Až budou naše děti mít vlastní rodiny, jak to bude se zdroji města? Jak bude fungovat technická infrastruktura, jak energetika a jak mobilita? Dokážeme využít náš potenciál opravdu na maximum?

Zdroje

Pomozte nám vytvořit dlouhodobý pohled na to, jak pracovat se zdroji našeho města.

Klikněte na název hodnoty a přečtěte si detailní informace

Popis hodnoty

Brno si uvědomuje velkou materiálovou i energetickou náročnost provozu a rozvoje města. Podporuje využití a cirkulaci materiálů i živin ve městě po co nejdelší dobu v co nejvyšší kvalitě a jejich opětovný návrat do oběhu. Vytváří tak uzavřené cykly, které eliminují odpadní toky a vytváří například i nová pracovní místa v oblastech udržitelného rozvoje. Uzavřené cykly materiálů a živin tak pomáhají městu stát se soběstačným a méně závislým na externích změnách. Dostatek kvalitních potravin z lokálních zdrojů je důležitým aspektem pro zachování rovnováhy mezi sociálními, ekologickými i ekonomickými faktory. Kvalitní potraviny jsou nezbytné pro zdraví obyvatel, rozvoj a podporu lokálního zemědělství, místní komunity, zdravou ekonomiky a snížení ekologické stopy oproti potravinám z dovozu. Brno je rychle rostoucí metropolí a zajištění dostatečně kvalitních lokálních potravin tak vytváří potenciál pro zdravý rozvoj celého města.

Přínos

Maximální možné využívání materiálů v rámci města přináší městu soběstačnost, rozvoj lokální ekonomiky, vytváření nových pracovních měst a zejména tvorbu zdravého prostoru, do kterého jsou aktivně zapojování obyvatelé města. Město, podniky i jednotlivci vnímají odpady jako zdroje a eliminuje se tak jejich tvorba a snižují se náklady, které je možné vynakládat do rozvoje města le preference občanů. Přínosem pro Brno z hlediska potravinové soběstačnosti bude zdravější a potravinově zabezpečenější komunita, vitální a odolnější místní ekonomika, snížení energetické náročnosti, emisí i odpadů. Dále pak zdravý místní ekosystém, ozelenění a ozdravení nevyužívaných místních prostranství, vytvoření nových pracovních míst a podpora místních komunit. Potravinová soběstačnost také zvýší odolnost místního ekosystému oproti klimatickým změnám.

Současný stav

11%

Budoucí stav

76%

Šetrnost ke zdrojům a soběstačnost bude v budoucnu hrát velmi důležitou roli. V případě jakékoli přírodní či jiné katastrofy se tyto vlastnosti městu mnohonásobně vrátí.

Garant

Soňa Jonášová

Ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky (INCIEN). Je absolventka studijního programu Zemědělské inženýrství Mendelovy univerzity. Od roku 2015 je ředitelkou INCIEN a aktivně se podílí na přechodu z lineárního na cirkulární systém hospodářství v České republice. V INCIEN je zodpovědná za rozvojové aktivity a spolupráci s klíčovými zainteresovanými stranami v ČR i v zahraničí. Jejími hlavními zájmy je uzavírání biologických cyklů a technických cyklů v rámci udržitelného rozvoje společnosti, což jsou oblasti zasahující do zemědělství, rozvoji nových ekonomik, oblastí nakládání s odpadem, ekoinovací, podporou lokálních a komunitních aktivit s cílem vytvoření zdravé společnosti a ekosystémů.

cílindikátorjednotkaaktuální hodnotabudoucí hodnotaúzemní průmět
primární Podpořit využívání maximálního potenciálu materiálů dostupných na úrovni města.

Míra recyklace materiálových toků.

%

20 - 30 %

60 - 80 %

Brněnská metropolitní oblast

další Zvýšit potravinovou soběstačnost města (zvýšení resilience vůči krizím, dopadům změn klimatu aj.)

Potravinová soběstačnost

%

Není k dispozici

60 - 80 %

Brněnská metropolitní oblast

Import ovoce/zeleniny a dalších potravin, které je možné vypěstovat v místních podmínkách.

% z celkové spotřeby

Není k dispozici

50 % z ovoce / zeleniny a dalších potravin regionálních (v okruhu do 100 km, případně ČR)

Brněnská metropolitní oblast včetně přilehlých oblastí se zemědělskou produkcí pro město Brno.

další Dlouhodobě vzdělávat obyvatelstvo v oblasti v oblasti udržitelného rozvoje, zdrojové i potravinové soběstačnosti.

Míra informovanosti a porozumění veřejnosti významu zdrojové a potravinové soběstačnosti

%

Není k dispozici

70 % obyvatel rozumí významu zdrojové a potravinové soběstačnosti.

