Až budou naše děti mít vlastní rodiny, jak to bude se zdroji města? Jak bude fungovat technická infrastruktura, jak energetika a jak mobilita? Dokážeme využít náš potenciál opravdu na maximum?

Zdroje

Pomozte nám vytvořit dlouhodobý pohled na to, jak pracovat se zdroji našeho města.

Klikněte na název hodnoty a přečtěte si detailní informace

Popis hodnoty

Brno v roce 2050 efektivně hospodaří s vodou. Účelně využívá zdrojů vody, s minimalizací ztrát při jejím získávání, úpravě, distribuci i spotřebě. Zajišťuje kvalitní proces čištění odpad­ních vod a maximální využívání vody dešťové. Protipovodňová ochrana města Brna je komplexně dobudována, a to s využitím vhodné kombinace klasických a přírodě blízkých opatření.

Přínos

Základním přínosem efektivního hospodaření s vodou je dlouhodobé udržení a rozvoj dnes již samozřejmého komfortu v případě využívání kvalitní pitné vody, zvýšení možností využití dešťové vody, dostatečná protipovodňová ochrana i kvalitní čištění odpadních vod.

Současný stav

54%

Budoucí stav

80%

Spotřeba pitné vody v Brně klesá, více však musí město pracovat s dešťovou vodou nebo odpadními vodami.

Garant

Miloslav Šlezingr

Profesor Miloslav Šlezingr se věnuje vodnímu hospodářství, krajinnému inženýrství a život­nímu prostředí na Mendelově univerzitě v Brně a na Vysokém učení technickém v Brně.

cílindikátorjednotkaaktuální hodnotabudoucí hodnotaúzemní průmět
primární Zabezpečit kvalitní a dostatečně kapacitní zdroje a rozvody pitné vody

Podíl délky vodovodního řádu staršího 60 let (60 let jako předěl životnosti materiálů)

%

20

klesající trend

celé město

Počet kapacitních zdrojů kvalitní pitné vody

počet

2

3

celé město

Sociologické šetření: spokojenost s kvalitou pitné vody

hodnota ukazatele

1,99 (2017)

1,2

celé město

Tempo obnovy vodovodního řádu

% za rok

0,38

rostoucí trend

celé město

Spotřeba vody na ekvivalentní osobu a den

l/ob/den

109,7

klesající trend

celé město

další Zvýšit protipovodňovou ochranu městav povodí Svratky a Svitavy vč. využití přírodě blízkých protipovodňových opatření

Počet nechráněných obyvatel / objektů při stoleté povodni v Brně

počet

cca 30 000 obyvatel / cca 4 500 objektů

0

povodí Svitavy a Svratky

další Efektivně nakládat s dešťovými vodami

Množství dešťové vody, která neodteče do kanalizace

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

rostoucí trend

celé město

Povrchový odtok

m3

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

klesající trend

celé město

Celkový objem retence vody ve vsakovacích zařízeních (zasakování dešťových vod)

m3

2 908

rostoucí trend

celé město

další Efektivně nakládat s odpadními vodami, minimalizovat vliv "Brna" na kvalitu vody ve vodních tocích

Podíl obyvatel napojených na kanalizaci

%

91,6

100

celé město

Kapacita ČOV

počet ekv. osob

515 000

600 000

Modřice, Brno

Podíl délky kanalizačního řádu staršího 60 let

%

17

klesající trend

celé město

Parametry jakosti vody vodního útvaru DYJ_0670 Svratka od Svitavy po Litavu

ekologický potenciál

střední ekologický potenciál

dobrý a lepší ekologický potenciál

povodí řek