Až budou děti velké, jak bude město Brno fungovat? Jak transparentně a jak efektivně se bude hospodařit? Jaká bude občanská společnost, místní komunity nebo přímá participace na rozhodování?

Městská správa

Pomozte nám vytvořit dlouhodobý pohled na to, jak by městská správa měla v budoucnu fungovat.

Klikněte na název hodnoty a přečtěte si detailní informace

Popis hodnoty

Město Brno v roce 2050 se profiluje jako součást širší metropolitní oblasti, ne pouze jako funkčně a administrativními hranicemi uzavřená prostorová jednotka. Brno spolupracuje s mě­sty a obcemi ve svém zázemí za účelem koordinovaného a provázaného rozvoje celé Brněnské metropolitní oblasti. Spolupráce je výhodná pro všechny zapojené subjekty. Pa­nuje konsensus, že metropolitní rovina je základním principem tvorby koncepčních doku­mentů prostorového (strategického i územního) plánování v rámci celé Brněnské metropolitní oblasti.

Přínos

Provázaný systém vztahů v rámci celé Brněnské metropolitní oblasti (BMO) je katalyzátorem jejího ekonomického rozvoje a konkurenceschopnosti. Díky koordinovanému rozvoji a správě BMO budou uspokojovány rostoucí nároky na kvalitu technické a dopravní infrastruktury, život­ního prostředí, dostupnost a lokalizaci veřejných služeb, bydlení i podnikání. Tím vzroste kvalita života obyvatel celé Brněnské metropolitní oblasti.

Současný stav

7.5%

Budoucí stav

90%

Z reálného pohledu již Brno dávno překročilo funkčně své administrativní hranice, což činí potíže na různých úrovních řízení, protože tyto procesy zatím nejsou legislativně ošetřeny.

Garant

Petr Šašinka

Petr Šasinka je vedoucí oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce na Magistrátu města Br­na. Absolvoval Masarykovu univerzitu, Ekonomicko-správní fakultu, obor regionální rozvoj a správa, odborně se v rámci doktorského studia věnuje možnostem institucionalizace metropolitních oblastí v Česku na příkladu Brněnské metropolitní oblasti.

cílindikátorjednotkaaktuální hodnotabudoucí hodnotaúzemní průmět
primární Fungující a spolupracující metropolitní oblast

Počet společných agend řešených v metropolitní oblasti

počet

0

10

celé město a jeho metropolitní oblast do úrovně jednotlivých budov

další Zvýšit povědomí o přidané hodnotě metropolitní spolupráce mezi jejími obyvateli(je možno odstranit?)

Sociologické šetření: ukazatel sounáležitosti obyvatel s Brněnskou metropolitní oblastí / ukazatel povědomí o Brněnské metropolitní oblasti

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

30 % / 95 %

celé město a jeho metropolitní oblast

další Pevně ukotvit pojem "metropolitní oblast" jako důležitou prostorovou úroveň v rozvoji území (tvořit normy "metropolitně")

Existence právních norem v ČR, které definují a ukotvují problematiku metropolitních oblastí

počet

1

20

Česká republika, kraje, obce, metropolitní oblast

další Na principu sdílené zodpovědnosti vytvořit a naplnit prostorovou vizi Brněnské metorpolitní oblasti, na které panuje konsensus (koncepčně uvažovat "metropolitně")

Existence koncepčních dokumentů, které se zabývají strategickým a územním plánováním v metropolitní oblasti (na úrovni obcí Jihomoravského kraje, kraje jako takového či průřezových tematických koncepcí).

počet

1

10

Česká republika, kraje, obce, metropolitní oblasti