Hodnota: Čisté město
Primární cíl: Zvýšit čistotu ulic a veřejných prostranství
Dílčí cíl A
Snížit produkci komunálního odpadu, odstranit skládkování a jeho důsledky
Priorita A1
Snížit produkci směsného komunálního odpadu
 • A1.1 Zavádět propagační a motivační kampaně v rámci města
Priorita A2
Optimalizovat počet průjezdů svozové techniky a zábor prostranství
 • A2.1 Zavést monitoring zaplnění nádob s odpady
 • A2. 2 Optimalizovat četnost a trasy svozu odpadu
 • A2.3 Zavádět moderní druhy nádob na odpad
Dílčí cíl B
Zvýšit podíl tříděného odpadu a míry jeho recyklace
Priorita B1
Zavést door to door svoz papíru, plastu a bioodpadu ve vhodných zástavbách
 • B1.1 Analyzovat město z pohledu lokalit, kde je vhodné zavádět door to door systém
 • B1.2 Rozšířit počet možných svážených druhů odpadu systémem door to door (elektro, sklo, plech, textil…)
Priorita B2
Zavést zařízení pro automatizované dotřiďování odpadů
 • B2.1 Stanovit potenciál zájmového území
 • B2.2 Vybrat vhodné moderní technologie
 • B2.3 Vystavět zařízení (dotříďovací linka) spolupracujícího se ZEVO SAKO Brno
Dílčí cíl C
Podpořit růst efektivity energetického využití odpadu pro výrobu tepla
Priorita C1
Optimalizovat logistiku odpadů do ZEVO SAKO Brno
 • C1.1 Zavést Just-in-time zásobování ZEVO SAKO Brno odpadem
 • C1.2 Prosazovat důsledně ekologickou logistiku (preference železniční dopravy nad silniční)
Priorita C2
Energeticko-materiálově využít kal z ČOV Modřice
 • C2.1 Instalovat technologie pro využití ČOV kalu do ZEVO SAKO Brno
 • C2.2 Dle potřeby zavést 3. stupeň čištění v ČOV
Připomínky
Milan Dufka
19. 6. 2018
S odpadem je to přesně naopak než s čímkoliv jiným. Odpad totiž nikdo nechce, tudíž za něj ani nikdo nechce platit. Poplatek za odpad musí být tak vysoký, aby pokryl likvidaci veškerého odpadu. Pokud se občan zaslouží o efektivnější likvidaci, ať je mu dána sleva z poplatku. V opačném případě, pokud občan musí zaplatit za zlikvidování odpadu individuálně, tak ve většině případů selže a vytvoří buď černou skládku nebo se jej zbaví jinak (např. hodí nebezpečný odpad do tříděného odpadu a tím napáchá ještě větší škodu).
Reakce
Děkujeme za připomínku. Daná hodnota byla společně s hodnotou "Soběstačné cirkulární město" transformována do nové hodnoty, která se nyní nazývá "Čisté a cirkulární město". Něco podobného je nyní plánováno a zahrnuto v novém opatření A1.4.
Monika Belastova
25. 6. 2018
Uvitala bych snahu nahrazovat mobilni kontejneru na odpad podzemnimi, ktere jsou estetictejsi a take funkcni.
Reakce
Děkujeme za připomínku. Daná hodnota byla společně s hodnotou "Soběstačné cirkulární město" transformována do nové hodnoty, která se nyní nazývá "Čisté a cirkulární město". Nicméně výměna kontejnerů se v rámci možných peněz a sítí již nyní děje. Obecně je to zmíněno v novém opatření A2.5.
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Bez připomínek
Reakce
Děkujeme.
Lenka Malá
27. 6. 2018
Dílčí cíl B - recyklace odpadu. V Brně celkově chybí koše, dost často v obytných zónách s rodinnými domky. Například na cestě od zastávky Komárov až po koleje MU se nachází asi dva pidi koše hned u zastávky a další je až zase u kolejí. Cestou tak nemá člověk žádnou možnost někam něco vyhodit, což se často stává. Dále by to pak chtělo přidat koše do středu Brna. S tím množstvím lidí, co se tam pohybuje, jsou to nedostačující, zejména při koná nějakých akcí. Co mi tam ještě dost chybí, tak je koš na plasty. Kdyby se tam postavil aspoň jeden na Svoboďák, tak by to bylo lepší jak nic.
