho oby­va­telům zvýšení kvality života. Odstraňování bariér ve veřejném prostoru a zpřístupňování budov pro osoby s omezenou schopností pohybu činí město pohodlným místem pro kvalitní život všech skupin obyvatel. Efektivní mobilita jim nabízí komplexní systém s jednoduchou volbou způsobu dopravy (veřejná doprava, automobil, jízdní kolo či chůze), která nejvíce od­povídá jejich požadavkům a umožňuje jim dosáhnout cíle jejich cest snadno a rychle, bez zbytečných časových i ekonomických ztrát. Efektivně je využita také energie v dopravě, čímž dochází nejen k úsporám, ale také ke snížení negativních vlivů dopravy na prostředí města a jeho obyvatele.

Současný stav

48%

Budoucí stav

85%

Individuální automobilová doprava v Brně vázne, není dokončená základní infrastruktura. Na druhé straně má Brno velmi dobře hodnocenou hromadnou veřejnou dopravu a celý krajský integrovaný systém. Právě na dobře fungující veřejné dopravě by měla mobilita v budoucnu v Brně postavená.

Garant

Iva Machalová

Iva Machalová je vedoucí referátu městské mobility na Odboru dopravy Magistrátu města Brna. Vystudovala geografii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Na Magistrátu města Brna působí od roku 2004 (v minulosti jako manažerka několika EU projektů), zamě­řuje se především na plánování v oblasti dopravy a přípravu plánu udržitelné městské mobility pro Brno.

        

cílindikátorjednotkaaktuální hodnotabudoucí hodnotaúzemní průmět
primární Zvýšit atraktivitu a využití udržitelných druhů dopravy (veřejná, pěší a cyklistická doprava), a snížit tak negativní dopad dopravy na životní prostředí

stupeň automobilizace (počet osobních automobilů na 1 000 ob.)

počet

484

350

celé město

Dělba přepravní práce

%

53% (VHD); 6 % (pěší doprava), 2 % (cyklistická doprava), 39 % (IAD) (pozn.: údaje z roku 2014)

56% (VHD); 12 % (pěší doprava), 12 % (cyklistická doprava), 20 % (IAD)

celé město

Sociologické šetření: spokojenost obyvatel s infrastrukturou pro pěší, cyklistickou a veřejnou dopravu

%

81 % obyvatel spokojeno s podmínkami pro pěší pohyb, 33 % obyvatel spokojeno s podmínkami pro cyklodopravu, spokojenost obyvatel s veřejnou dopravou: 82 %

rostoucí spokojenost

celé město

další Přistupovat k mobilitě ve městě jako ke službě

Počet firem/zaměstananců zapojených do firemního plánování mobility

počet

2/3000

rostoucí trend

celé město

Počet firem zapojených do systému citylogistiky

počet

0

rostoucí trend

celé město

Počet zákázníků budoucí společnosti poskytující různé druhu dopravy mobilita jako služba)

počet

0

rostoucí trend

celé město

Míra využití sdílených řešení (bikesharing, carsharing) a služeb

%

bikesharing 0,4 %, carshring 0,6 %

rostoucí trend

celé město

další Podporovat a implementovat inovace v dopravě

Využití inovativních řešení v dopravě

slovní popis / slovní ohodnocení

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

rostoucí trend

celé město

další Vytvořit efektivní a prostupný dopravní systém umožňující snadnou volbu druhu dopravy, který nejlépe odpovídá požadavků uživatelů - obyvatel města

Průměrná rychlost veřejné dopravy

km/hod.

15-20 km/hod. (tramvaj)

rostoucí trend

celé město

Plynulost pohybu (časové a ekonomické ztráty způsobené kongescí)

%

27

klesající trend

celé město

Počet senior busů

počet

3

30

celé město

Bezbariérová řešení ve veřejné dopravě (podíl bezbariérových vozidel/podíl bezbariérových zastávek)

%

vozidla 66% (511/778)

100

celé město

Průměrná vzdálenost zastávek VHD z místa bydliště

m

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření na úrovni města

klesající trend

celé město

Počet bezbariérových veřejných objektů a upravených tras

trendy

současný stav

vzrůstající trend

celé město

Plochy pěších zón a sdílených prostorů

m2

307/5

rostoucí trend

celé město

další Zlepšit kvalitu prostředí města

Koncentrace prachových částic PM2,5

µg/m3

data budou doplněna

klesající trend

celé město

Podíl ekologických vozidel (př. autobusy využívající CNG, do budoucna i elektrobusy a další technologie) / celkový počet vozidel ve veřejné dopravě

%

33% (100/302)

100%

celé město

Koncentrace benzo[a]pyrenu

µg/m3

data budou doplněna

klesající trend

celé město

Podíl populace vystavené hluku >55 dB

%

21,7

klesající trend

celé město

Koncentrace NO2

µg/m3

30,8

klesající trend

celé město

Koncentrace prachových částic PM10

µg/m3

28,4

klesající trend

celé město