Až budou děti dospělé, jak se bude ve městě Brně žít? Jaké bude životní prostředí – to i přírodní, i to člověkem vytvořené? Jak to bude s bydlením, zdravotnictvím, sociálními službami, kulturou nebo sportem?

Kvalita života

Pomozte nám vytvořit dlouhodobý pohled na to, jak vylepšit kvalitu života v našem městě.

Klikněte na název hodnoty a přečtěte si detailní informace

Popis hodnoty

V prosperujícím městě žijí dobře prosperující a spokojení obyvatelé, lokální nabídka zaměstnání je dostatečně pestrá a široká a podmínky i služby pro podnikání jsou kvalitní a dostatečné. Poptávka volných míst je v rovnováze s nabídkou. Školy připravují absolventy pro trh práce svými perspektivními obory. Za prací se lze ve městě bez těžkostí kamkoli dopravit různými způsoby. Město se zajímá o své zaměstnavatele a podporuje jejich vize. Obyvatelé mají chuť a možnost své příjmy ve městě utrácet.

Přínos

Brno v roce 2050 je přitažlivé pro podnikání a má zajímavou nabídku pracovních příležitostí pro všechny zájemce o zaměstnání dle jejich možností. Spokojení obyvatelé mohou díky svým příjmům využívat všechny nabídky, kterými město disponuje (bydlení, školství, zdravotnictví, služby, kultura, sport...).

Současný stav

51%

Budoucí stav

71%

Město Brno dosahuje v některých ekonomických ukazatelích lepších výsledků než jsou republikové či evropské hodnoty. Na druhé straně se Brno potýká s negativními dopady některých ukazatelů trhu práce, zejména dlouhodobé nezaměstnanosti či nezaměstnanosti absolventů VŠ.

Garant

Monika Höklová

Lektor, dříve aktivní popularizátor přírodních věd. Nyní lektor komunikace a mediátor sporů. 

Vystudovala bohemistiku a germanistiku v Brně se stážemi v Německu a Rakousku. Byla zaměstnancem, OSVČ a od roku 2004 zaměstnavatelem - je jednatelkou malé společnosti EC - Employment Consulting s.r.o., která se zabývá poradenstvím, výzkumem a vzděláváním v oblasti lidských zdrojů a pracovního trhu a v posledních letech sociálními inovacemi - novými a oproti dostupným alternativám lepšími řešeními, která naplňují společenské potřeby a vytvářejí nové spolupráce. Celý život žije s rodinou v Brně.

cílindikátorjednotkaaktuální hodnotabudoucí hodnotaúzemní průmět
primární Podpořit nárůst životní úrovně obyvatel města (z hlediska ekonomické dimenze)

Podíl osob ohrožených příjmovou chudobou (prozatím zjištěno v JMK)

%

16,9

5

Průměrná měsíční mzda v Brně vztažená k průměrnému měsíčnímu platu v ČR

%

103%

125%

HDP na obyvatele města (oproti průměru EU)

%

133%

150%

další Posílit kvalitní prostředí pro podnikání a podporu malých a středních podniků, start-upů

Podíl MSP na tržbách

%

Podíl zaměstnaných v MSP z celkového počtu zaměstnaných

%

další Podpořit atraktivní pracovní příležitosti – širokou nabídku kvalifikovaných pracovních míst odpovídající ekonomické struktuře obyvatel

míra nezaměstnanosti (MPSV)

%

6,1

4

míra zaměstnanosti (MPSV)

%

44,5

další Připravit město na nové ekonomické modely a budoucí trendy (sdílená ekonomika, robotizace, …)

Otevřenost města vůči novým, postupně vznikajícím inovací, způsobům práce atd.

text (nelze kvanitifikovat)

další Podpořit propojení škol s businessem a firmami (praxe studentů během studia, podpora zaměstnávání absolventů)

míra nezaměstnanosti absolventů škol

%

4,57

2,5

další Napomoci řešení dlouhodobé nezaměstnanosti

Podíl dlouhodobě nezaměstnaných z celkového počtu uchazečů o zaměstnání

%

8 210 osob; 48,2 %

25%

Je něco s čím nesouhlasíte? Napište nám.

napsat připomínku

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Kristýna Hrubanová

3.7.2017
Popis hodnoty
Hodnota prosperity se zdá být definována čistě \\\"růstově\\\" - tedy z ekonomických hledisek. Je zmiňována podpora zaměstnavatelů, myslí se také na podporu zaměstnanců - respektive toho, že město bude podporovat takové zaměstnavatele, kteří dbají na důstojné pracovní podmínky zaměstnanců?
indicator
Indikátory jsou nedopracované, zdají se být nahodile zvolené. Neorzumín např. tomu, proč by se prosperita měla měřit počtem aut na počet obyvatel.
Reakce garanta
Děkujeme za Váš komentář, indikátory byly systematizovány a indikátor počtu aut odstraněn. Ano, jedná se o ekonomické dimenze prosperity. Ostatními aspekty „prosperity“ se zabývají jiné hodnoty. Město se má zajímat o své zaměstnavatele a podporovat jejich vize - nad rámec statistického monitoringu ( setkáváním s jejich zástupci, symbolickým oceněním těch výjimečných za některý druh činnosti - např. férový zaměstnavatel atd...) Nejde o žádné dotační podpůrné programy (už vůbec ne tam, tam, kde funguje normální tržní ekonomika), ale spíše ze strany města o vytvoření dobrého klimatu pro činnost MSP a mikropodniků a podnikání obecně (pochopitelně se zřetelem k legislativním pravidlům). Je naprosto samozřejmé, že podpora se má dostávat férovým zaměstnavatelům, kteří vytvářejí dobré pracovní podmínky svým zaměstnancům – ti jsou pravým přínosem pro město a zajišťují tisíce pracovních míst. Své dobré zaměstnance pak mohou prosperující podniky podporovat mnoha benefity. Postihováním těch neférových se zabývají patřičné orgány. Pokud jsem dotazu špatně rozuměla, nebo pokud máte na mysli jiný způsob podpory zaměstnanců např.ze strany městských organizací a firem, je možné navrhnout doplnění cíle i indikátor.