Až budou děti dospělé, jak se bude ve městě Brně žít? Jaké bude životní prostředí – to i přírodní, i to člověkem vytvořené? Jak to bude s bydlením, zdravotnictvím, sociálními službami, kulturou nebo sportem?

Kvalita života

Pomozte nám vytvořit dlouhodobý pohled na to, jak vylepšit kvalitu života v našem městě.

Klikněte na název hodnoty a přečtěte si detailní informace

Popis hodnoty

V roce 2050 panuje mezi obyvateli Brna soudržnost a vzájemná pomoc. Zájem o druhé je běžnou součástí života lidí, místní firmy přispívají k růstu města na základě konceptu spole­čen­ské odpovědnosti. Město nabízí široké spektrum veřejných a sociálních služeb v odpo­vídající kvalitě, rozsahu a dostupnosti a je průkopníkem v inovativních projektech. Spolu­práce mezi státními institucemi, samosprávou, neziskovými i ziskovým sektorem vede k eli­minaci sociál­ního vyloučení a chudoby. Lidé začali zlepšovat a rozvíjet vztahy v rámci své ro­diny i různých komunit a organizací a město je v tom podporuje: pracuje na posilování vzá­jemného respektu mezi různými skupinami obyvatel. Brno se díky tomu stalo místem, kde k sobě lidé přistupují se vzájemným respektem, důvěrou a nebojí se odlišností.

Přínos

Mezi obyvateli města Brna panuje vzájemná důvěra, porozumění a spolupráce, a to mezi mladší a starší generací (pozitivní vztah a vzájemná pomoc), bohatými a chudými (přirozený altruismus, sociální podnikání) a majoritními a minoritními skupinami (vzájemný respekt a po­moc). Brno je díky naplnění této hodnoty městem, ve kterém se dobře žije nejen elitám, ale všem skupinám obyvatelstva. Díky spolupráci veřejného, neziskového a soukromého sektoru a aktivnímu zapojení obyvatel samotných se podařilo zamezit rozevírání sociálních nůžek. Příznivé sociální klima města a podpora sociálních inovací přispívá k pověsti města jako pří­jem­ného místa pro život, leadera v oblasti rovnosti, solidarity, vzájemné spolupráce a res­pektu obyvatel mezi sebou. Brno díky tomu přitahuje nové obyvatele i návštěvníky a pra­videlně stoupá v žebříčcích kvality života. Naplnění této hodnoty se pozitivně promítá i do naplňování dalších oblastí kvality života, ať už jde o zdraví, rozvoj vědy a inovací, nebo mezi­národní charakter města.

Současný stav

44%

Budoucí stav

82%

Brno nevykazuje extrémní případy sociální segregace, a to ani směrem k dobrovolné segregaci bohatých, ani k nedobrovolné segragaci chudých, přesto se Brno i vzhledem ke své velikosti potýká s některými problémy sociálního vyloučení. Brno je považováno za tolerantní město, kde si relativně vysoký podíl obyvatel navzájem důvěřuje.

Garant

Jaromír Hron

Jaromír Hron je předseda Asociace nestátních a neziskových organizací Jihomoravského kraje, z. s., (ANNO JMK). Od roku 1991 do roku 2001 působil jako regionální sekretář YMCA v ČR, dále jako výchovný poradce a jednatel YMCA Brno. Od roku 1998 do roku 2006 byl členem výkonného výboru a posléze předsedou Brněnské asociace nestátních neziskových organizací, od roku 2006 předsedou výkonného výboru ANNO JMK. Jako člen výkonného výboru ANNO ČR pracuje od roku 2003.

Zástupkyní garanta je Petra Stupková. Členkou týmu garanta je dále Petra Havlíková, pracovnice organizace Nesehnutí (NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ), koordinátorka programu Ženská práva jsou lidská práva.

                                                                 

cílindikátorjednotkaaktuální hodnotabudoucí hodnotaúzemní průmět
primární Posílit soudržnost mezi obyvateli města

Počet sociálně vyloučených osob či osob v riziku sociálního vyloučení

Počet

odhad cca 30 000

5 000

celé město

Důvěra občanů mezi sebou navzájem.(Dá se lidem mezi sebou v Brně důvěřovat? )

%

59 % (v Brně důvěřuje rozhodně ano 6 % obyvatel, spíše ano 53 %)

90 % (součet rozhodně a spíše ano)

celé město

další Zvýšit míru solidárnosti obyvatel a společenské odpovědnosti firem (dobrovolná výpomoc, dárcovství...)

