Město pokračuje ve Strategii #brno2050 – co se v Brně stane do roku 2030?

Zastupitelstvo města Brna v březnu 2021 schválilo druhou ze tří částí Strategie #brno2050, a to PLÁN 2030. Vize rozvoje města tak postupně nabývá konkrétnější tvar plánu na příštích 10 let. Ten byl nyní s pomocí odborníků aktualizován a vyladěn jak po stránce formální, tak z hlediska reflexe aktuálních důsledků pandemie, nových poznatků z cirkulární ekonomiky či zmírňování dopadů klimatické změny.


Strategie se dělí do pěti tematických oblastí – prostředí, prosperita, služby, zdroje a správa. V těchto oblastech pak stanovuje jak dlouhodobé cíle, tak priority, které by město v příštích 10 letech rádo naplnilo. Během letošního roku pak k PLÁNU 2030 přibude třetí část Strategie – AKČNÍ PLÁN 2021+.

Součástí AKČNÍHO PLÁNU budou klíčové stávající projekty a aktivity, které přispívají k naplnění stanovených strategických cílů, i nově připravované projekty, projektové záměry či ideje, jejichž příprava bude v nejbližších letech důležitá.

Příprava AKČNÍHO PLÁNU nabídne prostor k věcné a odborné diskusi o tom, které projekty a aktivity z různých tematických oblastí jsou pro město a jeho rozvoj v nejbližších letech klíčové a měly by tak být dále připravovány a následně realizovány. Vize a plán se tak v ulicích Brna začnou postupně zhmotňovat prostřednictvím konkrétních projektů pro nejbližší roky.