Až budou děti dospělé, jak se bude ve městě Brně žít? Jaké bude životní prostředí – to i přírodní, i to člověkem vytvořené? Jak to bude s bydlením, zdravotnictvím, sociálními službami, kulturou nebo sportem?

Kvalita života

Pomozte nám vytvořit dlouhodobý pohled na to, jak vylepšit kvalitu života v našem městě.

Klikněte na název hodnoty a přečtěte si detailní informace

Popis hodnoty

Brno v roce 2050 je zdravé město se zdravými obyvateli, do čehož se promítá jednak kvalitní a dostupná zdravotní péče s důrazem na vysokou míru časové i místní dostupnosti, jednak individuální zájem a aktivita obyvatel města. Brno je centrem telemedicíny s moderním dohledovým centrem. Je mě­stem se zdravou demografickou strukturou, což se promítá i do odpovídajících demografických ukazatelů. Věnuje dostatečnou pozornost všem skupinám obyvatel s důrazem na zranitelnou část populace (např. dětem, tě­hot­ným ženám, starší populaci, dlouhodobě a terminálně nemocným), kterým se dostává indi­vi­dualizovaného zájmu a péče. Systém poskytování sociálně-zdravotních služeb se pružně přizpůsobuje demografickému vývoji ve společnosti. Město využívá fungující systém „komunitní péče“, zdravotně sociální péče, neformální péče a dalších druhů péče se zapojením rodin a nestátních organizací. Vysoká zdravotní gramotnost obyvatel, odpovědnost občana za vlastní zdraví, orientace na zdravý životní styl, soudržná a pečující rodina i nastavený systém zdravotní a sociální péče, vytváří z města Brna prostor s podmínkami pro dlouhý život ve zdraví.

Přínos

Kvalita života je neodmyslitelně spjata se zdravotním stavem jedince či populace. Je zajištěna kvalitní, časově i místně dostupná zdravotní péče, která vede k optimálnímu uspokojování potřeb občanů. Zlepšením zdravotního stavu obyvatel Brna dojde nejenom ke zvýšení subjektivně pociťované kvality života, ale i ke zlepšení ekonomických ukazatelů (např. nákladů na poskytovanou zdravotní či sociální péči). Obyvatelé budou individuálně i obecně profitovat ze zpřístupnění informací o faktorech, které ovlivňují jejich zdravotní stav.

Současný stav

46%

Budoucí stav

80%

Ve srovnání s Českou republikou žijí v Brně relativně zdraví lidé, kteří mají relativně vysokou naději dožití, avšak ve srovnání se statistikami EU se stále jedná o podrpůrměrné hodnoty.

Garant

Julie Bienertová Vašků

Docentka Julie Bienertová Vašků působí na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity a v Cen­tru pro výzkum toxických látek v prostředí na Přírodovědecké fakultě MU, kde se sys­tematicky zabývá problematikou tukové tkáně a s ní souvisejících onemocnění, zejména obezity. U této choroby zkoumá souvislost mezi genetickým pozadím jedince a působícími faktory vnějšího prostředí. Kromě tukové tkáně stojí v centru jejího výzkumného zájmu problematika stresu a jeho měření. Julie Bienertová Vašků je autorkou řady prací v reno­movaných zahraničních časopisech, jednoho mezinárodního patentu a řady kapitol v čes­kých i zahraničních monografiích.

cílindikátorjednotkaaktuální hodnotabudoucí hodnotaúzemní průmět
primární Využívat moderní technologie a postupy

Fungující zařízení jako centrum telemediciny

počet

0

1

celé město

primární Ochránit zdraví obyvatel a posílit roli prevence a zdravého životního stylu včetně vytváření vhodných nástrojů pro dlouhodobé sledování zdraví obyvatelstva

Kohortové studie

Počet

2

stoupající trend, udržitelnost stávajících kohort

celé město

Zdravá délka života (délka života prožitá ve zdraví)- zatím zjištěno pouze na úrovni státu

Počet let

ČR: M (62,2) Ž (63,6)

stoupající trend

celé město

Střední délka života

Počet let

M (76,73) Ž (82,54)

M (84,5) Ž (89,5)

celé město

Subjektivní zdraví ( sociologické šetření)

