Zdroje

Soběstačné město šetrné ke zdrojům

hodnota fotka

Popis hodnoty

Brno si uvědomuje velkou materiálovou i energetickou náročnost provozu a rozvoje města. Podporuje využití a cirkulaci materiálů i živin ve městě po co nejdelší dobu v co nejvyšší kvalitě a jejich opětovný návrat do oběhu. Vytváří tak uzavřené cykly, které eliminují odpadní toky a vytváří například i nová pracovní místa v oblastech udržitelného rozvoje. Uzavřené cykly materiálů a živin tak pomáhají městu stát se soběstačným a méně závislým na externích změnách.

Přínos městu

Maximální možné využívání materiálů v rámci města přináší městu soběstačnost, rozvoj lokální ekonomiky, vytváření nových pracovních měst a zejména tvorbu zdravého prostoru, do kterého jsou aktivně zapojování obyvatelé města. Město, podniky i jednotlivci vnímají odpady jako zdroje a eliminuje se tak jejich tvorba a snižují se náklady, které je možné vynakládat do rozvoje města le preference občanů.

Garant

Soňa Jonášová

Ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky (INCIEN). Je absolventka studijního programu Zemědělské inženýrství Mendelovy univerzity. Od roku 2015 je ředitelkou INCIEN a aktivně se podílí na přechodu z lineárního na cirkulární systém hospodářství v České republice. V INCIEN je zodpovědná za rozvojové aktivity a spolupráci s klíčovými zainteresovanými stranami v ČR i v zahraničí. Jejími hlavními zájmy je uzavírání biologických cyklů a technických cyklů v rámci udržitelného rozvoje společnosti, což jsou oblasti zasahující do zemědělství, rozvoji nových ekonomik, oblastí nakládání s odpadem, ekoinovací, podporou lokálních a komunitních aktivit s cílem vytvoření zdravé společnosti a ekosystémů.

CÍLINDIKÁTORJEDNOTKAAKTUÁLNÍ HODNOTABUDOUCÍ HODNOTAÚZEMNÍ PRŮMĚT
primární Využívání maximálního potenciálů materiálů dostupných na úrovni města.

Míra recyklace materiálových toků.

%

20 - 30 %

60 - 80 %

Brněnská metropolitní oblast

primární Vytvoření pracovních míst souvisejících s oběhovým hospodářstvím.

Počet pracovních míst.

Počet.

Není k dispozici.

Brněnská metropolitní oblast

další Využívání odpadních toků ve výrobních prodnicích pro vstupy do podniků navazujících.

Maximální energetických a materiálových toků mezi podniky a výrobními subjekty.

%

neexistuje

20 % odpadových toků vznikajících ve výrobních podnicích se stává zdrojem pro podniky navazující. Odpady jsou využívány na úrovni města.

Brněnská metropolitní oblast

další Využívání volné městské plochy / zeleně / zemědělské půdy pro produkční funkci - produkce potravin.

Péče o půdu, udržování půdního fondu využívaného pro zemědělskou a jinou produkci související se zajištění soběstačnosti města.

Snížení podílu záboru ZPF.

neexistuje

30 % z volné městské plochy je využíváno pro svoji produkční funkci - zajištění potravinové soběstačnosti.

Brněnská metropolitní oblast

další Systém zeleného zadávání.

Fungující systém zeleného zadávání s ohledem ne na cenu, ale na využívání druhotných surovin (recykovaných materiálů) s ohledem na místo výroby - preference lokálnosti.

Ano / ne

Nevyužívá se

Běžná praxe veřejného zadávání

Brněnská metropolitní oblast + Brno venkov

další Udržitelné nakládání s vodními zdroji

Vytvoření strategie pro nakládání s vodními zdroji, jejich znovupoužívání, recyklace a zabezpečení nezávadnosti pro obyvatele i ekosystém města a jeho okolí.

Zvýšení procenta recykalce a znovupoužívání.

Brněnská metropolitní oblast

další Nové pilotní podniky vzniklé s účelem zpracovávat materiály / zdroje / odpady vznikající na území města.

Počet nově vzniklých podniků v nových oblastech. Vznik testovacích zón pro pilotní projekty a inovativní myšlenky.

Počet.

Není k dispozici.

Cca 20 nových podniků.

Brněnská metropolitní oblast + Brno venkov

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Petra kameníková

2017-07-27
Popis hodnoty
Myslím, že by bylo vhodné více motivovat občany k tídění odpadů, velice mi v Brně chybí např. hnědé kontejnery.
Přínos městu
Celkové zefektivnění odpadového hospodářství.

Veronika Dombrovská

2017-07-29
Přínos městu
Velkým přínosem by podle mě bylo, kdyby musela každá nová budova automaticky mít tzv. zelenou střechu. Skvěle to funguje v Dánsku: http://en.klimatilpasning.dk/media/704006/1017_sJ43Q6DDyY.pdf Takové střechy nejen že pročišťují městský vzduch, ale zároveň mohou skvěle sloužit k tzv. urban farming a vytvořit několik nových prac. míst.

Hana Chalupská

2017-07-30
Územní průmět
Opatření motivující všechny investory k naplnění této hodnoty je vhodné vložit do zadání nového územního plánu.