Brněnská metropolitní oblast

Počet komunitních zahrad

Počet

cca 5

20

Brněnská metropolitní oblast

další Podpořit recyklaci a znovuvyužití odpadních vod a produktů jejich čištění

Recyklace nutrientů z odpadních vod (komunálních i průmyslových)

%

0 %

90 %

Brněnská metropolitní oblast

Míra recyklace a znovupoužívání odpadních vod

%

80 %

Brněnská metropolitní oblast

další Nakládat s bioodpady jako se zdrojem pro městské zemědělství a další aktivity vč. produkce bioplynu (zavést třídění, recyklaci a znovuvyužití biologicky rozložitelného odpadu (BRO))

Míra využití bioodpadů vznikajících na území města.

%

Dochází k rozvoji domovního kompostování, zatím nekomplexní systém.

100 % biologicky rozložitelných odpadů využitých v rámci města.

Brněnská metropolitní oblast

Množství zrecyklovaného BRO.

%

100 %

město Brno

Kapacita města pro zpracování produkovaného BRO

%

100 %

město Brno a okolí

další Zvýšit rozsah ploch využívaných pro produkci potravin/zemědělskou produkci

Zábor zemědělského půdního fondu

Snížení záboru ZPF

Brněnská metropolitní oblast

Podíl ploch aktivně využívaných k zemědělské produkci

%

Není k dispozici

Brněnská metropolitní oblast

další Předcházet vzniku odpadů (průmyslových i komunálních) a podpořit jeho znovuvyužití

Množství odpadů vyprodukovaných v rámci města Brna

%

současný stav produkce odpadů - nemáme k dispozici

o 80 % nižší

město Brno

Míra opětovně využitého množství odpadů na území města (bez nutnosti jeho recyklace)

%

? nemáme k dispozici aktuální data

20 %

město Brno

další Zavést a využívat v rámci města, jeho organizací a městských firem systém zeleného zadávání

Fungující systém zeleného zadávání s ohledem ne na cenu, ale na využívání druhotných surovin (recykovaných materiálů) s ohledem na místo výroby - preference lokálnosti.

ANO/NE

Nevyužívá se (NE)

Běžná praxe veřejného zadávání (ANO)

Brněnská metropolitní oblast + Brno venkov

další Maximalizovat využití odpadních toků ve výrobních podnicích pro vstupy do podniků navazujících

Využití energetických a materiálových toků mezi podniky a výrobními subjekty.

%

neexistuje

20 % odpadových toků vznikajících ve výrobních podnicích se stává zdrojem pro podniky navazující. Odpady jsou využívány na úrovni města.

Brněnská metropolitní oblast

Je něco s čím nesouhlasíte? Napište nám.

napsat připomínku

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Petra kameníková

27.7.2017
Popis hodnoty
Myslím, že by bylo vhodné více motivovat občany k tídění odpadů, velice mi v Brně chybí např. hnědé kontejnery.
Reakce garanta
Děkujeme za Váš komentář, se zaměřením na biologicky rozložitelné odpady, jejich tříděním a dalším využítím v rámci Vize určitě počítáme. Bioodpad už se pilotně zavádí v Masarykově čtvrti a osvědčí-li se, bude určitě ve všech vhodných zástavbách města. Systémy motivace jsou rozpracované.
Přínos městu
Celkové zefektivnění odpadového hospodářství.

Veronika Dombrovská

29.7.2017
Přínos městu
Velkým přínosem by podle mě bylo, kdyby musela každá nová budova automaticky mít tzv. zelenou střechu. Skvěle to funguje v Dánsku: http://en.klimatilpasning.dk/media/704006/1017_sJ43Q6DDyY.pdf Takové střechy nejen že pročišťují městský vzduch, ale zároveň mohou skvěle sloužit k tzv. urban farming a vytvořit několik nových prac. míst.
Reakce garanta
Děkujeme za Váš podnět, zeleným střechám a dalším způsobům rozšíření zeleně ve městech i ploch pro produkci potravin se budeme detailněji věnovat v průběhu podzimu při formulaci konkrétních opatření do roku 2025 a prvního akčního plánu do roku 2020. Dílčí cíl k rozšíření zeleně ve městech naleznete v případě Vašeho zájmu v hodnotě \"Zeleň ve městě\" v pilíři Kvalita života.

Hana Chalupská

30.7.2017
územní průmět
Opatření motivující všechny investory k naplnění této hodnoty je vhodné vložit do zadání nového územního plánu.
Reakce garanta
S připomínkou lze v zásadě souhlasit. Lze také předpokládat, že jakákoliv nová ÚPD bude sledovat strategické cíle města.