Až budou děti dospělé, jak se bude ve městě Brně žít? Jaké bude životní prostředí – to i přírodní, i to člověkem vytvořené? Jak to bude s bydlením, zdravotnictvím, sociálními službami, kulturou nebo sportem?

Kvalita života

Pomozte nám vytvořit dlouhodobý pohled na to, jak vylepšit kvalitu života v našem městě.

Klikněte na název hodnoty a přečtěte si detailní informace

Popis hodnoty

Brno je v roce 2050 univerzitním městem, do kterého přijíždějí získat špičkové vzdělání studenti nejen z ČR, ale z celé Evropy. Město moudře využívá potenciálu akademické komunity, zapojuje je do občanského života (popularizace, veřejné diskuse) i odborného rozhodování ve strategických otázkách rozvoje města. Město si uvědomuje ekonomický i sociální význam vzdělání a podporuje učení obyvatel v každém věku. Možnost kvalitního vzdělávání na všech úrovních a pro všechny věkové kategorie je samozřejmostí. Brněnské školy jsou otevřeny novým metodám a postupům a nikoho ze vzdělávání nevyčleňují.

Přínos

Význam vzdělanosti a vzdělávání pro společnost stále roste, vzdělanost populace a její vědecká úroveň budou stále vyšší mírou rozhodovat o budoucnosti jednotlivých měst i zemí. Snadná dostupnost a vysoká kvalita vzdělání pozitivně ovlivní ekonomický i sociální rozvoj města a jeho obyvatel. Díky přicházejícím mladým lidem bude mít Brno a jeho obyvatelé stále dostatek impulsů a inspirace, městská komunita bude stále "živá". Otevřená akademická sféra pozitivně ovlivní veřejnou debatu i rozvoj města v řadě oblastí.  

Současný stav

45%

Budoucí stav

74%

Město Brno se v posledním desetiletí stalo univerzitním městem, což významně podpořilo rozvoj města. Studenti zde nejenom utrácí množství finančních prostředků, ale také zde po skončení studia zůstávají, což je pro brněnskou ekonomiku kvalitní pracovní síla. Přesto má Brno ještě velký potenciál ke kosmopolitizaci a přilákání zahraničních studentů stejně jako ve zvýšení kvality předškolního a základního vzdělávání.

Garant

Ondřej Přibyla

Lektor, dříve aktivní popularizátor přírodních věd. Nyní lektor komunikace a mediátor sporů.

cílindikátorjednotkaaktuální hodnotabudoucí hodnotaúzemní průmět
primární Podpořit špičkovou kvalitu a dostupnost vzdělávání pro všechny

Výsledky PISA (mezinárodní šetření úrovně gramotnosti patnáctiletých žáků, OECD)

%

Počet studentů VŠ

počet

68 418

90 000

Ranking univerzit

pořadí

600-801 (2 VŠ, další nad 800)

300-500 (min. 2 VŠ v prvních 500, další do 800)

Míra naplněnosti kapacit MŠ a ZŠ (počet dětí / kapacita)

%

MŠ 100 % (11 537 / 11 537), ZŠ 98,7 % (27 102 / 27 451)

90%

Spokojenost s nabídkou možnosti vzdělávání

% (součet odpovědí velmi spokojen/a a spíše spokojen/a) / případně souhrnný index

73,8 % (33,2 %, 40,6 %) / index 1,65

index 1

další Podpořit celoživotní učení

Podíl dospělých, kteří se účastní dalšího vzdělávání dospělých

%

Spokojenost s dostatkem informací o možnostech dalšího vzdělávání dospělých

% (součet odpovědí velmi spokojen/a a spíše spokojen/a) / případně souhrnný index

50,2 % (17,2 %, 33,0 %) / index 1,91

75% / index 1

další Zajistit široké spektrum dostupného a inkluzivního formálního vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Počet cizojazyčných MŠ, ZŠ a SŠ

Počet

4

21

Počet segregovaných škol

Počet

6

0

Podíl alternativních a inovativních MŠ, ZŠ a SŠ

%

další Zvýšit mezinárodní přitažlivost a renomé brněnských univerzit

Podíl zahraničních akademických pracovníků

%

Počet akreditovaných studijních programů v cizím jazyce

počet

Podíl zahraničních studentů

%

20 % (13 560)

další Posílit otevřenost akademické sféry vůči veřejnosti, přímé zapojení akademických pracovníků a studentů do aktivit města (univerzity jako otevřená centra vzdělanosti)

Podíl univerzit a vysokých škol, které pravidelně realizují aktivity pro širokou veřejnost a dlouhodobě se zapojují do aktivit města

%

100%

Je něco s čím nesouhlasíte? Napište nám.

napsat připomínku

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Kristýna Hrubanová

15.7.2017
Popis hodnoty
Tento komentář se týká oblasti vzdělávání obecně - popis této hodnoty se týká pouze akademického světa, v celé strategii mi ale chybý důraz na možnosti kvalitního vzdělávání pro všechny - děti i dospělé, vzdělávání formální i neformální (i informální). Z pohledu města jako zřizovatele ZŠ bych tedy ráda viděla priroritu \\\"kvalitní školy pro všechny děti\\\" - ideálně v místě bydliště, což souvisí s dalšími tématy jako soudržnost, doprava, životní prostředí.
Reakce garanta
Děkujeme za Váš komentář, záběr hodnoty \"Vzdělané univerzitní město\" byl rozšířen i o další oblasti vzdělávání, nejen univerzitní.
cíl
Prirotní cíl - přitáhnout zahraniční studenty - mi přijde příliš úzký. Nejde přeci pouze o zahraniční prestiž - pokud je logika taková, že více zahraničních studentů je indikátorem kvality (což asi do určité míry je), tak cíl chápu, ale v cíli mi chybí širší rozměr role, kterou by univerzity měly hrát - tedy center vzdělanosti, které využívají své zdroje nejen pro vzdělávání elit - ať už českých či zahraničních, ale zlepšují kvalitu života všech.

Svobodová

31.7.2017
Popis hodnoty
Město málo podporuje waldorfskou pedagogiku, v celém městě je jen jedna základní a jedna mateřská škola. Na tak velké město je to skutečně bída. Prosím více waldorfských ZŠ a MŠ !!
Reakce garanta
Děkujeme za Váš komentář, upravená hodnota nyní reflektuje i alternativní přístupy ke vzdělávní.
Přínos městu
výchova vzdělaných a kreativních žáků