Až budou děti velké, jak bude město Brno fungovat? Jak transparentně a jak efektivně se bude hospodařit? Jaká bude občanská společnost, místní komunity nebo přímá participace na rozhodování?

Městská správa

Pomozte nám vytvořit dlouhodobý pohled na to, jak by městská správa měla v budoucnu fungovat.

Klikněte na název hodnoty a přečtěte si detailní informace

Popis hodnoty

V rámci města Brna a jeho zázemí existuje v roce 2050 dlouhodobá shoda na prioritách celé oblasti. Plánování a řízení strategického i územního rozvoje města je srozumitelné, vychází z jasně definovaných potřeb města a jeho obyvatel a zároveň umožňuje pružně reagovat na aktuální vývoj. Město má dlouhodobou strategii rozvoje, kterou naplňuje prostřednictvím díl­čích akčních plánů a metropolitního plánu sestaveného podle zátěže území. Fungující pro­pojení strategického a územního plánování umožňuje systematicky rozvíjet jasně defi­no­vané strategické oblasti města. Brno je v Česku i zahraničí vnímáno jako skvělé místo k budování kariéry, k životu i k dočasnému pobytu, jako centrum znalostního regionu, kde se skvěle daří nadaným lidem, resp. tvorbě, vědě a výzkumu.

Přínos

Jasné strategické a územní plánování dodává jistotu všem partnerům a umožňuje vytváření kompaktního vyváženého města. Jeho jasná strategie a vysoká reputace vedou ke zvýšení přílivu investorů, kreativců i cestovního ruchu v rámci města a regionu. Město přitahuje byz­nys, investice a kreativce, což mu přináší zvýšený zájem o bydlení a ubytování, studium a pra­covní kariéru a vede k dalšímu rozvoji služeb i infrastruktury. Brno může díky pružnému plánování flexibilně reagovat na potřeby rostoucí atraktivity města (zabraňuje výkyvům cen např. v bydlení, umožňuje udržovat dostupné ceny služeb a zároveň je odolné vůči změnám klimatu, energetickým extrémům apod.).

Současný stav

54%

Budoucí stav

86%

Brno je dlouhodobě vnímáno jako město s mnoha názory na klíčové věci, aktéři spolu nejsou schopni efektivně komunikovat a mnoho sporů týkajících se rozvoje skončí u soudu.

Garant

Jakub Rybář

Jakub Rybář vystudoval veřejnou správu, mezinárodní vztahy a evropská studia na Masa­rykově univerzitě v Brně. Ve veřejné správě se pohybuje od roku 2000 a má za sebou takové zkušenosti, jako je strategické plánování a rozvoj znalostní ekonomiky či financování inves­tiční výstavby. V současnosti pracuje v Oddělení spolupráce a rozvoje Magistrátu města Brna, kde v rámci RIS JMK působí u městských projektů, které jsou zaměřeny na podporu podnikání, rozvoj lidských zdrojů a prostředí pro kulturní a kreativní průmysly.

cílindikátorjednotkaaktuální hodnotabudoucí hodnotaúzemní průmět
primární Zajistit shodu nad dlouhodobým směřováním města a metropolitní oblasti (efektivně plánovat na základě dlouhodobé strategie naplňované městem a jeho společnostmi a územně plánovací dokumentace, respektované v rámci celé metropolitní oblasti)

Schválená strategie Brno 2050 s aktuálním akčním plánem

počet

0

1

celé město

Schválený platný metropolitní plán

počet

0

1

celé město

Sociologické šetření - souhlas s výrokem V Brně se umí lidé mezi sebou dobře domluvit

hodnota ukazatele

2,28 (2017)

1,2

celé město

Sociologické šetření - souhlas s výrokem Brno se v oblasti výstavby harmonicky rozvíjí.

hodnota ukazatele

2,3 (2017)

1,2

celé město

další Vytvořit udržitelný a funkční systém strategického řízení značky města a regionu založený na moderních principech content marketingu, resp. city identity

Sociologické šetření: image města z vnitřního pohledu

hodnota ukazatele

1,94 (2017)

1,2

celé město

Sociologické šetření: image města z vnějšího pohledu

hodnota ukazatele

1,88 (2017)

1,2

celá ČR

další Koncentrovat investice do strategických rozvojových oblastí města a realizovat aktivní majetkovou politiku města

Podíl kapitálových výdajů v rámci rozpočtu města

%

24,1%

rostoucí trend

celé město

Podíl objemu investic do prioritních rozvojových oblastí v rámci rozpočtu města

%

nutno stanovit definice a metodiky

rostoucí trend

celé město