Quality of life

Coherent and respectful city

hodnota fotka

Value description

In 2050, cohesion, mutual help and interest in each other will rule among the inhabitants of Brno. The inhabitants of Brno have begun to cooperate more closely because of fundamental changes in society - global warming, water shortages, global migration, social change due to automation and other factors threatening the very preserving of human existence. People have begun to improve and develop relationships within their families, but also in different communities - neighborhoods and organizations, and the city of Brno supports them in it.

Contribution to the city

Mutual need and cooperation between the younger and older generations (positive relationship and assistance to each other), between rich and poor (natural altruism, social enterprise) and majority and minority groups (mutual tolerance and help) will be established among the inhabitants of Brno.

Garant

Jaromír Hron

Chairman of the Association of Non-Governmental and Non-Profit Organizations of the South Moravian Region (ANNO JMK). From 1991 to 2001 he worked as a regional secretary of the YMCA in the Czech Republic, as an educational consultant and manager of YMCA Brno. From 1998 to 2006 member of the Executive Committee and then Chairman of the Brno Association of Non-Governmental and Non-Profit Organizations, since 2006 Chairman of the Executive Committee ANNO JMK. As member of the Executive Committee ANNO ČR he has been working since 2003.   Guarantor's proxy: Ing. Petra Stupková, petra.stupkova@email.cz.

GOALINDICATORUNITACTUAL VALUEFUTURE VALUETERRITORIAL PROJECTION

Citizens' comments on the proposed value


Monika Tannenbergerová

27th July 2017
Value description
rozhodně ano, dle mého, jedna z nejdůležitějších hodnot, kterou musíme začít opravdu co nejdříve budovat, aby ji mohly naše děti, v této globalizující se a rozmanité společnosti, užívat ... NICMÉNĚ, dlouho se problematikou sama zabývám a \"nástrojů\", jak na této hodnotě pracovat není mnoho, proto mne upřímně zajímá jak a čím toho chcete do roku 2050 docílit
Indicators
jsou indikátory již rozpracované? do kterých sfér života indikace zabíhá (vzdělávání, kulturní, zaměstnávání...)? - indikace nebude jednoduchá, aby opravdu splňovala náležitosti SMART ... Nevím, zda stojíte o pomoc, každopádně ve smyslu i tohoto cíle svou pomoc v rámci svých možností nabízím - kdykoliv se ozvěte, mám s podobným plánováním bohaté zkušenosti z několika NNO - srdečně, Monika Tannenbergerová
Garant reaction
Děkujeme za Váš komentář a za Váš zájem pomoci. Nástroje respektive cíle a indikátory jsou v prvotní fázi vypracovány ve spolupráci s městem a uvedeny na webových stránkách www.brno2050.cz k připomínkám od září. Podívejte se prosím na aktualizovanou verzi. Budeme rádi za Váš názor a nápady, co je možné zlepšit, případně se můžeme individuálně domluvit na osobní setkání či můžete napsat podrobnější informace na email hron@annojmk.cz, pokud by nestačil prostor v \"připomínkách na webu\" a chtěla jste toho sdělit více, děkujeme.

Hana Chybíková

27th July 2017
Value description
město by mělo podporovat soudržnost i s okolními obcemi
Contribution to the city
migrace obyvatel tam i zpět za prací, kulturou, školstvím, zdravotnictvím,....
Garant reaction
Děkujeme za Váš podnět, rozvoji spolupráce města Brna s obcemi v zázemí - v rámci tzv. Brněnské metropolitní oblasti se podrobněji věnuje samostatná hodnota v pilíři Správa - \"Fungující Brněnská metropolitní oblast\".

Hana Chalupská

30th July 2017
Value description
Brno nabízí rovné příležitosti pro všechny a je vystavěné na principech participace a vzájemné solidarity. Je to bezpečné město plné příležitostí rozvoje každému na území města. Spolupráce mezi státními institucemi, samosprávou, neziskovými i ziskovým sektorem vede k eliminaci sociálního vyloučení a chudoby.Město nabízí široké spektrum veřejných a sociálních služeb v odpovídající kvalitě, rozsahu a dostupnosti. Místní firmy přispívají k růstu města na základě konceptu společenské odpovědnosti
Garant reaction
Děkujeme za Vaše podněty, komentáře byly využity při úpravě nastavení hodnoty \"Soudržné a respektující město\".
Contribution to the city
Takto utvářené prostředí směřuje k udržitelnosti základních i dílčích cílů, které jsou dále definovány v dalších pilířích a hodnotách Strategie 2050.
Goals
Posílení sociální soudržnosti mezi obyvateli města.
Indicators
Opakované měření sociální koheze (dobrovolnictví a ochota pomáhat v místní komunitě, míra sociální patologie)
Units
Aspekty sledované v dlouhodobém časovém horizontu sociologickými průzkumy.

