Hodnota: Město otevřené v oblasti dat
Primární cíl A
Vytvářet otevřená data je součástí všech datových procesů města i městských firem, veškerá data jsou katalogizována, otevřená data pak i zveřejňována Posilování decentralizovaných principů
Priorita A1
Vytvoření, správa a provoz datového úložiště
 • A1.1 Zajistit provoz a rozvoj prototypu, který vzešel ze Skupiny pro městská data. Je třeba ustanovit vlastníka (ODAE MMB) a rozpočet.
 • A1.2 Zajistit systematický sběr požadavků na rozvoj.
 • A1.3 Vytvořit další datové pumpy nad rámec těch, co vznikly v rámci prototypu.
 • A1.4 Motivovat firmy – možnost monetizace aplikací
 • A1.5 Podporovat sdílení dat v rámci městského ekosystému
 • A1.6 Vyřešit odpovědnosti za kvalitu/chyby v datech
Priorita A2
A2 Vytvořit katalog otevřených dat
 • A2.1 Zajistit provoz a rozvoj prototypu, který vzešel ze Skupiny pro městská data. Je třeba ustanovit vlastníka (ODAE MMB) a rozpočet.
 • A2.2 Sbírat systematicky požadavky na rozvoj.
 • A2.3 Začlenit veřejné části do webu města. Sběr podnětů na otevření od veřejnosti.
 • A2.4 Začlenit neveřejné části do intranetu města.
 • A2.5 Kategorizovat data a napsat podmínky použití dat
 • A2.6 Propagovat datový katalog
Priorita A3
A3 Vytvořit metodiku otevírání dat
 • A3.1 Uvést metodiku v praxi v rámci úřadu i městských organizací a společností.
 • A3.2 Vzdělávat relevantní osoby
 • A3.3 Identifikovat osoby, které budou zastávat role popsané v metodice a jejich pověření danou rolí (koordinátor městských dat, kurátoři a vlastníci datových sad).
 • A3.4 Dát koordinátorovi městských dat dostatek kapacity na to sledovat, co se v tématu děje v ČR i ve světe.
 • A3.5 Podpořit důvěru ve sdílení dat je zásadní
 • A3.6 Sbírat požadavky na data od uživatelů
Priorita A4
Zvyšovat počet zveřejněných datových sad
 • A4.1 Měřit nárůst počtu datových sad (5 % ročně)
 • A4.2 Měřit nárůst podílu 4 a 5 * datových sad (90 % v roce 2050)
 • A4.3 Sjednotit formátu dat, integrace dat – např. u výkopových prací
Dílčí cíl B
Podpořit vznik aplikací a služby postavené nad otevřenými daty
Priorita B1
Množství a kvalita aplikací a služeb
 • B1.1 Měřit využití dat na úrovní katalogu/datového skladu.
 • B1.2 Publikovat seznam aplikací na webu s hodnocením a diskusí.
 • B1.3 Sbírat podněty na nové služby a aplikace na webu.
 • B1.4 Zvýšit počet nových/výrazně upravených služeb a aplikací (cíl je aby 80 % dat v katalogu bylo použito alespoň v jedné službě/aplikaci)
 • B1.5 Zvýšit počet odborných/vědeckých pracích založených na brněnských otevřených datech/rok (cíl na rok 2050 je 6; v roce 2025 2?)
 • B1.6 Zvýšit počet zrušených aplikací a služeb využívajících městská otevřená data / rok (pod 15 %).
 • B1.7 Upřednostňovat kvalitu měření množstvím uživatelů oproti kvantitě (ale i kvantita je důležitá u specializovaných aplikací)
Priorita B2
Propagovat Otevřená data
 • B2.1 Propagovat směrem k širší veřejnosti články na webu, v Metropolitanu se zaměřením na aplikace, které díky otevřeným datům vznikly.
 • B2.2 Propagovat směrem k odborné veřejnosti publikováním na odborných webech (např. Lupa.cz) a aktivní účastí na konferencích (např. ISSS, OpenAlt, Výroční konference Otevřená data ve veřejné správě pořádaná MVČR,...)
 • B2.3 Pořádat Hackathony, optimálně je Brno pořadatelem nebo spolupořadatelem. Nicméně i na „cizí“ hackathony by mělo Brno vysílat své zástupce, což se už někdy děje (např. na Prague Hacks, hackathon NKÚ, GIS Hackathon).
 • B2.4 Propagovat sběr dat od třetích stran
 • B2.5 Vytvořit výzvu pro studenty nad daty
Připomínky
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
4. 7. 2018
A3 Vytvořit metodiku otevírání dat: Doplnit také možnosti propojení a sledování vývojových řad vybraných dat pro pořízení úplné aktualizace územně analytických podkladů a to především data pro rozbor udržitelného rozvoje území (sociodemografické, ekonomické a hospodářské podmínky).