Quality of life

Nature in the city

hodnota fotka

Value description

Nature in the city forms a coherent and functional system that provides recreation, rest, but also biodiversity or food production. The city of Brno has stable and diverse ecosystems that are key to maintaining a healthy environment. Brno maintains and gradually builds a system of areas from fully natural to cultivated, complementing the urban environment and infrastructure.

Contribution to the city

Nature within the city does not only fulfill aesthetic and recreational functions but can significantly affect the quality of life of the residents. Green areas and water surfaces positively affect the microclimate in their surroundings, equalize temperature, reduce pollution, and green areas also functions as  natural air conditioning. Expected climate change will bring greater extremes in the future (heat waves, torrential rain and droughts), natural areas are a very effective tool to reduce these potential threats in the city's environment.

Garant

Vojtěch Lekeš

Vojtěch Lekeš Vojtěch Lekeš is a Czech architect and urban planner with specialization in sustainable development. He graduated from the Department of Architecture at the Chalmers University in Gothenburg, Sweden, and after graduation he worked as an architect at one of the largest Swedish companies. He is currently running his own practice and works as a programme director of the research organisation NEXT Institute.

GOALINDICATORUNITACTUAL VALUEFUTURE VALUETERRITORIAL PROJECTION
primary Create and protect an interlinked system of green and blue infrastructure in the city

sqm of green and water surfaces (% of infrastructure interlinked with the ÚSES system)

sqm

all green and water surfaces interlinked with the ÚSES system

other Promote food production and self-sufficiency of the city

food production

kg (t)

community gardens, orchards, vineyards, hydroponics, urban farming - temporarily unused areas

other Promote planting and establishing new greenery, water surfaces and watercourses

sqm of created surfaces

sqm

green roofs, green facades, pocket parks, lakes (rainwater collection) water canals (rain water), wetlands, ponds

other Increase biodiversity in the city

number and range of areas increasing biodiversity (wetlands, revitalized areas, etc.)

value of ecosystem services - necessary quantification system

other Revitalize Brno's watercourses and water surfaces, make possible their active use for recreation and city-shaping functions

% of revitalized watercourses and water surfaces

%

Svratka, Svitava, Ponávka

other Revitalize existing greenery and link it to biocorridors

% of revitalized surface and linear greenery

%

parks, courtyards, alleys, tree-lined streets

Citizens' comments on the proposed value


Vaclav Muchna

27th June 2017
Value description
Zde by nám měl být inspirací Singapore, podle mě nejzelenější město na světě. V Singapore jsou pravidelně zapojováni občané do výsadby i údržby městské zeleně. Není to jen o parcích, ale o využití každé volné plochy. Brno by se mělo stát nejzelenějším městem Evropy. Každá stavba by měla mýt povinnou výsadbu, jako např. má povinné parkoviště. Brno by mělo motivovat zapojení občanů pomocí velkých reklamních kampaní.
Contribution to the city
S postupujícím oteplováním bude význam zeleně přibývat. Např. ve zmiňovaném Singapore snižuje zeleň teplotu města v průměru o 1,5 st. Celsia proti sousednímu Kuala Lumpur. Zapojení občanů vytváří další pouto (občanská společnost), vytváří také vztah občanů k zeleni. Kvetoucí zeleň v ulicích zvedá neoddiskutovatelně náladu.
Garant reaction
Přínos městu: S postupujícím oteplováním bude význam zeleně přibývat. Např. ve zmiňovaném Singapore snižuje zeleň teplotu města v průměru o 1,5 st. Celsia proti sousednímu Kuala Lumpur. Zapojení občanů vytváří další pouto (občanská společnost), vytváří také vztah občanů k zeleni. Kvetoucí zeleň v ulicích zvedá neoddiskutovatelně náladu.

Karel Plotěný

27th June 2017
Value description
komunální odpadní vodu z veřejné kanalizace upravit tak, aby byla využitelná na závlahu městské zeleně (případně i zelených střech a stěn)sníží se tím jak spotřeba pitné vody, tak i produkce odpadních vod v době sucha tj. v době kdy nejvíce vypouštěná voda ovlivní málo vodné toky
Contribution to the city
finanční úspora na provozních nákladech a na investičních nákladech za budování větší kapacity pro letní období... snížení množství emisí zvýšení odparu a tím i zabránění vzniku teplotních ostrovů a úspora na energiích za klimatizaci
Garant reaction
Domnívám se, že pro závlahu je nejvhodnější zadržovat dešťovou vodu. I tu je však nutné udržet v určité kvalitě. Neměla by obsahovat těžké kovy (požadavky na kvalitní materiály střešních krytin). Pokud jde o povrchovou vodu z komunikací, je nutné ji filtrovat. Tento systém je poměrně finančně nákladný, jedná se o dvojí systém kanalizace.

