Zdroje

Potravinově soběstačné město

hodnota fotka

Popis hodnoty

Dostatek kvalitních potravin z lokálních zdrojů je důležitým aspektem pro zachování rovnováhy mezi sociálními, ekologickými i ekonomickými faktory. Kvalitní potraviny jsou nezbytné pro zdraví obyvatel, rozvoj a podporu lokálního zemědělství, místní komunity, zdravou ekonomiky a snížení ekologické stopy oproti potravinám z dovozu. Brno je rychle rostoucí metropolí a zajištění dostatečně kvalitních lokálních potravin tak vytváří potenciál pro zdravý rozvoj celého města.

Přínos městu

Přínosem pro Brno bude zdravější a potravinově zabezpečenější komunita, vitální a odolnější místní ekonomika, snížení energetické náročnosti, emisí i odpadů. Dále pak zdravý místní ekosystém, ozelenění a ozdravení nevyužívaných místních prostranství, vytvoření nových pracovních míst a podpora místních komunit. Potravinová soběstačnost také zvýší odolnost místního ekosystému oproti klimatickým změnám.

Garant

Soňa Jonášová

Ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky (INCIEN). Je absolventka studijního programu Zemědělské inženýrství Mendelovy univerzity. Od roku 2015 je ředitelkou INCIEN a aktivně se podílí na přechodu z lineárního na cirkulární systém hospodářství v České republice. V INCIEN je zodpovědná za rozvojové aktivity a spolupráci s klíčovými zainteresovanými stranami v ČR i v zahraničí. Jejími hlavními zájmy je uzavírání biologických cyklů a technických cyklů v rámci udržitelného rozvoje společnosti, což jsou oblasti zasahující do zemědělství, rozvoji nových ekonomik, oblastí nakládání s odpadem, ekoinovací, podporou lokálních a komunitních aktivit s cílem vytvoření zdravé společnosti a ekosystémů.

CÍLINDIKÁTORJEDNOTKAAKTUÁLNÍ HODNOTABUDOUCÍ HODNOTAÚZEMNÍ PRŮMĚT
primární Zajištění maximální míry potravinové soběstačnosti pro obyvatele města.

Míra potravinové soběstačnosti

%

Není k dispozici

30 - 40 % celkové spotřeby.

Brněnská metropolitní oblast

další Vytvoření komunitních zahrad v každé městské části (funkce produkční i osvětová)

Počet městských částí s komunitní zahradou (celkem 29)

Počet

cca 5

Komunitní zahrada v každé části - 29

Brněnská metropolitní oblast

další Informovaná veřejnost o významu soběstačnosti a zdrojích dostupných na území města.

Osvětové aktivity související s dlouhodým vzděláváním obyvatelstva v oblasti udržitelného rozvoje, zdrojové i potravinové soběstačnosti.

%

Není k dispozici

70 % obyvatel rozumí významu zdrojové a potravinové soběstačnosti.

Brněnská metropolitní oblast

další Zajištění vzdělávání a podpory pro zavádění městského zemědělství na úrovni jednotlivců a komunit

Otevřené vzdělávání a zdroje informací vzniklé ve spolupráci města a Mendelovy univerzity. Informace veřejně přístupné.

Vzdělávací online platforma - webový portál. Offline - organizování kurzů pro rozvoj nutných dovedností (ve spolupráci s MENDELU)

Není k dispozici

Vytvoření offline i online vzdělávací platformy pro rozvoj městského pěstování / zemědělství.

Brněnská metropolitní oblast včetně přilehlých oblastí se zemědělskou produkcí pro město Brno.

další Nakládání s bioodpady jako se zdrojem pro městské zemědělství (ucelený systém v němž není z žádnými druhy bioodpadů plýtváno a všechny jsou využívány buď v rámci prevence (domovní kompostování), kompostovány či využity pro produkci bioplynu v rámci anaerobní digesce).

Procentuální využití bioodpadů vznikajících na území města. Vytvoření strategie nakládání s bioodpady dle hiearchie nakládání s odpadem s preferencí využití odpadů v místě.

%

V součastnosti dochází k rozvoji domovního kompostování, zatím nekomplexní systém.

100 % biologicky rozložitelných odpadů využitých v rámci města.

Brněnská metropolitní oblast

další Snížení importu ovoce / zeleniny a dalších potravin, které je možné vypěstovat v místních podmínkách.

Zvýšení potravinové soběstačnosti.

% z celkové spotřeby

Není k dispozici

50 % z ovoce / zeleniny a dalších potravin regionálních (v okruhu do 100 km, případně ČR)

Brněnská metropolitní oblast včetně přilehlých oblastí se zemědělskou produkcí pro město Brno.

další Prioritní využívání nevyužívaných ploch jako zemědělské půdy a půdy pro rozvoje komunitních aktivit (vytvoření stanov pro nakládání s brownfieldy a nastavení priorit, kdy by vždy měly být nevyužívané plochy využívány k podpoře potravinové soběstačnosti či jiným aktivitám souvisejícím s rozvojem místní stability).

Procento brownfieldy a zvyšující se procento půd využívaných k zemědělské produkci.

%

Není k dispozici

Zvyšující se podíl

Brněnská metropolitní oblast

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Pavel Sochor

2017-07-23
Popis hodnoty
Dobrý den, nejsem si jistý zda dobře rozumím termínu \"potravinová soběstačnost města Brna\". Jak si město Brno zajistí např. obilí na mouku z ploch příslušných městu? To je spíš záležitost kraje. Produkce masa- nevím kolik se ted aktuálně vyprodukuje na území města Brna masa, ale to číslo asi bude mizivé a v budoucnu asi těžko půjde postativt více statků v sousedství městské zástavby. Možná tak saláty, to je pravda, to si město zajistí samo.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Přínos městu
.

Eva MIksová

2017-07-27
Popis hodnoty
Možnost pro obyvatele být částečně soběstační v porodukci hlavně zeleniny a ovoce vyhrazením prostorů pro vlastní pěstování.
Přínos městu
Ćástečné samozásobení obyvatel - tím odpadne část dopravy kvůli zásobování, zvýší se zeleň a biodiverzita,odpadne část bioodpadů, podpoří se zdravý životní styl,umožní se hlavně seniorům zdravá aktivita, prohloubí se vztah i dětí k přírodě a aktivitě.

Hana Chalupská

2017-07-30
Územní průmět
Opatření motivující všechny investory k naplnění této hodnoty je vhodné vložit do zadání nového územního plánu.