Až budou děti dospělé, jak se bude ve městě Brně žít? Jaké bude životní prostředí – to i přírodní, i to člověkem vytvořené? Jak to bude s bydlením, zdravotnictvím, sociálními službami, kulturou nebo sportem?

Kvalita života

Pomozte nám vytvořit dlouhodobý pohled na to, jak vylepšit kvalitu života v našem městě.

Klikněte na název hodnoty a přečtěte si detailní informace

Popis hodnoty

V Brně žijí v roce 2050 dobře prosperující a spokojení obyvatelé. Místní nabídka zaměstnání je dostatečně pestrá a široká, podmínky a služby pro podnikání jsou kvalitní a dostatečné. Školy připravují absolventy pro trh práce svými perspektivními obory. Poptávka po volných místech je v rovnováze s nabídkou. Za prací se lze ve městě bez těžkostí kamkoliv dopravit různými způsoby. Město se zajímá o své zaměstnavatele a podporuje jejich vize. Obyvatelé mají chuť a možnost utrácet své příjmy ve městě.

Přínos

Brno je přitažlivé pro podnikání a má zajímavou nabídku pracovních příležitostí pro všechny zájemce o zaměstnání dle jejich možností. Spokojení obyvatelé mohou díky svým příjmům vy­užívat všechny nabídky, kterými město disponuje (ať už se jedná o bydlení, školství, zdra­vot­nictví, služby, kulturu, či sport).

Současný stav

51%

Budoucí stav

71%

Město Brno dosahuje v některých ekonomických ukazatelích lepších výsledků než jsou republikové či evropské hodnoty. Na druhé straně se Brno potýká s negativními dopady některých ukazatelů trhu práce, zejména dlouhodobé nezaměstnanosti či nezaměstnanosti absolventů VŠ.

Garant

Monika Höklová

Monika Höklová vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde také celý život s rodinou a třemi dětmi žije. Získala zkušenosti na stážích v zahraničí, a zejména jako zaměstnanec, OSVČ i zaměstnavatel: od r. 2004 je jednatelkou společnosti, která se zabývá službami v oblasti lidských zdrojů, vzdělávání a trhu práce. Věnuje se sociálním inovacím: novým a oproti dostupným alternativám lepším řešením, která naplňují společenské potřeby a vytvářejí nové spolupráce. Zabývá se také projektovým managementem, kariérním pora­den­stvím a mentoringem.

cílindikátorjednotkaaktuální hodnotabudoucí hodnotaúzemní průmět
primární Podpořit nárůst životní úrovně obyvatel města (z hlediska ekonomické dimenze)

Podíl osob ohrožených příjmovou chudobou (prozatím zjištěno v JMK)

%

16,9

5

Jihomoravský kraj, Brno

Průměrná měsíční mzda v Brně vztažená k průměrnému měsíčnímu platu v ČR

%

103

125

celé město

HDP na obyvatele města (oproti průměru EU)

%

133

150

celé město

další Slaďování rodinného a pracovního života v rámci podpory rodin a posilování její nezastupitelné role ve výchově

Dětské skupiny

nabídka/ poptávka

neodpovídá

odpovídá

celé město

Využití flexibilní formy práce

%

5-6

rostoucí trend (průměr EU 25 %)

celé město

další Připravit město na nové ekonomické modely a budoucí trendy (sdílená ekonomika, robotizace, …)

Otevřenost města vůči novým, postupně vznikajícím inovací, způsobům práce atd.

slovní popis / slovní ohodnocení

zhodnocení stávajícího stavu – bude doplněno

rostoucí otevřenost města vůči novým, postupně vznikajícím inovacím a jejich zvyšující se využití

celé město

další Podpořit atraktivní pracovní příležitosti – širokou nabídku kvalifikovaných pracovních míst odpovídající ekonomické struktuře obyvatel

Míra zaměstnanosti (za JMK)

%

58,1

stoupající trend

celé město

Míra nezaměstnanosti (MPSV)

%

6,1

4

celé město

další Posílit kvalitní prostředí pro podnikání a podporu malých a středních podniků, start-upů

Podíl zaměstnaných v MSP z celkového počtu zaměstnaných

%

data nejsou zjišťována, je nutný výzkum/měření

rostoucí trend

celé město

další Podpořit propojení škol s businessem a firmami (praxe studentů během studia, podpora zaměstnávání absolventů)

Míra nezaměstnanosti absolventů škol

%

4,57

2,5

celé město a jeho metropolitní oblast

další Napomoci řešení dlouhodobé nezaměstnanosti

Podíl dlouhodobě nezaměstnaných z celkového počtu uchazečů o zaměstnání

%

8 210 osob; 48,2 %

25%

celé město