Až budou děti dospělé, jak se bude ve městě Brně žít? Jaké bude životní prostředí – to i přírodní, i to člověkem vytvořené? Jak to bude s bydlením, zdravotnictvím, sociálními službami, kulturou nebo sportem?

Kvalita života

Pomozte nám vytvořit dlouhodobý pohled na to, jak vylepšit kvalitu života v našem městě.

Klikněte na název hodnoty a přečtěte si detailní informace

Popis hodnoty

Brno v roce 2050 je mezinárodně uznávanou kulturní metropolí. Špičková kulturní a kreativní scéna je postavená na setkávání tradice a experimentu a aktivně ovlivňuje nejnovější svě­tové trendy. Kultura je základním kamenem identity města, naplňuje veřejný prostor i každo­denní životy jeho obyvatel a je katalyzátorem jejich vzájemného porozumění. Pro svou nezaměnitelnou tvůrčí atmosféru je město vyhledáváno tvůrci i návštěvníky z celého světa.

Přínos

Kulturní nabKulturní nabídka ve městě je rozmanitá a dostupná co nejširšímu spektru návštěvníků z Br­na, z celého Česka i ze zahraničí. Vyniká dobrou spoluprací mezi kulturními aktéry, vzdě­­lávacími institucemi a různými kulturami. To přináší zvýšení kvality života obyvatel a po­siluje nezaměnitelnou tvůrčí atmosféru, kterou je Brno výjimečné. Mezinárodní renomé mě­sta v oblas­ti jeho kultury a kreativních odvětví znamená přínos pro ekonomiku města a kon­ku­ren­ceschopnost místních subjektů.

Současný stav

75%

Budoucí stav

85%

Dostupnost a kvalita kultury v Brně je hodnocena velmi pozitivně. Kultura ve městě Brně se může v porovnání s ostatními městy ČR opřít o vyšší finanční podporu z rozpočtu města.

Garant

Tereza Raabová

Tereza Raabová je expertka na kreativní průmysly, ekonomiku kultury a kulturní politiku. Založila vzdělávací a osvětovou platformu pro kulturní manažery Culture Matters, je audi­tor­ka pro oblast kultury v rámci národní sítě zdravých měst a autorka metodiky pro výpočet ekonomických dopadů kultury (certifikované MK ČR). Vystudovala hudební management na JAMU a mezinárodní obchod a cestovní ruch na Vysoké škole ekonomické v Praze.

cílindikátorjednotkaaktuální hodnotabudoucí hodnotaúzemní průmět
primární Osobitá kulturní a kreativní scéna s mezinárodním renomé, která aktivně pracuje s kulturním dědictvím Brna i experimentem

Podíl městem podpořených projektů/děl exportovaných mimo Brno

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

rostoucí trend, podrobněji bude definováno v návaznosti na současnou hodnotu

celé město

Podíl městem podpořených projektů/děl zaměřených na původní tvorbu

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

rostoucí trend, podrobněji bude definováno v návaznosti na současnou hodnotu

celé město

Počet celostátních a mezinárodních cen, mezinárodně uznávaných titulů (Evropské hlavní město kultury, Město hudby UNESCO)

počet

0

2 (tituly: Evropské hl. město kultury, UNESCO město hudby aj.)

celé město

Počet pozitivních mediálních ohlasů

počet ohlasů

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

rostoucí trend, podrobněji bude definováno v návaznosti na současnou hodnotu.

celé město

Podíl výdajů na kulturu z městského rozpočtu

% rozpočtu města

9%

9%

celé město

Počet, příp. podíl městem podpořených koprodukčních a multižánrových projektů zahrnujících více subjektů, oborů i oblastí života

počet, %

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

ostoucí trend, podrobněji bude definováno v návaznosti na současnou hodnotu.

celé město

Sociologické šetření: charakter města Brna v postojích jeho obyvatel – spokojenost s oblastí kultury (jsou tam otázky na nabídku divadel, dostupnost a služby knihoven, muzea a výstavní síně, kina, další kulturní zařízení)

hodnota ukazatele

1,63

1,2

celé město

další Zachovalé a připomínané kulturní dědictví Brna (hmotné i nehmotné)

Počet památkových objektů a objektů industriálního dědictví v dobrém stavu

počet

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

rostoucí trend, podrobněji bude definováno v návaznosti na současnou hodnotu

celé město

Počet městem podpořených projektů pracujících s hmotným i nehmotným kulturním dědictvím

počet

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

rostoucí trend, podrobněji bude definováno v návaznosti na současnou hodnotu

celé město

další Kvalitní a funkční vzdělávání pro kulturu a kreativní sektor, spolupráce vzdělávacích subjektů s praxí

