Až budou děti dospělé, jak se bude ve městě Brně žít? Jaké bude životní prostředí – to i přírodní, i to člověkem vytvořené? Jak to bude s bydlením, zdravotnictvím, sociálními službami, kulturou nebo sportem?

Kvalita života

Pomozte nám vytvořit dlouhodobý pohled na to, jak vylepšit kvalitu života v našem městě.

Klikněte na název hodnoty a přečtěte si detailní informace

Popis hodnoty

Příroda ve městě Brně v roce 2050 tvoří provázaný a funkční systém, který zajišťuje nejen rekreaci a odpočinek, ale také biodiverzitu nebo produkci potravin. Město Brno má stabilní a rozmanité ekosystémy, které jsou stěžejní pro udržení zdravého životního prostředí. Brno udržuje a postupně buduje systém ploch od plně přírodních až po kultivované, které doplňují městské prostředí a infrastrukturu.

Přínos

Příroda v rámci města neplní jen estetickou a rekreační funkci, ale dokáže výrazně ovlivnit cel­kovou kvalitu života obyvatel. Zeleň a vodní plochy pozitivně ovlivňují mikroklima, vy­rovnávají teploty a snižují znečištění. Zeleň ve městě funguje jako přírodní klimatizace. Oče­kávané změny klimatu přinesou v budoucnu větší extrémy (vlny veder, přívalové deště, su­cha), přírodní plochy jsou velmi efektivním nástrojem, jak tyto potenciální hrozby v pro­středí města snížit.

Současný stav

25%

Budoucí stav

75%

Ve srovnání s ostaními městy ČR je Brno umístěno na předních příčkách co se týče zelených ploch. Podstatnou část zeleně však tvoří lesy v okolí města, ale v intravilánu je zeleně velmi málo. V tomto ukazateli je naopak město Brno jedním z nejhorších v České republice.

Garant

Vojtěch Lekeš

Vojtěch Lekeš je český architekt a urbanista se specializací na udržitelný rozvoj. Titul získal na katedře architektury Chalmersovy univerzity ve švédském Göteborgu a po absolutoriu pracoval jako architekt u jedné z největších švédských společností. V současnosti se věnuje vlastní praxi a působí jako programový ředitel výzkumné organizace NEXT Institute.

cílindikátorjednotkaaktuální hodnotabudoucí hodnotaúzemní průmět
primární Vytvořit a chránit provázaný systém zelené a modré infrastruktury ve městě

Podíl zeleně a vodních ploch spojených se systémem ÚSES

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření (pravděpodobně nutný dopočet dle GIS)

rostoucí trend – zvyšující se podíl propojené „zelené a modré infrastruktury“

veškerá zeleň a vodní plochy provázaná se systémem ÚSES

další Revitalizovat stávající zeleň a navázat ji na biokoridory

Podíl revitalizované plošné a liniové zeleně

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření (pravděpodobně nutný dopočet dle GIS)

rostoucí trend – zvyšující se podíl revitalizované zeleně

parky, vnitrobloky, aleje, uliční stromořadí

další Zvyšovat biodiverzitu ve městě

Rozsah ploch zvyšujících biodiverzitu (mokřady, revitalizované plochy apod.), jedná se o pomocný indikátor pro vytvoření systému kvantifikace ekosystémových služeb

m2

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření (pravděpodobně nutný dopočet dle GIS)

rostoucí trend

celé město a jeho metropolitní oblast

Počet ploch zvyšujících biodiverzitu (mokřady, revitalizované plochy apod.), jedná se o pomocný indikátor pro vytvoření systému kvantifikace ekosystémových služeb

Počet

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření (pravděpodobně nutný dopočet dle GIS)

rostoucí trend

celé město a jeho metropolitní oblast

Hodnota ekosystémových služeb (užitky poskytované společnosti přírodou)

Dosud chybí metodika kvantifikace, nutné vytvořit.

rostoucí trend

celé město a jeho metropolitní oblast

další Podporovat výsadbu a zakládání nové zeleně (vč. zelených střech či fasád), vodních ploch a toků

Podíl zeleně a vodních ploch v intravilánu

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření (pravděpodobně nutný dopočet dle GIS)

rostoucí trend – zvyšující se podíl zeleně a vodních ploch

zelené střechy, zelené fasády, pocket parks, jezírka (sběr dešť. vody) vodní kanály (dešť. voda), mokřady, rybníky

další Zajistit dostatek parků pro rekreaci

Bilance ploch parků vůči přítomným obyvatelům města

m2 / obyvatele

2,66

rostoucí trend

celé město

Stávající plochy parků (podíl na zastavěném území města)

%

1,67

roustoucí podíl

celé město