Vzdělané univerzitní město

hodnota fotka

Popis hodnoty

Brno v roce 2050 je univerzitním městem, do kterého přijíždějí získat špičkové vzdělání studenti nejen z Česka, ale z celé Evropy. Město moudře využívá potenciálu akademické komunity, zapojuje ji do občanského života (popularizace, veřejné diskuse) i odborného rozhodování ve strategických otázkách rozvoje města. Uvědomuje si ekonomický i sociální význam vzdělání a podporuje učení obyvatel v každém věku. Možnost kvalitního vzdělávání na všech úrovních a pro všechny věkové kategorie je samozřejmostí. Personální obsazení a materiální vybavení brněnských škol odpovídá polovině 21. století.

Přínos městu

Význam vzdělanosti a vzdělávání pro společnost stále roste, vzdělanost populace a její vědecká úroveň budou stále vyšší mírou rozhodovat o budoucnosti jednotlivých měst i zemí. Brněnské školy budou přirozeným centrem vzdělanosti v lokalitě, ve které působí. Snadná dostupnost a vysoká kvalita vzdělání pozitivně ovlivní ekonomický i sociální rozvoj města a jeho obyvatel. Díky přicházejícím mladým lidem bude mít Brno a jeho obyvatelé stále dostatek impulzů a inspirace, město bude stále živým organizmem. Otevřené školy i aka­de­mická sféra pozitivně ovlivní veřejnou debatu i rozvoj města v řadě oblastí.

Garant

Roman Badík

Roman Badík působil v letech 2011–2015 jako grantový manažer ve společnosti CEITEC – Central European Institute of Technology. V současnosti je vedoucím Odboru výzkumu na Masarykově univerzitě v Brně.

Na zpracování této hodnoty se dále podílela Vlasta Petříková, koordinátorka projektů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna v oblasti vzdělávání v OP VK a OP VVV. V současnosti působí také jako koordinátorka tvorby Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ve městě Brně.

Do přípravy této hodnoty se dále zapojila Marie Klusoňová, vedoucí Pedagogicko-orga­ni­začního oddělení Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna. Zajišťuje komplexní metodickou a odbornou podporu brněnských mateřských a základních škol a měst­ských částí. Po odborné stránce garantuje projekty statutárního města Brna v oblasti vzdělávání v OP VK a OP VVV.

CÍLINDIKÁTORJEDNOTKAAKTUÁLNÍ HODNOTABUDOUCÍ HODNOTAÚZEMNÍ PRŮMĚT
primární Zajistit kvalitní, dostupné a inkluzivní vzdělávání na všech jeho stupních

Sociologické šetření: spokojenost s nabídkou možnosti vzdělávání

hodnota ukazatele

1,66

1,2

celé město

další Zajistit kvalitní, dostupné a inkluzivní vzdělávání na úrovni mateřských a základních škol

Míra naplněnosti kapacit MŠ a ZŠ (počet dětí / kapacita)

%

MŠ 100 % (11 537 / 11 537), ZŠ 98,7 % (27 102 / 27 451)

90%

celé město

Počet plně obsazených funkčních školních poradenských pracovišť

počet

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

rostoucí trend

celé město

Výsledky Pisa (mezinárodní šetření úrovně gramotnosti patnáctiletých žáků, OECD), dosud měřeno pouze na úrovni států

pořadí v dané oblasti

data za procentuálně za Brno

rostoucí trend

celé město

Počet odborně vyškolených pedagogických pracovníků v oblasti polytechnického vzdělávání a vzdělávání v oblasti přírodních věd

počet

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

rostoucí trend

celé město

Počet aktivit v oblasti prosociálního a občanského rozvoje realizovaných dětmi a žáky (školní parlamenty, kroužky sociálního rozvoje)

počet

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

rostoucí trend

celé město

další Zajistit dostupné a kvalitní zájmové a neformální vzdělávání

Podíl dobrovolnických seniorů z celkového počtu seniorů určité věkové kohorty

%

0-5

rostoucí trend

celé město

Počet dětí a žáků, které se účastní zájmového a neformálního vzdělávání

počet

15 000

roustoucí trend

celé město

další Zvýšit kvalitu a internacionalizaci brněnských univerzit a vysokých škol

Podíl zahraničních akademických pracovníků

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

rostoucí trend

celé město

Ranking univerzit

pořadí

550.–650. (2 VŠ, další nad 800)

300.–350. (min. 2 VŠ v prvních 350, další do 800)

celé město

Počet akreditovaných studijních programů v cizím jazyce

počet

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

rostoucí trend

celé město

Podíl zahraničních studentů

%

20 % (13 560)

rostoucí trend

celé město

další Vytvářet podmínky pro spolupracující a informovanou rodinu

Počet seminářů pro zákonné zástupce k významným vzdělávacím tématům: podpora každého dítěte a žáka, přestup mezi stupni vzdělávání, smysluplné kariérové poradenství

počet

4

rostoucí trend

celé město

další Posílit otevřenost akademické sféry vůči veřejnosti, přímé zapojení akademických pracovníků a studentů do aktivit města (univerzity jako otevřená centra vzdělanosti)

Podíl univerzit a vysokých škol, které pravidelně realizují aktivity pro širokou veřejnost a dlouhodobě se zapojují do aktivit města

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření (pravděpodobně nutný dopočet dle GIS)

100

celé město

další Podpořit celoživotní učení

Sociologické šetření: spokojenost s dostatkem informací o možnostech dalšího vzdělávání dospělých

hodnota ukazatele

1,91

1,2

celé město

Podíl dospělých, kteří se účastní dalšího vzdělávání dospělých

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

rostoucí trend

celé město

další Flexibilně a smysluplně koncipovat obory středního vzdělávání v kontextu potřeb trhu práce

Počet studijních oborů

počet

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

rostoucí trend

celé město

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Kristýna Hrubanová

15.7.2017
Popis hodnoty
Tento komentář se týká oblasti vzdělávání obecně - popis této hodnoty se týká pouze akademického světa, v celé strategii mi ale chybý důraz na možnosti kvalitního vzdělávání pro všechny - děti i dospělé, vzdělávání formální i neformální (i informální). Z pohledu města jako zřizovatele ZŠ bych tedy ráda viděla priroritu \\\"kvalitní školy pro všechny děti\\\" - ideálně v místě bydliště, což souvisí s dalšími tématy jako soudržnost, doprava, životní prostředí.
Reakce garanta
Děkujeme za Váš komentář, záběr hodnoty \"Vzdělané univerzitní město\" byl rozšířen i o další oblasti vzdělávání, nejen univerzitní.
cíl
Prirotní cíl - přitáhnout zahraniční studenty - mi přijde příliš úzký. Nejde přeci pouze o zahraniční prestiž - pokud je logika taková, že více zahraničních studentů je indikátorem kvality (což asi do určité míry je), tak cíl chápu, ale v cíli mi chybí širší rozměr role, kterou by univerzity měly hrát - tedy center vzdělanosti, které využívají své zdroje nejen pro vzdělávání elit - ať už českých či zahraničních, ale zlepšují kvalitu života všech.

Svobodová

31.7.2017
Popis hodnoty
Město málo podporuje waldorfskou pedagogiku, v celém městě je jen jedna základní a jedna mateřská škola. Na tak velké město je to skutečně bída. Prosím více waldorfských ZŠ a MŠ !!
Reakce garanta
Děkujeme za Váš komentář, upravená hodnota nyní reflektuje i alternativní přístupy ke vzdělávní.
Přínos městu
výchova vzdělaných a kreativních žáků