Míra uplatnění absolventů kulturních a kreativních oborů SŠ, VŠ a programů celoživotního vzdělávání (počet absolventů uplatněných v oboru/ celkový počet absolventů v oborech a kurzech KKO)

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření na úrovni města

rostoucí trend, podrobněji bude definováno v návaznosti na současnou hodnotu

celé město

Sociologické šetření: spokojenost zaměstnavatelů se schopnostmi a kompetencemi absolventů (forma šetření mezi zaměstnavateli)

systém šetření mezi zaměstnavateli

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření na úrovni města

rostoucí trend, podrobněji bude definováno v návaznosti na současnou hodnotu

celé měst

další Kvalitní kultura je vyžadována všemi obyvateli Brna a je jim dostupná

Frekvence návštěv kulturních akcí a zařízení v Brně - podíl obyvatel navštěvujících kulturní akce a zařízení alespoň jednou měsíčně

%

3% (muzea, výstavy, jiné akce) - 15% (knihovny)

5 až 20%

celé město

Osobní důležitost možností pro kulturní a společenské vyžití v Brně (Znění otázky: Jak moc jsou pro Vás důležité možnosti pro kulturní a společenské vyžití ve městě Brně?)

% velmi důležité + spíše důležité

75%

85%

celé město

Počet veřejných prostrantví a objektů/nebytových prostor v majetku města vhodných a využívaných pro kulturu

počet prostranství, počet objektů/nebytových prostor města, počet akcí

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

rostoucí trend, podrobněji bude definováno v návaznosti na současnou hodnotu

celé město

Je něco s čím nesouhlasíte? Napište nám.

napsat připomínku

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Pavel Bártek

22.6.2017
Popis hodnoty
Regionálně dostupné město prostřednictvím rychlé, kvalitní hromadné a na individuální dopravě nezávislé komunikační infrastruktury (dráhy) po vzoru vídeňské příměstské dopravy S-bahn.
Reakce garanta
Váš komentář představuje konkrétní nástroj, jehož prostřednictvím mohou být obecněji formulované cíle strategie naplněny, tedy uvedeny v budoucnu v život. Domnívám se, že současná podoba hodnoty \"Globálně dostupné město\" není v rozporu s vaším návrhem, a tudíž ji není nutné upravovat. Váš návrh je navíc na rozhraní mezi hodnotami \"Globálně dostupné město\" a \"Město s efektivní a udržitelnou mobilitou\".
Přínos městu
Snížení individuální dopravy obyvatel dojíždějících do Brna z hustě osídleného jihu, zvýšení dostupnosti pracovních sil pro společnosti v Brně.
cíl
Zajištění rychlého kapacitního spojení hromadné dopravy s obytnými aglomeracemi na jihu směr Vídeň po trase Modřice-Syrovice-Bratčice-Medlov-Malešovice-Pohořelice a dále směr Mikulov.
indicator
Časová dostupnost hromadnou dopravou z jižní hranice Moravy/Rakouska (Mikulov) do 30 minut.
jednotka
minuty
soucasna-hodnota
Brno-Mikulov 84 minut
budoucí hodnota
Brno-Mikulov včetně sběru dráhou přes Pohořelice 30 minut.
územní průmět
Příměstská elektrifikovaná rychlodráha zvyšuje dostupnost Brna i celé jeho metropolitní oblasti.

Jan Bouda

29.6.2017
Popis hodnoty
Byl bych rád, aby se zlepšení kultury nezaměřovalo pouze na větší akce - festivaly, případně představení před větším počtem diváků. Brnu chybí vystoupení v klubech, parcích, ... před malým počtem diváků (nejen koncerty, ale hlavně kabaret, one-man show, a jiné druhy vystoupení), toto se v posledních letech zlepšuje. Výhodou je i lepší průběžnou dostupnost zábavy (návštěva koncertu je plánovaná věc, návštěva klubu spontánní). Dalšími výhodami jsou interaktivita a osobnější atmosféra.
Reakce garanta
Děkujeme za připomínku, zohlednili jsme ji do návrhu cíle \"Kvalitní kultura je vyžadovaná a dostupná všem obyvatelům Brna\" a indikátorů zaměřenými na dostupnost kultury pro různé cílové skupiny, počet veřejných prostranství vhodných a využívaných pro kulturní akce, příp. frekvence návštěv kulturních akcí a zařízení.
Přínos městu
Zlepšení využití volného času.

