Až budou naše děti mít vlastní rodiny, jak to bude se zdroji města? Jak bude fungovat technická infrastruktura, jak energetika a jak mobilita? Dokážeme využít náš potenciál opravdu na maximum?

Zdroje

Pomozte nám vytvořit dlouhodobý pohled na to, jak pracovat se zdroji našeho města.

Klikněte na název hodnoty a přečtěte si detailní informace

Popis hodnoty

Brno v roce 2050 efektivně hospodaří s vodou. Účelně využívá zdrojů vody, s minimalizací ztrát při jejím získávání, úpravě, distribuci i spotřebě. Zajišťuje kvalitní proces čištění odpadních vod a i maximální využívání vody dešťové. Protipovodňová ochrana města Brna je komplexně dobudována, s využitím vhodné kombinace klasických opatření a opatření blízkých přírodě.

Přínos

Základním přínosem efektivního hospodaření s vodou je dlouhodobé udržení a rozvoj dnes již samozřejmého komfortu v případě využívání kvalitní pitné vody, zvýšení možností využití dešťové vody, dostatečná protivodňová ochrana i kvalitní čištění odpadních vod.

Současný stav

54%

Budoucí stav

80%

Spotřeba pitné vody v Brně klesá, více však musí město pracovat s dešťovou vodou nebo odpadními vodami.

Garant

Miloslav Šlezingr

Profesor vodního hospodářství, krajinného inženýrství a životního prostředí na Mendelově univerzitě v Brně a Vysokém učení technickém v Brně.

cílindikátorjednotkaaktuální hodnotabudoucí hodnotaúzemní průmět
primární Zabezpečit kvalitní a dostatečně kapacitní zdroje a rozvody pitné vody

Spokojenost s kvalitou pitné vody

koeficient

1,99 (2017)

1,2

celé město

Spotřeba vody na ekvivalentní osobu a den

l/ob/den

109,7

není žádoucí zvýšení spotřeby, spíše podpora trendu jejího snižování.

aglomerace velkého Brna - tedy oblast zásobená pitnou vodou

Počet kapacitních zdrojů kvalitní pitné vody

počet

2

3

Průměrné stáří vodovodního řádu

počet let

bude doplněno

další Efektivně nakládat s odpadními vodami, minimalizovat vliv "Brna" na kvalitu vody ve vodních tocích

Podíl obyvatel napojených na kanalizaci

%

bude doplněno

město Brno

Průměrné stáří kanalizační sítě

počet let

bude doplněno

Kapacita ČOV

ekvivalentní osoby

515 000

600 000

Parametry jakosti vody vodního útvaru DYJ_0670 Svratka od Svitavy po Litavu

ekologický potenciál

střední ekologický potenciál

dobrý a lepší ekologický potenciál

další Efektivně nakládat s dešťovými vodami

Množství dešťové vody, která neodteče do kanalizace

%

bude doplněno

město Brno

Povrchový odtok

bude doplněno

"Celkový objem retence vody ve vsakovacích zařízeních (zasakování dešťových vod)"

m3

2 908

další Zvýšit protipovodňovou ochranu městav povodí Svratky a Svitavy vč. využití přírodě blízkých protipovodňových opatření

Počet nechráněných obyvatel / objektů při stoleté povodni v Brně

počet

ohroženo obyvatel cca 30 000, objektů cca 4 500

0

povodí Svitavy a Svratky

Je něco s čím nesouhlasíte? Napište nám.

napsat připomínku

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Miroslav Foltýn

21.7.2017
cíl
Z odborného hlediska považujeme za primární zabezpečit kvalitní a dostatečně kapacitní zdroje pitné vody. Doporučujeme tedy cíl „Zabezpečit kvalitní a dostatečně kapacitní zdroje pitné vody“ zařadit jako „cíl primární“. Primární cíl ze současného návrhu strategie Brno 2050 –„Zvýšit protipovodňovou ochranu povodí Svitavy a Svratky“ doporučujeme přeformulovat na „Zvýšit protipovodňovou ochranu města v povodí Svratky a Svitavy“ a zařadit jej jako první z „dalších cílů\\\".
Reakce garanta
Děkujeme za podnět, pořadí cílů bylo upraveno.

Veronika Novotná

24.7.2017
Popis hodnoty
Hustší rozmístění občerstvovacích vodních fontán po městě.
Reakce garanta
Děkujeme za konkrétní podnět, se kterým budeme dále pracovat v průběhu podzimu v rámci přípravy plánu pro kratší časové období a prvního akčního plánu.
Přínos městu
Přátelštější a příjemnější město. Mohla by se snížit spotřeba malých neekologických nápojových lahví, které si člověk koupí, jde-li po městě a nemá vlastní nádobu na vodu a ani žádnou jinou možnost se napít.

Hana Chalupská

30.7.2017
územní průmět
Opatření motivující všechny investory k naplnění této hodnoty je vhodné vložit do zadání nového územního plánu.
Reakce garanta
S připomínkou lze v zásadě souhlasit. Lze také předpokládat, že jakákoliv nová ÚPD bude sledovat strategické cíle města.

Robert Keprt

21.9.2017
Popis hodnoty
Kdyby Jan Skácel viděl, jakou kašnu po něm Brno pojmenovalo na náměstí Svobody, asi by dostal infarkt. Přál bych Brnu, aby v roce 2050 byla na náměstí Svobody ta kašna, která tam už jednou byla - a dnes stojí bez vody na nádvoří Moravského zemského muzea v Biskupském dvoře.
Reakce garanta
Děkujeme za Váš názor a vyjádření.