Kristýna Hrubanová

03rd July 2017
Value description
Mám radost, že se zde objevuje téma potravinové soběstačnosti - podpora komunitních zahrad a městského zemědělství.
Garant reaction
Děkujeme, produkční funkce přírodních systémů považujeme za stejně důležité jako klimatické nebo rekreační.
Indicators
Co se týče indikátorů u této oblasti, zaujalo mne, že se má indikovat v kilech či tunách. To mi přijde dost složité, doporučovala bych to spíše kombinovat i s vyjádřením v m2/km2. Obzvláště u komunitního zahradničení není totiž hlavním cílem a přínosem kvantita produkce, ale spíše změna kvality života, osvěta a podpora resilience města.
Garant reaction
Stojí za zvážení, ovšem v současné době je veškerá zeleň vyjadřována v m2 a tento systém zatím není schopen zohlednit funkci nebo kvalitu zeleně.

Kateřina Žůrková

18th July 2017
Goals
Cílem by mělo být aktivní zapojení občanů do péče o zeleň ve městě ať už v oknech, na záhoncích nebo v zahradách a osvěta, že ne vše je třeba vydláždit a vybetonovat.
Garant reaction
Osvěta na všech úrovních je důležitá, nejen pro veřejnost, ale také pro odborníky. Při stavbách infrastruktury by měly být projekty posuzovány komplexně.

Michal Pástor

24th July 2017
Value description
Revitalizce Staré Ponávky. Existuje již zpracovaný projekt, jehož realizace umožní vrátit do města atraktivní prostředí říčního nábřeží. V oblasti přiléhající k centru by se vytvořilo území, které nabídne procházky a pobyt kolem vody a v přilehlých parcích.
Contribution to the city
Díky revitalizaci tohoto vodního toku bude také možno propojit Svitavu a Svratku a tím se dostat z centra města různými směry podél vody. Proměněné území bude atraktivním pro obyvatele města Brna i pro jeho návštěvníky. Brno tak má možnost upevnit svoji pověst města, ve kterém se dobře žije.
Garant reaction
Dobrý den, děkujeme za Vaši poznámku, o projektu víme a pracuje se s ním. Revitalizace Ponávky je součástí širšího projektu \"Voda v Brně\", který se postupně realizuje. Do konce září by měl vzniknout i samostatný web \"Voda v Brně\" s informacemi o revitalizaci Ponávky, protipovodňových opatřeních i Holáseckých jezerech, zatím můžete dílčí informace najít na www.brno.cz/strategickeprojekty/voda-v-brne. V současnosti se zpracovává dokumentace pro územní rozhodnutí pro 3 etapy u soutoku se Svratkou, další dvě etapy připravuje Městská zeleň v rámci sídliště v Komárově (požádáno o stavební povolení). Dále se připravuje etapa u areálu Tepláren Brno, pro kterou se hledá zhotovitel projektové dokumentace.

Stefan Nicolau

26th July 2017
Value description
Nature in the city should be also linked to the architecture and how constructions are done. More parking places, hidden maybe under a park. Constructions of new block of flats to be allowed only in the outskirts and also surrounded by parks. And I think one other point will be to keep the city clean, wherever, park or city center.
Contribution to the city
Not sure what you mean with contribution to the city. Should I write what will be the contribution of the value description?
Garant reaction
Thank you for your respond. We should aim to have both, dense city and functional greenery. The principles of modernism were based on divided functions and large green spaces between housing areas. This planning led to long commuting distances and unsustainable traffic solutions. Current uban planning is trying to combine dense city structure (walkable/short distance city) with diverse green spaces. I belive that this is the way of the future development for the city of Brno.