Hana Chalupská

30th July 2017
Goals
Eliminace sociálně vyloučených lokalit ve městě
Garant reaction
Děkujeme za Váš návrh, nastavení indikátorů bylo upraveno.
Indicators
Počet sociálně vyloučených lokalit ve městě
Units
Počet lokalit
Actual values
7 sociálně vyloučených lokalit + cca 60 komerčních ubytoven
Future values
0+0
Territorial projection
Brno

Hana Chalupská

30th July 2017
Goals
Rovné příležitosti pro všechny
Garant reaction
Děkujeme za Váš návrh, nastavení indikátorů bylo upraveno. Indikátory zaměřené na počty segregovaných škol byly zařazeny v rámci hodnoty \"Vzdělané univerzitní město\"
Indicators
Pokles míry diskriminace znevýhodněných skupin (senioři, rodiče – samoživitelé, cizinci a etnické minority)
Units
počet segregovaných škol, mapování míry diskriminace znevýhodněných skupin
Actual values
6 segregovaných škol 0 mapování diskriminace
Future values
0 segregovaných škol, 3 výzkumy mapojící míru diskriminace
Territorial projection
Brno

Hana Chalupská

30th July 2017
Goals
Zvýšení míry kvalitní a dostupné péče a služeb pro seniory, zdravotně postižené a další skupiny obyvatel potřebující sociální péči.
Garant reaction
Děkujeme za připomínku, podnět byl zapracován v rámci společného setkání se zástupci Odboru sociální péče a následného dopracování hodnoty \"Soudržné a respektující město\".
Indicators
Poměr počtu terénních a ambulantních služeb umožňujících život seniorů a zdravotně postižených v domácím prostředí na pobytových zařízeních sociální a zdravotní péče (v optimálním případě kapacita služeb, zdroj:MPSV registr poskytovatelů sociálních služeb)
Units
Procento terénních a ambulantních služeb na pobytových zařízeních sociální a zdravotní péče.

Hana Chalupská

30th July 2017
Goals
Zahrnutí firem do procesu zlepšování kvality života ve městě
Garant reaction
Děkujeme za připomínku, podnět byl zapracován v rámci společného setkání se zástupci Odboru sociální péče a následného dopracování hodnoty \"Soudržné a respektující město\". Konkrétní počty firem či sociálních inovací a sociálních podniků budou diskutovány v rámci nastavení opatření pro kratší časový horizont a první akční plán do roku 2020, které se budou zpracovávat v průběhu podzimu 2017 a jara 2018.
Indicators
Firmy se hlásí ke konceptu společenské odpovědnosti a jeho naplňování prokazují v praxi formou informování veřejnosti
Units
Počet firem, které se ke konceptu hlásí a vykazují jeho naplňování
Actual values
0
Territorial projection
celé město včetně metropolitní oblasti

Hana Chalupská

30th July 2017
Goals
Podpora sociálních inovací a sociálního podnikání
Garant reaction
Děkujeme za připomínku, podnět byl zapracován v rámci společného setkání se zástupci Odboru sociální péče a následného dopracování hodnoty \"Soudržné a respektující město\". Konkrétní počty firem či sociálních inovací a sociálních podniků budou diskutovány v rámci nastavení opatření pro kratší časový horizont a první akční plán do roku 2020, které se budou zpracovávat v průběhu podzimu 2017 a jara 2018.
Indicators
Počet konkrétních sociálně inovativních projektů na území města, počet sociálních podniků Město systematicky podporuje soc. inovace
Units
počet
Actual values
17 soc. podniků (dle http://www.ceske-socialni-podnikani.cz), přehled soc. inovací neexistuje strategie podpory soc. inovací neexistuje
Future values
60 sociálních podniků, 320 soc. inovací město má a realizuje strategii podpory sociálních inovací
Territorial projection
město včetně metropolitní oblasti

Radim Janík

31st July 2017
Indicators
Obecná poznámka ke všem indikátorům: Většina indikátorů měřících míru dosažení primárního cíle je poněkud nejasná či neodpovídající primárnímu cíli. Z čeho se vycházelo při stanovování budoucích hodnot stanovených cílů? Proč zrovna navýšení o dané množství či procenta?
Garant reaction
Děkujeme za připomínku, podnět byl zapracován v rámci společného setkání se zástupci Odboru sociální péče a následného dopracování hodnoty \"Soudržné a respektující město\".

