Zdroje

Bezpečné město

hodnota fotka

Popis hodnoty

Status města - bezpečného celku s jasně danými pravidly při zajištění elementární bezpečnosti občanů a návštěvníků města na veřejnosti, v jejich bydlišti, při volném čase a společenském vyžití. Jasné linie mezi prevencí, informovaností, spoluúčastí občanů při zajištění bezpečnosti ve městě ve všech jejich aspektech. Pochopení a respektování působnosti profesionálních bezp. složek státu a města. V represivní složce bezpečnosti se zaměřit na vymáhání práva.

Přínos městu

Město s vědomím si svých charakteristik bude spoluvytvářet prostředí pro pocit bezpečí (ve všech aspektech), což je výrazná veličina v současném bezpečnostním vývoji ve světě. Město s potvrzenou nízkou mírou ohrožení elementárních hodnot a potřeb občanů a institucí je vnímáno v širším kontextu jako "dobrá adresa" a vytváří tak sekundárně dobré podmínky pro rozvoj ek. aktivit a funkčního společenského celku.

Garant

Martin Menšík

Profesně se zabývá bezpečností se specializací na boj proti terorismu a extremismu. Nyní v komerčním sektoru realizuje přednáškovou činnost na téma řešení krizových stavů a mimořádných situací v prostředí škol, úřadů a dalších institucí. Brněnský rodák a patriot.

CÍLINDIKÁTORJEDNOTKAAKTUÁLNÍ HODNOTABUDOUCÍ HODNOTAÚZEMNÍ PRŮMĚT
primární Snížit kriminalitu a minimalizovat počet incidentů, ohrožujících bezpečnost a zdraví

Klesající počet incidentů všeho druhu (požáry, havárie, zlepšení dostupnosti zdravotnické pomoci a snížení kriminality)

meziroční vývoj

11 285 trestných činů,153 419 přestupků

Centrum města, vyloučené lokality, sousedící katasry

další Připravenost na krizové situace v případě živelných a jiných událostí (prevence a připravenost – např. protipovodňové stěny, cvičení krizových situací)

Rychlost reakce složek integrovaného záchranného systému,informovaná odpovědná veřejnost

provedené aktivity-počet

Není k dispozici.

Celé město, instituce

další Práce s mládeží vč. prevence šikany – kvalifikovaná práce s dětmi a dospívajícími

Počet absolventů preventivních programů vzdělávání na ZŠ, SŠ

provedené aktivity-počet

Není k dispozici.

Celé město-zřizované instituce

další Zabránit vzniku "NO-GO" zón ve městě

Zanikající, resp. nevznikající rizikové lokality

počet rizikových lokalit

Není k dispozici.

Centrum města, vyloučené lokality, sousedící katasry

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Stanislav Panschab

2017-07-04
Popis hodnoty
V souvislosti s tímto tématem je třeba zmínit i příliv migrantů, ohrožujících celistvost naší republiky. Zásadou musí být, že v žádném případě se naši občané nebudou řídit ničím jiným, než zákony této země a to stejné musíme požadovat i od případných imigrantů.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.

Petr Oháňka

2017-07-12
Popis hodnoty
Prosím o zohlednění problematiky požární bezpečnosti města, funkčnosti a podpory profesionálních a dobrovolných hasičů působících v Brně.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Přínos městu
Zvýšení bezpečnosti občanů a návštěvníků města Brna.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.

Jan Váňa

2017-07-29
Popis hodnoty
Policie číhající na přechodech není otázka bezpečnosti.
Přínos městu
Všude ve světě (namátkou Norsko, Německo, Londýn) je zvykem, že jsou chodci považováni za osoby zodpovědné za své chování. Pokud je prázdná silnice a chodec přejde na červenou, nikoho by ani nenapadlo ho pokutovat. V Brně je standardem nejen nasolit za takové překročení přechodu 500, ale dokonce nastražit policii, aby na podobné lidi číhala. Tohle mi připomíná spíš normalizační mentalitu než občanskou důvěru. Nevybavuju si jednou kauzu, kde by dopravní nehodu způsobil chodec přecházející na červ