Veronika Dombrovská

29.7.2017
Popis hodnoty
Vše- a nicneříkající zároveň.
cíl
Zachovat stávající rozpočet? V roce 2050? Myslíte, že nepřijde žádná inflace? Dost jste shodili ten majestátní popis hodnoty, fakt jsem se u toho hlasitě rozesmála. \\\"Popis hodnoty\\\" zní spíše jako ideální cíl, nikoliv popis reality. Kdežto to, co tu máme uvedeno jako \\\"cíl\\\", na tom nic přitažlivého není, alespoň ne tak, jak je zde to formulováno.
Reakce garanta
Děkujeme za připomínku, cíle jsme upravili a pozměnili podle paralelně vznikající Strategie pro kulturní a kreativní odvětví v Brně. Co se týká stávajícícho rozpočtu na kulturu, indikátor je uveden v procentech, tedy 9% výdajů města by mělo směřovat do kultury podobně jako dnes, i když bude inflace a rozpočet města se bude měnit. Dalšími opatřeními navazujícími na tento dílčí cíl je např. zefektivnit financování kultury (např. ušetřit na energiích budov divadel a dalších přísp. org. a využít ušetřené finance efektivněji).

Svobodová

31.7.2017
Popis hodnoty
Ceny vstupenek na kulturu a sport by měly být podle skutečné výše příjmu (nikoliv dle věku nebo vlastnictví rodinného nebo senior pasu).
Reakce garanta
Děkujeme za připomínku, zohlednili jsme ji do indikátoru \"Dostupnost nabídky pro různé příjmové, věkové, národnostní aj. skupiny\", který budeme dále rozpracovávat v rámci paralelně vznikající Strategie kulturních a kreativních odvětví v Brně.
Přínos městu
více lidí, kteří by si mohli dovolit kulturní nebo sportovní akci

Veronika Svobodová

31.7.2017
Popis hodnoty
Velmi se mi líbí námět pana Martina Horáčka \\\"Chránit industriální architektonické dědictví a zřídit muzeum věnované brněnskému textilnímu průmyslu\\\" a chtěla bych jej tímto podpořit.
Reakce garanta
Děkujeme za připomínku, pro časový horizont 2050 jsme ji zohlednili do (prozatím poměrně obecného) cíle \"Zachovalé a připomínané kulturní dědictví Brna - hmotné i nehmotné\".
Přínos městu
Obojí přispěje k posílení identity Brna, může zvýšit brněnský patriotismus (díky odkazu na slavnou textilní historii Brna) a zvýšit atraktivitu Brna jako turistické destinace i destinace pro mladé a tvořivé lidi. Muzeum textilního průmyslu může nejen odkazovat na slavnou historii tohoto oboru v Brně, ale může např. iniciovat akce v oblasti udržitelné módy, což je dnes velký trend a zejména mladé lidi by to táhlo. Více bych nechala na odbornících v daných oblastech. Děkuji.

Robert Keprt

21.9.2017
Popis hodnoty
Část kultury se dá dělat bez peněz. Ale někdy to pak podle toho vypadá a ne všechno se dá dělat bez financování. Jenže zatímco na jedné straně někdo dostane miliony Kč za vědecký projekt v kultuře, který byl shledán úspěšným (viz ceny Grantové agentury ČR), jiný nedosáhne ani minimální finance, aby se mohl věnovat vědecké práci (zvýhodněni jsou zaměstnanci univerzit a akademie věd, má vůbec šanci někdo, kdo není státní zaměstnanec?). Brno se má čím chlubit, ale ani samo o sobě neví a nechce vědět, jaké poklady mělo a má ve svých lidech a ve svých zdech. Je krásné, vzpomínat na Leoše Janáčka, ale byli a jsou i jiní.
Reakce garanta
Dobrý den, děkujeme za komentář. Ve strategii Brno2050, stejně jako v paralelně vytvářené oborové Strategii kulturních a kreativních průmyslů (k připomínkování zde: http://kulturniparlament.brno.cz/wp-content/uploads/2017/09/Strategicka-a-programova-cast-SKKO-3.0.pdf) je financování věnována velká pozornost. Cílem je co nejotevřenější, a zároveň co nejhospodárnější přístup k financování zřiizované i nezřizované scény, zachování celkového (poměrně vysokého) rozpočtu na kulturu a zvýšení podílu financí, které plynou nezávislým subjektům. Co se týká kulturního dědictví hmotného i nehmotného, ale i podpory současných autorů a umělců, také je tomu věnována pozornost v obou strategiích.

Robert Keprt

21.9.2017
Popis hodnoty
Co dělá Brno v kultuře pro lidi s moravskou národností (většina obyvatel v roce 1991, největší menšina v roce 2011)? Nic? Nebo čeká, až nás stávající poměry asimilují do posledního?
Reakce garanta
Strategie nediskriminuje žádné národnosti, přistupuje stejně vstřícně ke všem etnickým, sociálním, věkovým a dalším skupinám.