Radim Janík

31st July 2017
Contribution to the city
\\\"Mezi obyvateli města Brna bude zajištěna vzájemná potřebnost a spolupráce...\\\" Co znamená „bude zajištěna vzájemná potřebnost“? Buď nějaká potřebnost existuje nebo nikoliv – nebo je cílem vytvářet nové potřeby („potřebnosti“)?
Garant reaction
Děkujeme za připomínku, podnět byl zapracován v rámci společného setkání se zástupci Odboru sociální péče a následného dopracování hodnoty \"Soudržné a respektující město\".

Radim Janík

31st July 2017
Goals
Cíl: Zvýšení míry kvalitní a dostupné péče a služeb pro seniory, zdravotně postižené a další skupiny obyvatel potřebující sociální péči. Indikátor: Poměr počtu terénních a ambulantních služeb umožňujících život seniorů a zdravotně postižených v domácím prostředí na pobytových zařízeních sociální a zdravotní péče.
Garant reaction
Děkujeme za připomínku, podnět byl zapracován v rámci společného setkání se zástupci Odboru sociální péče a následného dopracování hodnoty \"Soudržné a respektující město\".
Indicators
Připomínka: Navýšení pouhého počtu terénních či ambulantních služeb je pro daný cíl nedostatečné. Mohou vzniknout služby o kapacitě pro 60 klientů či jenom pro 4. Navýšení služeb také nevypovídá nic o kvalitě těchto služeb. V případě tohoto indikátoru doporučujeme hovořit o kapacitách terénních a ambulantních služeb a také o jejich kvalitě (dodržování standardů kvality, sledování spokojenosti uživatelů služeb, provádění kontrol kvality).
Garant reaction
Děkujeme za připomínku, podnět byl zapracován v rámci společného setkání se zástupci Odboru sociální péče a následného dopracování hodnoty \"Soudržné a respektující město\".

Radim Janík

31st July 2017
Goals
Cíl: „Zvýšení míry kvalitní a dostupné péče a služeb…“. Připomínka 1/2: Procentuální navýšení kapacit terénních služeb v poměru k pobytovým zařízením nutně neznamená zvýšení dostupné péče pro seniory a zdravotně postižené. Z dnešní situace je zřejmé, že kapacita pobytových zařízení je nedostačující a jejich potřeba v budoucích letech zůstane při nejmenším na dnešní úrovni, zejména s ohledem na to, že do roku 2050 bude stárnout početná generace narozená v 70. letech min. století.
Garant reaction
Děkujeme za připomínku, podnět byl zapracován v rámci společného setkání se zástupci Odboru sociální péče a následného dopracování hodnoty \"Soudržné a respektující město\".

Radim Janík

31st July 2017
Goals
Cíl: „Zvýšení míry kvalitní a dostupné péče a služeb…“. Připomínka 2/2: Součástí tohoto cíle by mělo být i hledání alternativních řešení ke klasickému systému pobytových sociálních služeb (sdílené bydlení, „vesničky pro seniory“ s komplexními službami atd.), zkrátka zajištění dostupného bydlení obecně (sociální bydlení).
Garant reaction
Děkujeme za připomínku, podnět byl zapracován v rámci společného setkání se zástupci Odboru sociální péče a následného dopracování hodnoty \"Soudržné a respektující město\".

Radim Janík

31st July 2017
Goals
Cíl: „Zvýšení míry kvalitní a dostupné péče a služeb pro seniory, zdravotně postižené a další skupiny obyvatel potřebující sociální péči“. Návrh: Při vytváření a posilování těchto typů služeb je také třeba v co nejvyšší míře podporovat a využívat stále se vyvíjející informační (ICT) a asistivní technologie (AT) - personální kapacity nebudou v budoucnu schopny zcela uspokojit poptávku po službách. Navrhujeme toto zapracovat jako „sekundární“ cíl.
Garant reaction
Děkujeme za připomínku, podnět byl zapracován v rámci společného setkání se zástupci Odboru sociální péče a následného dopracování hodnoty \"Soudržné a respektující město\".

