Zdroje

Město efektivně hospodařící s vodou

hodnota fotka

Popis hodnoty

Efektivní hospodaření s vodou představuje zejména účelné využívání zdrojů vody, s minimalizací ztrát při jejím získávání, úpravě, distribuci i spotřebě. Součástí je kvalitní proces čištění odpadních vod a i maximální využívání vody dešťové. Důležitou součástí je zajištění protipovodňové ochrany města Brna.

Přínos městu

Základním přínosem efektivního hospodaření s vodou je dlouhodobé udržení a rozvoj dnes již samozřejmého komfortu v případě využívání kvalitní pitné vody, zvýšení možností využití dešťové vody, dostatečná protivodňová ochrana i kvalitní čištění odpadních vod.

Garant

Miloslav Šlezingr

Profesor vodního hospodářství, krajinného inženýrství a životního prostředí na Mendelově univerzitě v Brně a Vysokém učení technickém v Brně.

CÍLINDIKÁTORJEDNOTKAAKTUÁLNÍ HODNOTABUDOUCÍ HODNOTAÚZEMNÍ PRŮMĚT
primární Zabezpečit kvalitní a dostatečně kapacitní zdroje pitné vody

Spotřeba vody na ekvivalentní osobu a den

l/ob/den

109,7

není žádoucí zvýšení spotřeby, spíše podpora trendu jejího snižování.

aglomerace velkého Brna - tedy oblast zásobená pitnou vodou

další Efektivně nakládat s dešťovými vodami

Množství dešťové vody, která neodteče do kanalizace. Minimalizace nevyužitého povrchového odtoku/retenční nádrže

% obyvatel napojených na kanalizaci, km,m3,parametry jakosti vody

vodní útvar DYJ_0670 Svratka od Svitavy po Litavu = střední ekologický potenciál

vodní útvar DYJ_0670 Svratka od Svitavy po Litavu = dobrý a lepší ekologický potenciál

město Brno

další Efektivně nakládat s odpadními vodami, minimalizovat vliv "Brna" na kvalitu vody ve vodních tocích

Délka kanalizace, její kvalita a provozování.

% obyvatel napojených na kanalizaci, km, m3, parametry jakosti vody

vodní útvar DYJ_0670 Svratka od Svitavy po Litavu = střední ekologický potenciál

vodní útvar DYJ_0670 Svratka od Svitavy po Litavu = dobrý a lepší ekologický potenciál

město Brno

další Zvýšit protipovodňovou ochranu povodí Svitavy a Svratky

počet nechráněných obyvatel / objektů při stoleté povodni v Brně

počet

ohroženo obyvatel cca 30000, objektů cca 4500

povodí Svitavy a Svratky

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Miroslav Foltýn

2017-07-21
Cíle
Z odborného hlediska považujeme za primární zabezpečit kvalitní a dostatečně kapacitní zdroje pitné vody. Doporučujeme tedy cíl „Zabezpečit kvalitní a dostatečně kapacitní zdroje pitné vody“ zařadit jako „cíl primární“. Primární cíl ze současného návrhu strategie Brno 2050 –„Zvýšit protipovodňovou ochranu povodí Svitavy a Svratky“ doporučujeme přeformulovat na „Zvýšit protipovodňovou ochranu města v povodí Svratky a Svitavy“ a zařadit jej jako první z „dalších cílů\".
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.

Veronika Novotná

2017-07-24
Popis hodnoty
Hustší rozmístění občerstvovacích vodních fontán po městě.
Přínos městu
Přátelštější a příjemnější město. Mohla by se snížit spotřeba malých neekologických nápojových lahví, které si člověk koupí, jde-li po městě a nemá vlastní nádobu na vodu a ani žádnou jinou možnost se napít.

Hana Chalupská

2017-07-30
Územní průmět
Opatření motivující všechny investory k naplnění této hodnoty je vhodné vložit do zadání nového územního plánu.