Až budou děti dospělé, jak se bude ve městě Brně žít? Jaké bude životní prostředí – to i přírodní, i to člověkem vytvořené? Jak to bude s bydlením, zdravotnictvím, sociálními službami, kulturou nebo sportem?

Kvalita života

Pomozte nám vytvořit dlouhodobý pohled na to, jak vylepšit kvalitu života v našem městě.

Klikněte na název hodnoty a přečtěte si detailní informace

Popis hodnoty

V roce 2050 je Brno atraktivní, živou, významnou metropolí, která je lákavou adresou pro nastupující generace. Město poskytuje zdravé a bezpečné bydlení všem skupinám a věkovým kategoriím obyvatel. Dokáže uspokojit nároky jednotlivců i rodin s dětmi a dává jim možnost výběru. Brno je městem s pestrou nabídkou finančně dostupného bydlení, která je rovnoměrně rozložena v rámci celého města, a to jak v centru, tak na okraji města v blízkosti přírody.

Přínos

Nabídka bude mírně převyšovat poptávku, cena koupě / nájmu bude díky tomu dostupná pro širokou veřejnost. Lidé bu­dou mít možnost volby bydlení podle svých představ na základě pestrého výběru z široké šká­ly druhů, charakterů, velikostí, lokalit, cen. Bude tak možné uspokojit různorodé poža­davky na bydlení od malých bytů po rodinné bydlení. Město bude zajišťovat pestrou škálu bydlení pro obyvatele se specifickými potřebami. Pro výstavbu budou připraveny rozvojové a přestavbové lokality v rámci různých částí města. Na­bídka bydlení bude díky tomu rovnoměrně rozmístěna po celém území města, což umožní úsporu času lidí věnovaného cestování z bydliště do práce.

Současný stav

40%

Budoucí stav

70%

Cena bydlení v Brně prudce vzrůstá. Příčinou je na jedné straně vysoká atraktivita města pro bydlení a práci (poptávka) a velmi slabá nabídka na straně druhé, kdy se staví velmi málo bytů. Do budoucna to může být velmi ohrožující faktor rozvoje, neboť současná situace nahrává procesu suburbanizace nebo ostatním městům, které mají bydlení relativně levnější.

Garant

Karin Karasová

Karin Karasová je starostkou MČ Brno – Královo Pole a předsedkyní bytové komise Rady města Brna. Téměř 20 let se zabývá problematikou realit. Vystudovala VŠZ v Brně. Na Ústavu soudního inženýrství VUT studovala oceňování nemovitostí u prof. Ing. Alberta Bradáče, DrSc.

cílindikátorjednotkaaktuální hodnotabudoucí hodnotaúzemní průmět
primární Odstranit zanedbanost stávajícího bytového fondu

Náklady na odstranění zanedbanosti obecního BF (pasporty bytových domů)

mil. Kč

8 350

klesající trend

celé město

primární Posilovat schopnost sebereflexe a seberealizace seniorů v oblasti řešení budoucí bytové situace

Programy podpory, osvěta, informace

počet

hodnota blížící se 0

rostoucí trend

celé město

primární Podporovat výstavbu finančně dostupného bydlení a nastavit příznivé podmínky pro zapojení soukromých prostředků pro realizaci bytové výstavby

Sociologické šetření – zájem o nájemní bydlení v Brně

% hodnota ukazatele

19

25

celé město

Sociologické šetření – spokojenost s bydlením v Brně

hodnota ukazatele

1,97

1,2

celé město

Počet nově dokončených bytů ročně v Brně

počet bytů

1496

2000 (300 b.j.– obecních vč. družstevních připravených městem 1700 b.j. - soukromých)

celé město

Počet nových družstevních bytů připravených městem

počet bytů

0

100

celé město

Počet a variabilita nabídky bytů

počet volných bytů o vel. 1+1 až 4+1

cca 400 volných bytů (údaj – RK k 1.11.2017)

rostoucí trend

celé město

primární Zlepšit správu obecního bytového fondu se zaměřením na efektivní hospodaření

Roční výnos z obecního BF

mil. Kč

1 477

rostoucí trend

celé město

primární Udržet minimálně 15% podíl obecních bytů na celkovém počtu bytů v Brně

Podíl z celkového počtu bytových jednotek v Brně, Počet obecních bytů-

% Počet obecních bytů celkem

15,6% 28 696

zachování tohoto trendu / mírný rostoucí trend

celé město

primární Zajistit dostatečné množství sociálního bydlení a bydlení pro skupiny obyvatel se specifickými potřebami (startovací byty, byty pro mladé, byty pro seniory, byty pro hendikepované a dostupné bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel)

Bezbariérové byty

počet bytů

315 (k 10/2017)

rostoucí trend

celé město

Startovací byty a byty pro mladé (50 % z nové obecní a družstevní byt. výstavby)

počet bytů

58 (k 10/2017)

nárůst min. 100 ročně

celé město

Byty v režimu DPS a komunitního bydlení pro seniory (40 % z nové obecní a družstevní byt. výstavby)

počet bytů

930 (k 10/2017)

nárůst min. 80 ročně

celé město

Sociální byty (10 % z nové obecní a družstevní byt. výstavby)

počet bytů

101 (k 10/2017)

nárůst min. 20 ročně

celé město

primární Připravit pro bytovou výstavbu strategicky významné rozvojové lokality určené pro bydlení

Roční objem investic do technické a dopravní infrastruktury pro lokality bydlení

mil. Kč

0

min. 300 ročně

celé město