Hodnota ukazatele

Data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

zlepšující se trend

celé město

primární Budovat centra zdravotně-sociálních služeb v rámci sítě komunitní péče

Počet zdravotně sociálních lůžek

počet

0

Stávající počet lůžek v pobytových sociálních službách + navýšení o 200 lůžek

celé město

primární Posílit vlastní odpovědnost za život a zdraví napříč všemi skupinami obyvatel

Odpovědnost za život a zdraví (hodnoceno na např. základě indikátorů subjektivní zdraví a indexu kvality života ze sociologických šetření)

slovní popis/slovní ohodnocení

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

zlepšující se trend

celé město

další Podpořit zdravý životní styl, včetně podpory správného stravování a pohybu (rekreačního a sportovního vyžití)

Prevalence obezity

%

bude zjištěno, zatím dostupné údaje na úrovni státu

klesající trend

celé město

Podíl rekreačně sportujících obyvatel 15+

%

60

80

Celé město včetně metropolitní oblasti/Brno

další Udržovat kvalitní a dostupnou zdravotní péči a poskytovat ji s ohledem na demografický vývoj s velkým důrazem na individualitu jedince a prevenci, včetně opatření pro snížení počtu chronicky nemocných

Počet lůžkových zařízení ( dle oboru)

počet

nemocnice 10 (státní, městské, soukromé) LDN 1 Psychiatrická nemocnice 1 Dětské centrum 1

udržet tento počet

celé město

Subjektivní zdraví ( sociologické šetření)

hodnota ukazatele

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

zlepšující se trend

celé město

Počet lůžek podle jednotlivých specializací

počet

data budou vyžádána z registrů ÚZIS

udržet tento počet

celé město

Počet lékařů / 1 000 obyvatel

počet

9,5

udržet tento vysoký počet, sledovat zdravou věkovou strukturu lékařů

celé město

Sociologické šetření: spokojenost s dostupností zdravotních služeb

hodnota ukazatele

1,81

1,2

celé město

Počet lůžek/ 10 000 obyvatel

počet

105,24

udržet tento vysoký počet

celé město

počet pacientů trpících vybranými chorobami (navazuje na registry ÚZIS: Národní onkologický registr, NR hospitalizovaných, NR reprodukčního zdraví, NR kardiovaskulárních operací a intervencí, NR intenzivní péče, NR kloubních náhrad, NR nemocí z povolání, NR léčby uživatelů drog, NR úrazů, NR osob trvale vyloučených z dárcovství krve, NR pitev a toxikologických vyšetření, NR diabetologický registr, NR poskytovatelů zdravotní péče), sledované hodnoty, nap. počet nově hlášených případů novotvarů a zhoubných novotvarů in situ, počet živě narozených dětí s vývojovou vadou atd.

počet

data budou vyžádána z registrů ÚZIS

klesající trend

celé město včetně metropolitní oblasti

Sociologické šetření: spokojenost s kvalitou zdravotní péče

hodnota ukazatele

1,89

1,2

celé město

další Zvyšovat zdravotní gramotnost obyvatel prostřednictvím popularizačních i preventivních programů zaměřených na častá onemocnění (např. ischemická choroba srdeční, nádorová onemocnění, cévní mozková příhoda, duševní onemocnění, poruchy plodnosti, zubní zdraví atd.)

Podíl obyvatel města, kteří absolvovali daný popularizační či preventivní program

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

stoupající trend

celé město včetně metropolitní oblasti

Nemocnost na vybraná onemocnění

%

data budou vyžádána ze strany ÚZIS

klesající trend

celé město

Zdravá délka života (délka života prožitá ve zdraví)

počet let

bude zjištěno, zatím dostupné údaje na úrovni státu

stoupající trend

celé město

další Posílit zdravou demografickou strukturu města s využitím dat o životním prostředí a zdravotních údajů

Index stáří

index

135,8

120

celé město

Přirozený přírůstek (hrubá míra přirozeného přírůstku, tj. přepočet přirozeného přírůstku na 1 000 obyvatel středního stavu)

počet

1,65

2,22

celé město

další Podpořit rodiny napříč generacemi, mezigenerační soudržnost a solidaritu v poskytování zdravotní i sociální péče vč. pečujících a zařízení paliativní péče

Podíl zařízení propojujících poskytování zdravotní a sociální péče, počet zařízení paliativní péče

% počet

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

stoupající trend

celé město včetně metropolitní oblasti