Rozloha zanedbaných ploch ve městě se zmenšuje, jak dokládá aktualizace databáze brownfieldů města Brna

Strategické plánování a rozvoj města stojí na komplexních informacích a datech o území, které je potřeba pravidelně aktualizovat. Město Brno eviduje brownfieldové lokality již od roku 2006, poslední aktualizace databáze byla provedena v letech 2017 a 2018. V minulém roce byla dokončena vyhledávací studie nových brownfieldových lokalit, na kterou navázala pasportizace brownfieldů s vlastnickým podílem města do 50 % a v první polovině letošního roku pak poslední část aktualizace – pasportizace lokalit s více než 50 % vlastnickým podílem města Brna. Databáze brownfieldů na území města Brna je tak nyní kompletní a aktuální.  Vše je již dostupné v aplikaci „Brownfields“ datového portálu města Brna.  

A jak to dopadlo? Aktuálně v databázi evidujeme 102 lokalit brownfields a nově také 29 tzv. minibrownfields. Plocha, kterou zabírají brownfieldy ve městě v průběhu let klesá. Z počáteční hodnoty 516 ha v roce 2006 se aktuálně brownfieldy rozkládají na ploše 286 ha. V posledních letech došlo k revitalizaci 12 lokalit (např. Agro Obřany, Areál bývalého JZD Komín, Areál bývalého pivovaru v Jehnicích) a rovněž bylo 7 lokalit redukováno z důvodu využití nebo částečné revitalizace území (Pozemky u podniku Nová Mosilana, Bývalý bytový blok Plotní). Navíc u několika lokalit již započaly stavební práce (Zbrojovka, bývalé učiliště Bráfova) a u řady dalších jsou známy jejich plány rozvoje (Bývalý areál MZLU-sportovně rekreační areál Pisárky, Bývalý Dřevopodnik-bytová výstavba). Počet lokalit je ovšem téměř konstantní, ačkoliv vidíme mírný pokles u brownfieldů, celkové počty z minulých let dorovnávají nově evidované minibrownfieldy (plochy s rozlohou menší než 0,5 ha),   

pozn.: Brownfield je pro účely naší databáze definován jako nemovitá věc (pozemek nebo stavba, areál), která má nedostatečné využití, je zanedbaná a může být i kontaminovaná. Jedná se o území velikosti min. 0,5 ha s plošným využitím méně než 30 %.