Radim Janík

31st July 2017
Goals
Cíl: „Zvýšení míry kvalitní a dostupné péče…“. Samotné terénní a ambulantní služby situaci seniorů či zdrav. post. člověka nevyřeší, téměř vždy je třeba počítat s kombinací služeb a péčí dalších osob (členů rodiny, známých, sousedů). Je tedy třeba vytvářet podmínky pro pečující (např. podmínky pro kombinaci pracovního života a péče o post. člena rodiny či seniora). Tíže péče spočívá na pečujícím, který se často ocitá v neřešitelné životní situaci. Návrh: zapracovat toto jako „sekundární“ cíl.
Garant reaction
Děkujeme za připomínku, podnět byl zapracován v rámci společného setkání se zástupci Odboru sociální péče a následného dopracování hodnoty \"Soudržné a respektující město\".

Radim Janík

31st July 2017
Goals
\\\"Zvýšení míry solidárnosti obyvatel (dobrovolná výpomoc, dárcovství)“ Vzhledem k názvu sekce - „Soudržné město“ bychom navrhovali přeformulovat prioritní cíl takto: „Posílení soudržnosti mezi obyvateli města“.
Garant reaction
Děkujeme za připomínku, podnět byl zapracován v rámci společného setkání se zástupci Odboru sociální péče a následného dopracování hodnoty \"Soudržné a respektující město\".

Radim Janík

31st July 2017
Indicators
Indikátor „Občanské aktivity zvyšující míru…“ Pouhé zvýšení počtu určitých aktivit či NNO nevypovídá nic o kvalitě plnění daného cíle. Je skutečně jediným ukazatelem míry sociální koheze města počet NNO a jejich aktivit? Jsou jedině NNO zárukou soudržnosti mezi obyvateli? Soudržnost obyvatel města může posilovat nejen neziskový sektor, ale rovněž sektor veřejný a privátní, včetně jednotlivých občanů (rodin, komunit..). Tomu by měly být přizpůsobeny i indikátory.
Garant reaction
Děkujeme za připomínku, podnět byl zapracován v rámci společného setkání se zástupci Odboru sociální péče a následného dopracování hodnoty \"Soudržné a respektující město\".

Radim Janík

31st July 2017
Goals
Cíl: „Zamezení růstu míry nesnášenlivosti k starší generaci…“. Je důležité také zdůraznit zvyšování míry mezigenerační solidarity a výchovy k odpovědnosti za svůj život a zdraví i život členů své rodiny. Navrhujeme toto zapracovat jako „sekundární“ cíl, který má širší význam i s ohledem na financování soc. služeb do budoucna, neboť společnost (stát) neufinancuje služby dle rostoucí poptávky v uspokojivém standardu – tzn. primární apel na vlastní odpovědnost za vlastní budoucnost.
Garant reaction
Děkujeme za připomínku, podnět byl zapracován v rámci společného setkání se zástupci Odboru sociální péče a následného dopracování hodnoty \"Soudržné a respektující město\".

Radim Janík

31st July 2017
Units
Jednotka „Procento aktivit vedoucích…“ Cílem je snížení počtu SVL -byty zvl. určení však nemají nic společného se SVL! Byty zvláštního určení jsou byty v DPS a byty bezbariérové a slouží osobám, jež jsou příjemci starob. či invalid. důchodu. Z čeho vychází předpoklad, že navýšení počtu sociálních podniků povede ke snížení počtu SVL? Nezbytným předpokladem pro prevenci soc. vyloučení je zejm. dostatek soc. bydlení pro rodiny s dětmi s nízkými příjmy, osamělé seniory a další ohrožené skupiny.
Garant reaction
Děkujeme za připomínku, podnět byl zapracován v rámci společného setkání se zástupci Odboru sociální péče a následného dopracování hodnoty \"Soudržné a respektující město\".

Radim Janík

31st July 2017
Indicators
Indikátor „Poměr aktivit vedoucích ke snížení míry sociálního vyloučení na celkovém počtu srovnatelných aktivit“ Co považuje autor za srovnatelné aktivity?
Garant reaction
Děkujeme za připomínku, podnět byl zapracován v rámci společného setkání se zástupci Odboru sociální péče a následného dopracování hodnoty \"Soudržné a respektující město\".

Radim Janík

31st July 2017
Goals
Navrhujeme systematickou podporu sociálních inovací (přímé mapování potřeb obyvatel, hledání a implementování sociálních inovací, které budou na nové výzvy 21. století adekvátně reagovat).
Garant reaction
Děkujeme za připomínku, podnět byl zapracován v rámci společného setkání se zástupci Odboru sociální péče a následného dopracování hodnoty \"Soudržné a respektující město\".