Reakce
Děkujeme za připomínku. Daná hodnota byla společně s hodnotou "Soběstačné cirkulární město" transformována do nové hodnoty, která se nyní nazývá "Čisté a cirkulární město". Nyní je součástí nového opatření A2.6.
Jan Fiala
30. 6. 2018
Co do čistoty města, bylo by nasnadě, aby zejména lokalitu kolem nádraží, myší díry, Zvonařky atd. hlídali strážníci MP. Nevěděl jsem, že železniční doprava jezdí jen tak ze vzduchu, aby tak byla "ekologičtější" než silniční. Opět naznačím spotřební mamon, který kromě nehospodárného nakládání se zbožím souvisí i s nesmyslným převážením surovin po republice/Evropě. Pokud se nepodporují, naopak sabotují, domácí producenti (myšleno drobní), kteří by např. na Zelný trh svých pár bedýnek s kedlubnami dovezli třeba i na rikši, ale dotují nadnárodní řetězce, souvisí s tím i zatížení silnic a ovzduší kamiony.
Reakce
Děkujeme za připomínku. Daná hodnota byla společně s hodnotou "Soběstačné cirkulární město" transformována do nové hodnoty, která se nyní nazývá "Čisté a cirkulární město". Obecně se ale Váš komentář týká spíše hodnoty "Bezepčné město".
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
4. 7. 2018
Chybí dílčí cíl a priority, které zajistí naplnění primárního cíle: Zvýšit čistotu ulic a veřejných prostranství. Optimalizovat pravidelnost a kvalitu (způsob) údržby veřejných prostranství.
Reakce
Děkujeme za připomínku. Daná hodnota byla společně s hodnotou "Soběstačné cirkulární město" transformována do nové hodnoty, která se nyní nazývá "Čisté a cirkulární město"a kde je to nyní relevantně upraveno.
Obecné připomínky
Odbor zdraví MMB
Iva Koudelková
13. 6. 2018
V rámci všech hodnot tohoto strategického dokumentu uvádět jako jednoho z garantů definovaných priorit rovněž Oddělení strategického plánování Kanceláře náměstka primátora pro oblast Smart City.
Reakce
Oddělení strategického plánování je stejně jako další odbory zařazeno jako zodpovědný subjekt u těch priorit a opatření, které spadají do jeho kompetence, nelze jej plošně uvést jako garanta u všech řešených agend. Bude však zajišťovat průběžný monitoring naplňování jednotlivých priorit a opatření.
Tomáš Alexandrov
23. 6. 2018
Dost mi chybí cíl, který by se týkal tématu město pro všechny- narážím na existenci segregovanych skupin a škol (Vranovská, Osmec) Bylo by hezké, kdybychom nejdříve pomohli jim, až pak sobě.
Reakce
Ve strategii #brno2050 je tento cíl obsažen v hodnotě Soudržné a respektující město, kde jsou v rámci dílčího cíle B „Kontinuálně podporovat koordinovaný přístup k řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit“ i opatření zacílená na desegregaci. V rámci oblasti vzdělávání (hodnota Vzdělané univerzitní město) je řešena podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a v zajištění kvalitního inkluzivního vzdělávání. Na řešení segregovaných lokalit nemá bohužel Odbor školství, mládeže a tělovýchovy nástroje.
Jakub Kocurek
23. 6. 2018
Kvalitně zpracováno.
Reakce
Děkujeme.
