Až budou naše děti mít vlastní rodiny, jak to bude se zdroji města? Jak bude fungovat technická infrastruktura, jak energetika a jak mobilita? Dokážeme využít náš potenciál opravdu na maximum?

Zdroje

Pomozte nám vytvořit dlouhodobý pohled na to, jak pracovat se zdroji našeho města.

Klikněte na název hodnoty a přečtěte si detailní informace

Popis hodnoty

Globálně dostupné město je prostřednictvím kvalitní, kapacitní a spolehlivé dopravní a ko­munikační infrastruktury dobře spojeno s okolním světem. Brno v roce 2050 je napojeno na hierarchicky nadřazené dopravní a komunikační tahy (např. letecké trasy, dálnice, VRT, glo­bální sítě pro přenos dat aj.). Díky tomu je dobře spojeno s metropolemi nacházejícími se ve (středo)evropském a též celosvětovém prostoru (např. Praha, Vídeň, Bratislava, Mnichov, Ber­lín a další).

Přínos

Dobrá dostupnost města a jeho metropolitního regionu je důležitá pro efektivní a spolehlivé fungování všech složek života, zejména pro metropolitní ekonomiku, vědecké struktury a ta­ké pro všechny další socioekonomické činnosti, neboť umožňuje udržování a rozvíjení pot­řebných kontaktů. Jejím projevem je snadná dosažitelnost města i jeho okolí pro všechny osoby, které sem z různých důvodů přijíždějí či odsud vyjíždějí (obyvatelé, dojíždějící, investoři, podnikatelé, turisté, vědci a další).

Současný stav

33%

Budoucí stav

72%

Globální dostupnost je klíčovým faktorem rozvoje a růstu města. Město Brno leží na křižovatce mnoha evropských cest, avšak dopravní infrastruktura tomu ne vždy zcela odpovídá. Velké rezervy má Brno zejména v železniční a letecké dopravě.

Garant

Daniel Seidenglanz

Daniel Seidenglanz působí jako odborný asistent na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ve své pedagogické i výzkumné činnosti se věnuje především problematice geografie dopravy, přičemž se zaměřuje jak na téma každodenní mobility a jejího významu v časoprostorových rutinách obyvatel, tak na oblast železniční, sil­niční a letecké dopravy.

cílindikátorjednotkaaktuální hodnotabudoucí hodnotaúzemní průmět
primární Zajistit kvalitní, kapacitní a spolehlivé dopravní a komunikační spojení Brna se (středo)evropskými a světovými metropolemi, a to v osobní i nákladní dopravě a také v oblasti informačních toků

Komunikační a datové infrastruktury: datová kapacita sítí napojujících Brno do mezinárodních a globálních sítí

byte

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření (pravděpodobně nutný dopočet dle GIS)

rostoucí trend

celé město a jeho metropolitní oblast

Železniční doprava: časová dostupnost sousedních středoevropských center (Praha, Vídeň, Bratislava, Budapešť, Varšava, Berlín a Mnichov)

minuty

Praha (150), Vídeň (90), Bratislava (90), Budapešť (250), Varšava (420), Berlín (440), Mnichov (400)

Praha (60), Vídeň (45), Bratislava (45), Budapešť (120), Varšava (150), Berlín (180), Mnichov (150)

celé město a jeho metropolitní oblast

Silniční doprava: časová dostupnost sousedních středoevropských center (Praha, Vídeň, Bratislava, Budapešť, Varšava, Berlín a Mnichov)

minuty

Praha (120), Vídeň (100), Bratislava (80), Budapešť (190), Varšava (400), Berlín (360), Mnichov (360)

Praha (120), Vídeň (80), Bratislava (80), Budapešť (180), Varšava (330), Berlín (330), Mnichov (330)

celé město a jeho metropolitní oblast

Letecká doprava: počet destinací dostupných z Brna pravidelnými přímými lety za běžný týden (z toho uzlová letiště síťových dopravců)

počet

3(1)

20(6)

celé město a jeho metropolitní oblast

Otevřenost města vůči novým, postupně vznikajícím inovacím dopravních a komunikačních technologií

slovní popis / slovní ohodnocení

zhodnocení stávajícího stavu – bude doplněno

rostoucí otevřenost města vůči novým, postupně vznikajícím inovacím a jejich zvyšující se využití

celé město a jeho metropolitní oblast

další Zajistit kvalitní, kapacitní a spolehlivé fungování dopravních terminálů, které umožňují vstup globálních osobních i nákladních dopravních a informačních toků do prostoru města a metropolitního regionu Brna

Systém záchytných parkovišť P&R, umožňujících bezkonfliktní přechod z osobní dálkové automobilové dopravy do systému městské dopravy (kapacita parkovišť)

slovní popis / slovní ohodnocení, číslo

doposud nefunguje jako systém (v provozu je jedno parkoviště P&R s kapacitou 177 míst)

ano, 20 000 parkovacích míst na různých parkovištích lokalizovaných na trasách hlavních příjezdů do města

celé město a jeho metropolitní oblast

Letiště dobře napojené na navazující systémy městské a příměstské osobní i nákladní dopravy

slovní popis / slovní ohodnocení

Letiště je napojeno na silniční komunikaci, železniční vlečku a autobusovou linkou E76 i do systému MHD

Zlepšující se napojenost letiště na dopravní systémy osobní i nákladní dopravy (kolejové napojení včetně pravidelné osobní dopravy, silniční napojení s kapacitnějším parkovištěm, terminál nákladní dopravy)

letiště Brno-Tuřany, celé město a jeho metropolitní oblast

Propojení terminálů nákladní silniční dopravy s terminály ostatních druhů dopravy (intermodalita)

slovní popis / slovní ohodnocení

V současnosti je v provozu terminál Brno-jih, ucelený systém a efektivní propojení různých druhů dopravy není k dispozici

Systém terminálů propojujícících jednotlivé druhy nákladní dopravy do efektivního systému

celé město a jeho metropolitní oblast

Fungující moderní železniční uzel dobře napojený na vnitřní strukturu města a navazující na systémy městské a příměstské osobní i nákladní dopravy

slovní popis / slovní ohodnocení

doposud ne

ano

hlavní vlakové nádraží, celé město a jeho metropolitní oblast