Radim Janík

31st July 2017
Goals
Zahrnout politiku zaměstnávání soc. vylouč. osob. Město má velmi propracovanou politiku podpory profesí v technolog. firmách, ale opomíjí APZ lidí s nízkým vzděláním, nebo v situaci sociálního vyloučení. Město by mělo usilovat o vytváření lokální sítě zaměstnanosti ve spolupráci s ÚP, měst. firmami, NNO i soukromým sektorem. Umožnit soc. vyloučeným obyvatelům získat si pracovní návyky a vstoupit na prac. trh. Dále by mělo podporovat přístup sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek.
Garant reaction
Děkujeme za připomínku, podnět byl zapracován v rámci společného setkání se zástupci Odboru sociální péče a následného dopracování hodnoty \"Soudržné a respektující město\".

Veronika Svobodová

31st July 2017
Value description
Co vypisovat grantová řízení pro komunity (sousedství), které podpoří společné aktivity jako např. drobné úpravy prostranství v okolí bydliště nebo společenské akce či vzájemná pomoc. Se sousedy z okolí jsme se seznámili po 10 letech, až když jsme takovou grantovou žádost společně připravovali (vypisovala NNO). I drobné finance z pohledu města by mohly přinést velké změny. Granty by plnily funkci jakési pobídky k akci.
Contribution to the city
Budování a zlepšení sousedských vztahů, snížení anonymity, třeba i hmotný přínos v podobě úprav parčíků, předzahrádek atp.
Garant reaction
Děkujeme za Váš komentář a nápad, je to určitě jedna ze zajímavých cest, jak podpořit komunitu sousedství, vzájemně se propojit a spolupracovat a vytvořit tak určitý konkrétní výsledek (úprava prostranství aj.), ale zejména i vazbu do budoucna mezi sebou po lidské stránce. Tento návrh patří pod indikátor \"Počet akcí podporujících rovnost, propojování komunit a vzájemný respekt mezi různorodými skupinami obyvatel\". Takto konkétně se nemůže objevit v této fázi strategie, na to bohužel není prostor, je to již konkrétní opatření. Důležité je, že o něm víme. Určité formy podpory v této oblasti existují i nyní, a to např. http://damenavas.brno.cz/, případně i v soukromé sféře nadace SIEMENS, ČEZ, aj., první vlaštovky již tedy jsou.

Veronika Novotná

04th August 2017
Value description
Sloučení domovů pro seniory s mateřskými školkami či dětskými domovy. Staří lidé trpí často pocity samoty, nemají si s kým povídat, smát se a jen přežívají. Sloučení starých a mladých je zajímavou a přirozenou myšlenkou. Děti mezi seniory přináší život. Ti se pak mohou realizovat; hrát si s nimi, číst pohádky, rukodělně tvořit. Zlepšuje se jejich fyzická a duševní kondice. viz: https://www.youtube.com/watch?v=j9BfAgRa2uI
Contribution to the city
Přináší soudržnost obyvatel, zlepšuje mezigenerační komunikaci, děti učí respektu ke starším. Veselejší a zdravější senioři. Další zajímavou možností je také soužití studentů a seniorů. Viz: https://www.youtube.com/watch?v=jT3OHDVwU78
Garant reaction
Děkujeme za zajímavý nápad. Je to již konkrétní opatření, jak propojit smysluplně seniory a děti, případně seniory a studenty, proto v dlouhodobé strategii ho nebudeme moci takto konkrétně uvést, ale spadá pod cíl \"Podpora různorodosti a zajištění rovného přístupu ke všem obyvatelům (rovnost pohlaví, zvýšení míry tolerance vůči různým generacím, etnikům a jiným minoritám)\". Je to nástroj dílčí aktivity, na který je dobré soutředit se již nyní.

Robert Keprt

21st September 2017
Value description
Brno se možná nebojí odlišností - ale s jednou výjimkou. Nesmíte mít moravskou národnost. Snad se to do roku 2050 změní a nikdo nebude diskriminovaný nebo znevýhodňovaný kvůli národnosti bez výjimky. Jakkoli o tom, kterou národnost stát uznává, nerozhoduje město.
Garant reaction
Pěkný den, jak píšete - uznání národnosti není věc města, ale státu. Strategie v rámci této hodnoty má za cíl podpořit město a jeho obyvatelstvo v tom, aby se cítilo dobře a respektovaně a to se týká i Vás a moravské národnosti.