Až budou děti dospělé, jak se bude ve městě Brně žít? Jaké bude životní prostředí – to i přírodní, i to člověkem vytvořené? Jak to bude s bydlením, zdravotnictvím, sociálními službami, kulturou nebo sportem?

Kvalita života

Pomozte nám vytvořit dlouhodobý pohled na to, jak vylepšit kvalitu života v našem městě.

Klikněte na název hodnoty a přečtěte si detailní informace

Popis hodnoty

Příroda ve městě Brně v roce 2050 tvoří provázaný a funkční systém, který zajišťuje nejen rekreaci a odpočinek, ale také biodiverzitu nebo produkci potravin. Město Brno má stabilní a rozmanité ekosystémy, které jsou stěžejní pro udržení zdravého životního prostředí. Brno udržuje a postupně buduje systém ploch od plně přírodních až po kultivované, které doplňují městské prostředí a infrastrukturu.

Přínos

Příroda v rámci města neplní jen estetickou a rekreační funkci, ale dokáže výrazně ovlivnit cel­kovou kvalitu života obyvatel. Zeleň a vodní plochy pozitivně ovlivňují mikroklima, vy­rovnávají teploty a snižují znečištění. Zeleň ve městě funguje jako přírodní klimatizace. Oče­kávané změny klimatu přinesou v budoucnu větší extrémy (vlny veder, přívalové deště, su­cha), přírodní plochy jsou velmi efektivním nástrojem, jak tyto potenciální hrozby v pro­středí města snížit.

Současný stav

25%

Budoucí stav

75%

Ve srovnání s ostaními městy ČR je Brno umístěno na předních příčkách co se týče zelených ploch. Podstatnou část zeleně však tvoří lesy v okolí města, ale v intravilánu je zeleně velmi málo. V tomto ukazateli je naopak město Brno jedním z nejhorších v České republice.

Garant

Vojtěch Lekeš

Vojtěch Lekeš je český architekt a urbanista se specializací na udržitelný rozvoj. Titul získal na katedře architektury Chalmersovy univerzity ve švédském Göteborgu a po absolutoriu pracoval jako architekt u jedné z největších švédských společností. V současnosti se věnuje vlastní praxi a působí jako programový ředitel výzkumné organizace NEXT Institute.

cílindikátorjednotkaaktuální hodnotabudoucí hodnotaúzemní průmět
primární Vytvořit a chránit provázaný systém zelené a modré infrastruktury ve městě

Podíl zeleně a vodních ploch spojených se systémem ÚSES

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření (pravděpodobně nutný dopočet dle GIS)

rostoucí trend – zvyšující se podíl propojené „zelené a modré infrastruktury“

veškerá zeleň a vodní plochy provázaná se systémem ÚSES

další Zajistit dostatek parků pro rekreaci

Bilance ploch parků vůči přítomným obyvatelům města

m2 / obyvatele

2,66

rostoucí trend

celé město

Stávající plochy parků (podíl na zastavěném území města)

%

1,67

roustoucí podíl

celé město

další Zvyšovat biodiverzitu ve městě

Počet ploch zvyšujících biodiverzitu (mokřady, revitalizované plochy apod.), jedná se o pomocný indikátor pro vytvoření systému kvantifikace ekosystémových služeb

Počet

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření (pravděpodobně nutný dopočet dle GIS)

rostoucí trend

celé město a jeho metropolitní oblast

Hodnota ekosystémových služeb (užitky poskytované společnosti přírodou)

Dosud chybí metodika kvantifikace, nutné vytvořit.

rostoucí trend

celé město a jeho metropolitní oblast

Rozsah ploch zvyšujících biodiverzitu (mokřady, revitalizované plochy apod.), jedná se o pomocný indikátor pro vytvoření systému kvantifikace ekosystémových služeb

m2

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření (pravděpodobně nutný dopočet dle GIS)

rostoucí trend

celé město a jeho metropolitní oblast

další Revitalizovat stávající zeleň a navázat ji na biokoridory

Podíl revitalizované plošné a liniové zeleně

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření (pravděpodobně nutný dopočet dle GIS)

rostoucí trend – zvyšující se podíl revitalizované zeleně

parky, vnitrobloky, aleje, uliční stromořadí

další Podporovat výsadbu a zakládání nové zeleně (vč. zelených střech či fasád), vodních ploch a toků

Podíl zeleně a vodních ploch v intravilánu

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření (pravděpodobně nutný dopočet dle GIS)

rostoucí trend – zvyšující se podíl zeleně a vodních ploch

zelené střechy, zelené fasády, pocket parks, jezírka (sběr dešť. vody) vodní kanály (dešť. voda), mokřady, rybníky