Vojtěch Merta
23. 6. 2018
1) přímé napojení Krpole na D1 ve směru na Olomouc (obchvat Vinohrad, Židenic a Slatiny) 2) vyřešit zúžení ze 3 pruhů do jednoho na západním obchvatu (Žabovřesky, Jundrov) 3) zlevnit IDSJMK jízdné i pro abonenty kteří ve městě vlastní nemovitost 4) Zrevidovat světelné křižovatky a vybudovat nadchod pro pěší v Brně-Slatině, donutit konečně vedení městské části odblokovat průjezd slepé ulice Ráj z ulice Tuřanka, aby byl možný průjezd na ulici Za kostelem bez nutnosti využít vytíženou ulici Řípská. Dále omezit parkování vozů tak, aby byl zachován výhled na silnici (ulice Za kostelem, Křehlíkova atd.) 5) Chybí přímé spojení Slatina-Krpole
Reakce
Děkujeme za Vaše připomínky, vzhledem k míře podrobnosti se týkají spíše již Akčního plánu, který se zaměří na konkrétní projekty. Vaše připomínky byly také předány na Odbor dopravy.
Petr Charvát
24. 6. 2018
Hlavně nechat auta v centru a rozšířit parkovací domy. Zlevnit parkování. Více parkovacích podzemních garáží. Dokončit okruh.
Reakce
Problematika parkování je již řešena současným projektem rezidentního parkování.
Darina Boček
25. 6. 2018
Vydat plan uzemniho rozvoje opravdu v roce 2020 a nezdrzovat to. Ceny bytu jsou nehorázně vysoké. Bez územního plánu budou dale stoupat. Zajistit v nove vznikající vystavbe dostatek skol a skolek a sluzeb.
Reakce
Připomínku obsahuje priorita C1 Zajistit funkční územní plán. Nový územní plán musí být vytvořen do konce roku 2022, jelikož podle novely stavebního zákona vyprší platnost toho současného na konci roku 2022. Zastupitelstvo města Brna v červnu 2018 schválilo Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu města Brna. Zpracování územního plánu musí dodržovat zákonem stanovené postupy, mezi které patří i připomínkování a projednávání s veřejností. I z tohoto důvodu není reálné, aby byl nový územní plán hotov do konce roku 2020. Ceny bytů jsou opravdu vysoké. Předpokládáme, že k jejich snížení povede nejen existence nového územního plánu, ale také strategie bydlení města Brna, která je úzce svázána s hodnotou Město s dostupným bydlením. Dostatek škol a služeb v nové zástavbě souvisí s prioritou A2 Zajistit funkční vyváženost jednotlivých čtvrtí.
Monika Belastova
25. 6. 2018
V ramci jednotlivych priorit neni dostatecny fokus na lidi duchodoveho veku. Zvlastne pak v cilech pro verejny prostor, kultury a elektronizaci spravy bude potreba dbat na uto skupinu obyvatel specialni ohled.
Reakce
Děkujeme za Váš komentář. Na seniory je v rámci jednotlivých hodnot pamatováno v rámci různých priorit a opatření či konkrétních aktivit. Potřeby různých skupin obyvatel vzhledem k veřejným prostranstvím zohlední např. připravovaný manuál veřejných prostranství. V rámci kultury je např. opatření zaměřené na dostupnost kulturní nabídky - "Podporovat prostorovou dostupnost kulturní nabídky skrze komunitní kulturní rozvoj a sousedskou spolupráci" a "Podporovat dostupnost kultury specifickým skupinám obyvatel Brna", které obojí směřuje i ke snadnější dostupnosti kultury pro starší generaci. V rámci elektronické správy je tímto směrem zaměřen přímo jeden z dílčích cílů této hodnoty - "Přizpůsobit služby všem občanům města včetně různě znevýhodněných skupin (např. senioři nebo hendikepovaní)".
Jan Schejbal
26. 6. 2018
Celkové hodnotím cíle velice kladně a připomínky jsou povětšinou pouze drobnosti. Tímto velice děkuji autorům projektu a věřím v jeho úspěšnost a smysluplnost.
Reakce
Děkujeme za podporu.
Jindrich Janos
26. 6. 2018
Tato aktivita se zapojenim obyvatel se mi libi.
Reakce
Děkujeme za podporu.
