Mezinárodní konference #brno2050

Ve středu 17. 10. 2018 se na brněnské hvězdárně uskutečnila mezinárodní konference #brno2050. Zúčastnilo se jí téměř 200 odborníků. Hlavním cílem konference bylo představit proces tvorby a obsah hlavního strategického dokumentu města Strategie #brno2050.

Na konferenci debatovali domácí i zahraniční odborníci, kteří se zabývali zejména jednotlivými strategickými hodnotami města. Na konferenci vystoupil například holandský odborník na budování komunit Aldo de Moor, jehož příspěvek byle zaměřen na zkvalitnění brněnského městského ekosystému, nebo zástupce Evropské komise Konštantín Rosina, který srovnal postavení města Brna a dalších měst v oblasti kvality života. Dalším hostem byl také Roberto San Salvador del Valle z Bilbaa. Ten na konferenci vystoupil s příspěvkem, který ukázal, jak se v tomto španělském městě podařilo převést strategii do praxe.

Na závěr programu se uskutečnila panelová diskuse zástupců měst Prahy, Brna a Ostravy a Ministerstva pro místní rozvoj ČR nad tématy strategického rozvoje měst, implementace smart city v českých podmínkách a budování pozice České republiky v dalším programovém období EU 2021+.

Projednané VIZE a PLÁNY Strategie #brno2050, hlavního strategického rozvojového dokumentu města, byly na konferenci představeny zástupcům městského ekosystému a dalším pozvaným hostům. Tento dokument města, který cílí na jeho budoucí stav v roce 2050, potažmo na cíle pro nejbližších 10 let, definuje dvacet tři strategických hodnot, z nichž každá má svého odborného garanta. Jednotlivé hodnoty jsou v dokumentu podrobně popsány včetně cílů, indikátorů, priorit a opatření, která povedou k jejich naplnění. Strategie #brno2050 tak představuje stav města Brna, v jakém ho chceme předat budoucím generacím.

Doposud byla strategie spoluvytvářena zástupci tzv. městského ekosystému – odborníky z univerzit, firem, neziskového sektoru, řadou aktivních občanů, zástupců veřejné správy a zástupců politických klubů. Uskutečnilo se mnoho živých setkání s občany jak na celoměstské, tak i lokální úrovni (městské části). Více informací naleznete na internetových stránkách www.brno2050.cz. 

„Proces tvorby strategie s takto dlouhým horizontem jsme se snažili maximálně otevřít, aby všichni, kdo mají zájem, chuť a energii, měli možnost se zapojit, dávat svoje podněty a také navrhovat hodnoty, na kterých bude město dlouhodobě stát. Výsledná strategie tak není strategií úřadu, ale strategií města Brna jako takového a jeho obyvatel,“ popsal náměstek primátora Jaroslav Kacer.

Strategie města je vytvářena zcela nově a inovativně, a to jak po stránce obsahové, tak i po stránce samotného procesu její tvorby, kdy je kladen mimořádný důraz na participaci široké i odborné veřejnosti.

„Jsem ohromen, kolik různých aktérů bylo v rámci městského ekosystému zapojeno do spolutvorby Strategie #brno2050. Skvělý výsledek by ale neměl být koncem, ale spíše začátkem dlouhodobého procesu zapojení občanské společnosti do rozvoje města. Pokračováním implementace a společné tvorby strategie i do budoucna se tak dle mého názoru Brno může v roce 2050 opravdu stát městem pro příští generace,“ vyjádřil se o Brně holandský expert Aldo de Moora.

Prezentace řečníků ke stažení zde. Fotogalerie z akce zde.