Zdroje

Energeticky šetrné, nezávislé a odolné město

hodnota fotka

Popis hodnoty

Vyplnění této hodnoty bude dosaženo jak dramatickým zvyšováním energetické účinnosti prostřednictvím využití inovací a nových technologií, tak snižováním spotřeby energie. Hlavní důraz v dalším rozvoji energetického systému Brna bude v intenzivním využívání místních obnovitelných zdrojů a odpadního tepla (pro výrobu elektřiny, vytápění a chlazení). Tato energetická strategie bude zohledněna v energetických plánech města, a bude odražena v souvisejících hodnotách (např. Kompaktní město, Město polycentrické a polyfunkční, Město s dostupným bydlením, Architektonická tvář města, Efektivní a udržitelná mobilita, Čisté město, Středoevropské centrum VVI – které jsou závislé na zdrojích a dodávkách energie, a tím přímo ovlivní míru vyplnění hodnoty Energetická šetrnost, odolnost a nezávislost).

Přínos městu

Zvýšení kvality života a zdraví v Brně a Brněnské metropolitní oblasti, s ohledem na sociální kontexty všech obyvatel. Dojde ke snižování emisní zátěže ze zdrojů tepla spalujících tuhá, kapalná i plynná paliva. Zvýší se energetická odolnost, soběstačnost a tím i nezávislost. Výzkum, technologické inovace a realizace řešení v oboru čisté obnovitelné energie posunou strategii celého města a regionu směrem, který je zvýrazněn a prioritizován na celoevropské úrovni. Výzkum v oboru čistých obnovitelných zdrojů energie bude užitečný nejen pro město Brno, ale bude i zásadním místním finančním zdrojem a to formou přínosů z inovačních platforem, nebo formou evropských grantů na inovace a výzkum, příp. přínosem z patentů.

Garant

Nora Hampl

<p>Studovala a pracovala převážně v akademickém sektoru (také v privátním) v USA, v Paříži, Vídni, a Leidenu. Na Harvardově univerzitě vystudovala mezinárodní vztahy. Do Brna a České republiky pravidelně jezdila se svými studenty z Harvardu, pro které zde organizovala letní školu. V její současné výzkumné práci se zaměřuje na politiku udržitelného vývoje a obnovitelných energetických zdrojů, a ohodnocování lidské ekologické stopy. Jejím přáním je aby se Brno stalo laboratoří myšlenek, kde se bude maximálně využívat místního lidského kapitálu včetně studentů a odborníků. Nejnovějším (evidence-based) výzkumem v oblasti udržitelné ekologické urbanistiky se Brno může zapojit do celosvětového výzkumu, propojit s dalšími městy, účastnit se evropských soutěží, případně i ovlivnit v širším měřítku další vývoj v této oblasti. Na formulaci hodnoty se dále podílel Michal Veselý, profesionál z oblasti řízení, rozvoje a marketingu. Jeho profesionální kariéra je spojena s Nadací Partnerství a mateřskou evropskou sítí Environmental Partnership Association. Zkušenosti má rovněž z komerčního sektoru a z univerzitního prostředí. V poslední době se věnuje zejména rozvoji mezinárodních vztahů v oblasti SDGs. Vystudoval ekonomii a environmentální studia na Masarykově Univerzitě. Získal certifikát AXELOS Management of Portfolios (MoP). Absolvoval International Visitors Leadership Program v USA zaměřený na sociální podnikání. Je fanouškem Brna a velkým optimistou v oblasti zúročení jeho inovačního potenciálu pro zvýšení kvality života nejen jeho obyvatel.</p>

CÍLINDIKÁTORJEDNOTKAAKTUÁLNÍ HODNOTABUDOUCÍ HODNOTAÚZEMNÍ PRŮMĚT
primární Snížit celkovou energetickou spotřebu při postupném zvyšování energetické účinnosti

Zavedení opatření, maximalizující energetickou výkonnost a šetrnost, např. zvyšující se počet firem respektujících principy udržitelnosti a ekologické stopy (Designers Accord equiv.).

%

zvyšující se podíl

Zde přímá návaznost na hodnoty Kompaktní město, Město polycentrické a polyfunkční, Architektonická tvář: např. certifikát en. šetrnosti (LEED equiv.), Efektivní a udržitelná mobilita: doprava používající OZE, Čisté město: zpracování odpadů k energetickému využití.

Snížení spotřeby energie na obyvatele v Brně, a tím i uhlíkové stopy odpovídající současnému evropskému průměru.

%

klesající trend

další Odrazit koherentní energetickou politiku do ekologicko-ekonomického plánování města

Min. jedno oddělení na úrovni města zabývající se energetikou (přechodem na čisté OZE); zapojení do ekologicko-ekonomického modelování (uhlíková stopa: MRIO; vodní a ekologická stopa: LCA data)

ano / ne

ne

ano

další Rozšířit a maximalizovat dopad inovací v oboru čistých obnovitelných zdrojů včetně dekarbonizačních metod (CCS)

Počet místních projektů, podporujících výzkum v oboru čistých OZE (např. miniwind turbíny, možnost využití na střechách; více efektivní solární energie, např. pomocí vertikálních zrcadlových věží; vodíkové palivové buňky; umělá fotosyntéza; vodní turbíny; LED osvětlení; hlubinná geotermie)

počet

další Podílet se na evropských iniciativách v oboru OZE a na implementaci celo-evropského gridu umožňujícího propojení, vývoz a dovoz čistých obnovitelných zdrojů energie, a tím snížit ztráty spojené s variabilitou těchto zdrojů

Počet evropských projektů a spolupráce v oboru čistých OZE (např. při výzkumu a implementaci celo-evropského gridu umožňujícího propojení, vývoz a dovoz OZE), poskytující řešení ztrát spojených s variabilitou těchto zdrojů

počet

V rámci Evropy se rozumí spolupráce s evropskými asociacemi, výzkumnými centry, účast na evropských projektech, grantech, konferencích, a workshopech. Místní výzkumné kapacity v oboru IT mohou být zapojeny do zabezbečování a testování při přechodu na OZE, a při budoucím propojování s celoevropskou sítí.

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Vaclav Muchna

2017-06-27
Popis hodnoty
Podpora fotovoltaiky s minimalizovaným dopadem na rozvodnou sít. A to skrz malé instalace na střechách domů napojené na bateriové systémy. Domy, které nevrací elektřinu do sítě, ale které ji uchovají a použijí třeba večer.
Přínos městu
Inovativní přístup, lepší životní prostředí.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.

Tereza Králová

2017-07-30
Indikátory
\"Zavedení opatření, maximalizující energetickou výkonnost a šetrnost, např. zvyšující se počet firem respektujících principy udržitelnosti a ekologické stopy \" Myšlenka je to krásná, ale jak chcete prakticky zvýšit počet těchto \"zodpovědných firem\"? Levnější nájmy, dotace města nebo restrikce pro firmy nerespektující?