Radši bych byl anonymní
28. 6. 2018
Dále bych byl rád za redukci zbytečné byrokracie. Více úředníků znamená podle mě více problémů, protože se pro ně musí hledat práce v obdobích, kdy nejsou vytížení.
Reakce
Děkujeme za Vaše vyjádření.
Stanislav Vopálenský
28. 6. 2018
Kde je řešení parkování pro osobní vozidla? Zdražování parkovného a snižování parkovacích míst není řešení.
Reakce
Problematika parkování je již řešena současným projektem rezidentního parkování.
Ivan
28. 6. 2018
u každého vchodu do bytového domu povinně umístit KOMPOSTÉR na " domácí bioodpad ". To samé povinně do firem na odpad od kávy ˇˇturka"- shromažďovat a odvážet a ne ucpávat odpadní potrubí. Zavézt povinný sběr hliníkových plechovek ve všech domácnostech a firmách, restauracích. To stejné povinně v nemocnicích, domovech a penzionech pro starší generaci a připojit " platíčka od léků " - je to sice malý - ale zdroj hliníku....atd
Reakce
Bude doplněna priorita k rozšíření infrastrukturu pro předcházení vzniku odpadů a podpora sdílené ekonomiky.
Zog
29. 6. 2018
Hromada kydů a realizace bude stejně poplatná stupni korupce.
Reakce
Děkujeme za Vaše vyjádření.
Jan Fiala
30. 6. 2018
Děkuji za prostor k vyjádření. Byl bych rád, kdyby se více než lobbing, ekoterorismus a sluníčkářství prosazovaly aspekty zdravého selského rozumu. Jak naznačeno v oblasti dopravy, kde spalovací motory budou mít celosvětově dominantní postavení i v následujících letech, je nasnadě jízdní pruhy (když ne z důvodu většího počtu vozidel a zvětšení jejich rozměrů s každou novou generací auta, tak hlavně k umožnění vytvoření pruhu pro průjezd vozidel IZS) místo omezování spíš rozšiřovat a navyšovat, ne vytvářet špunty a minipruhy ohraničené tak vysokým obrubníkem, na který nejde najet a tedy uhnout sanitce. Je-li snaha z města vozidla vytěsňovat, tak tato by měla vést cestou výstavby obchvatu po dálnici, jejíž dostavba vázna už přes 70 let a dostavbou VMO. Určitě není šťastnou cestou podkopání mokrého a co do podzemí dodnes zcela neprobádaného města pro rádoby metro...
Reakce
Souhlasíme s Vámi, že pro realizace mnoha opatření, která vedou ke zklidňování dopravy nebo podpoře udržitelných druhů dopravy, včetně veřejné dopravy, je třeba odvést tranzitní dopravu. Proto je dostavba Velkého městského okruhu je jednou z nejdůležitějších priorit města Brna. Na jednotlivých úsecích Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby, pracuje. Projekt severojižního diametru nebo jiného druhu podpovrchového systému veřejné dopravy je ale z hlediska mobility ve městě a regionu důležitý.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
4. 7. 2018
Uvedený primární cíl u této hodnoty je pro širokou veřejnost těžce pochopitelný. Jednotlivé cíle a priority jsou složitě formulovány, např. co obnáší priorita zavedení povinné metodiky zeleného veřejného zadávání?
Reakce
Děkujeme za připomínku. Daná hodnota byla společně s hodnotou "Čisté město" transformována do nové hodnoty, která se nyní nazývá "Čisté a cirkulární město". S připomínkou souhlasím. Zeleným zadáváním je míněno zadávání veřejných zakázek tak, aby upřednostňovala recyklované, obnovitelné, či jiné podobné environmentálně optimální dodávky, či služby.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
Marcela Drkošová
4. 7. 2018
Uvedené cíle včetně priorit jsou zaměřené pouze na produkci a likvidaci komunálního odpadu, což je v hodnotě ČISTÉ MĚSTO nedostačující.
Reakce
Děkujeme za připomínku. Daná hodnota byla společně s hodnotou "Čisté město" transformována do nové hodnoty, která se nyní nazývá "Čisté a cirkulární město".