Eva Miksová

27th July 2017
Value description
Vadí mně, že se na jedné straně ruší zahrádky, kde je často biodiverzita a množství zeleně bez nutnosti městských investic a pozemky třeba i zůstanou ladem(např zahrádky v Komíně), na druhé straně se nákladně budují komunitní zahrady, které zdaleka takový přínos pro životní prostředí nemají, nebo sportoviště, kde se někdy více \\\\\\\"sportuje\\\\\\\" v hospodském vzpírání ( Hroch v Jundrově).
Contribution to the city
Dostatek hodnotné zeleně, podpora zdravého stylu života, ušetření za údržbu
Garant reaction
Zahrádky jsou jistě důležitou součástí systému městské zeleně, nicméně je potřeba najít shodu s územním plánováním. Město v současnosti pořizuje územní studii, která se věnuje analýze zahrádek v rámci Brna a míře jejich využití. Cílem této studie je z odborného hlediska vyhodnotit, které plochy jsou případně do budoucna vhodné pro další funkce a které by naopak měly zůstat dlouhodobě zachovány. Město potřebuje další rozvojové plochy a mělo by uvážlivě plánovat, které plochy přemění nebo zruší. Při rušení přírodních ploch by měla být zvážena náhrada nebo jiná kompenzace, tak aby přírodní systémy ve městě byly co nejkvalitnější.

Hana Chybíková

27th July 2017
Value description
spolupráce s okolními obcemi
Contribution to the city
potenciál v okolních obcích lze využít i pro brno
Garant reaction
Děkujeme za Váš komentář, máte určitě pravdu, se spoluprací a využitím potenciálu spolupráce s okolními obcemi počítáme. Specificky spolupráce s okolními obcemi - resp. v rámci Brněnské metropolitní oblasti (která v současnosti zahrnuje 167 obcí v okolí Brna) je pak součástí hodnoty \"Fungující Brněnská metropolitní oblast\" v pilíři Správa

Hana Chalupská

30th July 2017
Goals
Cílem správy zeleně je zajištění co nejvyšší biodiverzity a ekologické stability, maximální rekreační účinek a snižování dopadů klimatické změny.. Pohled na péči je komplexně potřeba změnit. Základním přístupem je vymezení tří typů správy: - intenzivní (… spokojeni budou zahradníci) - extenzivní (… spokojeni budou propagátoři přírodě blízkých přístupů) - s minimální péčí (… spokojeni budou milovníci divočiny)
Indicators
Možný indikátor: plocha spravovaných lokalit dle jednotlivých typů správy /m2/
Garant reaction
S návrhem péče o zeleň souhlasím, u indikátoru bych jen dodal, že je také důležité nějakým způsobem kvalifikovat typ a funkci zeleně, například pomocí ekosystémových služeb, které by se v nejlepším případě mohly promítnout do územního plánování.

Hana Chalupská

30th July 2017
Goals
Na úrovni Brna nejsou invazivní druhy rostlin. Brno podporuje rozvoj biodiverzity a správa zeleně je finančně efektivní (např. likvidace rychlerostoucích rostlin je několikanásobně nákladnější než u běžných rostlin).
Indicators
Existuje diferenciovaný přístup likvidace invazních rostlin. Možný indikátor: plocha ošetřených lokalit /m2/.
Garant reaction
Zajímavý nápad, stojí za zvážení.

Hana Chalupská

30th July 2017
Territorial projection
Opatření motivující všechny investory k naplnění této hodnoty je vhodné vložit do zadání nového územního plánu.
Garant reaction
S připomínkou lze v zásadě souhlasit. Lze také předpokládat, že jakákoliv nová ÚPD bude sledovat strategické cíle města.

Svobodová

31st July 2017
Value description
Je třeba vytvořit systém na sebe navazujících cyklistických stezek, zvýhodňovat cyklisty a uživatele MHD před automobilisty.
Contribution to the city
Více ticha, čistoty, místa ve městě.
Garant reaction
Děkujeme za názor. Doprava je však součástí jiné hodnoty.

Svobodová

31st July 2017
Value description
Jednotlivé MČ by měly samy podněcovat občany a sdělovat jim, kde je možné sázet kytky, stromy, keře, být jim nápomocné, poskytnout příspěvek na zkrášlení okolí.
Contribution to the city
lepší vzhled města
Garant reaction
Souhlasím, zejména na dočasně nevyužívaných plochách je prostor k výsadbě a dalším komunitním projektům. Je důležité aby byl nastaven systém údržby a provozu takovýchto ploch.