Počet dobrovolnických hodin (hodiny odpracované v NNO v letech 2011–2014, velké i malé organizace)

Průměrný počet hodin na jednoho dobrovolníka odpracovaných v NNO za jeden rok

48

58

celé město

Solidarita a soudržnost ve společnosti (zhodnoceno na základě sociologického výzkumu)

Slovní popis / slovní ohodnocení

Data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

Zvyšující se solidarita a soudržnost obyvatel

celé město

Podíl právnických osob poskytujících dar na celkovém počtu právnických osob

%

4,2

5,46

celé město

další Zvýšit dostupnost a kvalitu péče a služeb pro seniory, zdravotně postižené a další skupiny obyvatel potřebující sociální péči a sociální pomoc vč. podpory pečujících osob

Sociologické šetření: spokojenost s dostupností sociálních služeb

Součet % odpovědí "Velmi spokojen/a" a "Spíše spokojen/a" / případně přepočtený index

1,98

1,2

celé město

Kapacita služeb na podporu a ulehčení péče pečujících osob

Roční kapacita (počet klientů za rok)

Data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

stoupající trend

celé město, včetně metropolitní oblasti

Kapacita terénních a ambulantních služeb, včetně využití moderních ICT a asistivních technologií či alternativních řešení ke standardním sociálním službám

Roční kapacita (počet klientů za rok)

cca 59 000

nárůst na cca 80 000 (případně procentuálně - navýšení o 25 % - 30 %)

celé město

Sociologické šetření: spokojenost s kvalitou sociální péče

Součet % odpovědí "Velmi spokojen/a" a "Spíše spokojen/a" / případně přepočtený index

2,07

1,2

celé město

Kapacita pobytových sociálních služeb, včetně kapacit alternativních řešení klasických pobytových služeb

Počet lůžek

cca 4 200

nárůst na cca 5 200 - 5 500 (případně procentuálně - navýšení o 25% - 30%)

celé město

další Podporovat různorodost a rovný přístup ke všem obyvatelům (rovnost pohlaví, zvýšení míry tolerance vůči různým generacím, etnikům a jiným minoritám)

Podíl městem podpořených projektů/akcí podporujících rovnost, propojování komunit a vzájemný respekt mezi různorodými skupinami obyvatel

%

Data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

Min. 5 % akcí

Celé město včetně metropolitní oblasti

Míra diskriminace a nesnášenlivosti vůči různým skupinám (výzkum Eurobarometr 437)

Hodnoty dosahované v Brně v komparaci s národní hodnotou

Data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření na úrovni města

O 20 % lepší výsledky než celonárodní průzkum

Celé město včetně metropolitní oblasti

další Snížit počet sociálně vyloučených lokalit a omezit vznik nových

Počet sociálně vyloučených lokalit

Počet

7

0

Brno-střed a Brno-sever – tzv. „brněnský Bronx“, v menší míře na území MČ Brno-jih, Židenice a Královo Pole.

Počet sociálně vyloučených obyvatel ve městě Brně

Počet

odhad 12 - 15 000

5 000

celé město

Počet komerčních ubytoven ve kterých žijí sociálně vyloučené osoby

Počet

61

0

celé město

Počet sociálně vyloučených osob, žijících v komerčních ubytovnách

Počet

1500

0

celé město

další Systematicky podporovat sociální inovace (podpora alternativních řešení klasických sociálních služeb, rozvoj a využití moderních ICT a asistivních technologií, podpora sociálního podnikání apod.)

Otevřenost města vůči novým, postupně vznikajícím inovacím (součástí hodnocení může být např. počet sociálních podniků, počet lidí využívajících ICT a asistivní technologie, počet vzniklých alternativních řešení ke standardním službám, počet start-upů v sociální oblasti, počet PPP projektů v sociální oblasti, případně míra spokojenosti s podporou inovací, návratnost investic do inovativních a „smart“ řešení v sociální oblasti apod

Slovní popis / slovní ohodnocení

Zhodnocení stávajícího stavu – bude doplněno

Rostoucí otevřenost města vůči novým, postupně vznikajícím inovacím a jejich zvyšující se využití

Celé město, včetně metropolitní oblasti