Zdroje

Globálně dostupné město

hodnota fotka

Popis hodnoty

Globálně dostupné město je prostřednictvím kvalitní, kapacitní a spolehlivé dopravní a komunikační infrastruktury dobře spojeno s okolním světem. Termín globální odkazuje na potřebu spojení Brna s metropolemi nacházejícími se ve (středo)evropském i celosvětovém prostoru (např. Praha, Vídeň, Bratislava, Mnichov, Berlín, a další), a rovněž v sobě zahrnuje odkaz na hierarchicky nadřazené dopravní a komunikační tahy (např. letecké trasy, dálnice, vysokorychlostní tratě, globální datové sítě aj.).

Přínos městu

Dobrá dostupnost města a jeho metropolitního regionu je důležitá pro efektivní a spolehlivé fungování všech složek života, zejména pro metropolitní ekonomiku, vědecké struktury a také pro všechny další socio-ekonomické činnosti, neboť umožňuje udržování a rozvíjení potřebných kontaktů. Jejím projevem je snadná dosažitelnost města i jeho okolí pro všechny osoby, které sem z různých důvodů přijíždějí či odsud vyjíždějí (obyvatelé, dojíždějící, investoři, podnikatelé, turisté, vědci a další).

Garant

Daniel Seidenglanz

Působí jako odborný asistent na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ve své pedagogické i výzkumné činnosti se věnuje především problematice geografie dopravy, přičemž se zaměřuje jak na téma každodenní mobility a jejího významu v časoprostorových rutinách obyvatel, tak i na oblast železniční, silniční a letecké dopravy.

CÍLINDIKÁTORJEDNOTKAAKTUÁLNÍ HODNOTABUDOUCÍ HODNOTAÚZEMNÍ PRŮMĚT
primární Zajistit kvalitní, kapacitní a spolehlivé dopravní a komunikační spojení Brna se (středo)evropskými a světovými metropolemi, a to v osobní i nákladní dopravě a také v oblasti informačních toků.

Železniční doprava - časová dostupnost sousedních středoevropských center (Praha, Vídeň, Bratislava, Budapešť, Varšava, Berlín a Mnichov) vlakem po nově otevíraných koridorových a vysokorychlostních tratích

minuty

Praha (150), Vídeň (90), Bratislava (90), Budapešť (250), Varšava (420), Berlín (440), Mnichov (400)

Praha (60), Vídeň (45), Bratislava (45), Budapešť (120), Varšava (150), Berlín (180), Mnichov (150)

železniční doprava po vysokorychlostních tratích zvyšuje dostupnost Brna i celé jeho metropolitní oblasti

Komunikační a datové infrastruktury - datová kapacita sítí napojujících Brno do mezinárodních a globálních sítí

byte

komunikační a datová infrastruktura zvyšuje dostupnost Brna i celé jeho metropolitní oblasti

Letecká doprava - počet destinací dostupných z Brna pravidelnými přímými lety za běžný týden, z toho uzlová letiště síťových dopravců

číslo, destinace celkem (z toho uzlová letiště)

3(1)

20(6)

letecká doprava zvyšuje dostupnost Brna i celé jeho metropolitní oblasti

Silniční doprava - časová dostupnost sousedních středoevropských center (Praha, Vídeň, Bratislava, Budapešť, Varšava, Berlín a Mnichov) autem po nově otevíraných dálnicích a dalších hierarchicky nadřazených komunikacích

minuty

Praha (120), Vídeň (100), Bratislava (80), Budapešť (190), Varšava (400), Berlín (360), Mnichov (360)

Praha (120), Vídeň (80), Bratislava (80), Budapešť (180), Varšava (330), Berlín (330), Mnichov (330)

silniční doprava po hierarchicky nadřazených komunikacích zvyšuje dostupnost Brna i celé jeho metropolitní oblasti

Otevřenost města vůči novým, postupně vznikajícím inovacím dopravních a komunikačních technologií

text (nelze kvanitifikovat)

podle potřeby jednání s investory, jednání se zodpovědnými národními a evropskými subjekty, předběžné dohody

podle potřeby jednání s investory, jednání se zodpovědnými národními a evropskými subjekty, předběžné dohody

případné nové dopravní a komunikační technologie zvyšují dostupnost Brna i celé jeho metropolitní oblasti

další Zajistit kvalitní, kapacitní a spolehlivé fungování dopravních terminálů, které umožňují vstup globálních osobních i nákladních dopravních a informačních toků do prostoru města a metropolitního regionu Brna.

Fungující moderní železniční uzel dobře napojený na vnitřní strukturu města a navazujícící na systémy městské a příměstské osobní i nákladní dopravy

text

doposud ne

ano

okolí hlavního vlakového nádraží a také dalších železničních terminálů, město Brno a celá metropolitní oblast

Systém záchytných parkovišť P&R umožňujících bezkonfliktní přechod z osobní dálkové automobilové dopravy do systému městské dopravy (kapacita parkovišť); propojení terminálů nákladní silniční dopravy s terminály ostatních druhů dopravy (intermodalita)

text, číslo

doposud nefunguje jako systém (v provozu je 1 parkoviště P&R s kapacitou 177 míst)

ano, 20 000 parkovacích míst

okolí záchytných parkovišť P&R a také nákladních terminálů, město Brno a celá metropolitní oblast

Letiště dobře napojené na navazující systémy městské a příměstské osobní i nákladní dopravy

text

doposud ne

ano

okolí letiště Brno-Tuřany, město Brno a celá metropolitní oblast

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Stanislav Panschab

2017-07-04
Popis hodnoty
K tomuto tématu je nutné, aby veškerá hromadná doprava směřovala k jednomu výchozímu cíli. To znamená, že veškerá mezinárodní i vnitrostátní železniční doprava (zejména osobní), regionální autobusová doprava a veškerá městská hromadná doprava (tramvaje, trolejbusy a autobusy) vycházela z jednoho centrálního místa s mnoha přestupy na jakýkoliv zmíněný dopravní prostředek.K tomu musí přispět moderní, bezpečná a hlavně rychlá doprava.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Přínos městu
Zrychlení přesunu a přestupu cestujících na jednom místě při zkapacitnění moderní dopravy.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.

Georgi Kolev

2017-07-20
Cíle
As far as I know the highways are being budgeted by the state goverment and not by the city. On that matter - I do not see how the goal about interconnecting with the world can be accomplished. That\\\'s not up to Brno and its citizens only. Just a small example - the the highway to Prague - have you seen it ever without blocked parts? And btw - 120 minutes by car to Prague? Really? When, which year? Just look at the map to see on how many places there are road constructions.
Reakce garanta
We will collect your comments and ideas until the end of July. The guarantors (ambassadors) will go through them during the August. After that, in September, your ideas will be displayed on our website.

Georgi Kolev

2017-07-20
Cíle
Connecting the city to the world - communicaitons and entworking. Great idea. Best would be to set up free wi-fi access within the whole city, or at least \"Zone 100\". I don\\\'t want to comment the fact the Czech Repblic has the most expensive mobile interent connection in whole EU...
Reakce garanta
We will collect your comments and ideas until the end of July. The guarantors (ambassadors) will go through them during the August. After that, in September, your ideas will be displayed on our website.

Pavel Bártek

2017-07-23
Popis hodnoty
Regionálně dostupné město prostřednictvím rychlé, kvalitní hromadné a na individuální dopravě nezávislé komunikační infrastruktury (dráhy) po vzoru vídeňské příměstské dopravy S-bahn.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Přínos městu
Snížení individuální dopravy obyvatel dojíždějících do Brna z hustě osídleného jihu, zvýšení dostupnosti pracovních sil pro společnosti v Brně.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Cíle
Zajištění rychlého kapacitního spojení hromadné dopravy s obytnými aglomeracemi na jihu směr Vídeň po trase Modřice-Syrovice-Bratčice-Medlov-Malešovice-Pohořelice a dále směr Mikulov.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Indikátory
Časová dostupnost hromadnou dopravou z jižní hranice Moravy/Rakouska (Mikulov) do 30 minut.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Jednotky
minuty
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Současné hodnoty
Brno-Mikulov 84 minut
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Budoucí hodnoty
Brno-Mikulov včetně sběru dráhou přes Pohořelice 30 minut.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Územní průmět
Příměstská elektrifikovaná rychlodráha zvyšuje dostupnost Brna i celé jeho metropolitní oblasti.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.

Luboš Čejka

2017-08-01
Popis hodnoty
Dobrý den, uvítal bych, kdyby koncepce dopravy byla stavěna s ohledem, že pro dopravu na krátké a středně dlouhé trasy budou v budoucnu více využívány samoříditelná auta na úkor železniční dopravy. Plánované uvolnění D2 pro samoříditelná auta je skvělý začátek do kterého by bylo dobré zapojit instituce a firmy. Pokud se tomu udělá PR u odborné veřejnosti, může to nalákat zahraniční vývojářské firmy. Jsem přesvědčen, že toto je budoucnost.
Přínos městu
Zatraktivnění města - technologický lídr samoříditelných aut Zefektivnění dopravy i času ztráveným cestováním