Zdroje

Čisté město

hodnota fotka

Popis hodnoty

Zajištění čistoty města je přirozenou součástí kvalitního života v sídlech a do značné míry vizitkou míry kultivovanosti společnosti. Prioritní je zajistit obyvatelům maximálně čísté prostředí a přitom je se spojenými procesy jen minimálně zatěžovat. Cílem bude snižování energetické náročnosti procesů spojených s očistou města a snaha o zajištění regionálních a kvaziostrovních systémů spotřeby, akumulace a využití energie, snížení hlukových, prachových a dalších emisí spojených s očistou města a vytvoření takového systému sběru odpadů, který bude pro uživatele maxiálně komfortní, motivační, ekonomicky efektivní a bude respektovat principy oběhového hospodářství, přižemž důraz bude kladen na využití druhotných surovin z regionu opět v regionu.

Přínos městu

Přínosem budou tiše (pomocí elektromobilu poháněných elektřinou z odpadu) uklizený a upravený veřejný prostor, odpady svezené s maximální efektivitou (dynamické odpadové hospoádářství umožňující ovlivnit náklady na odpadové hospodářství jednotlivých primárních původců v návaznosti na jejich skutečnou nákladovost) a opět tiše a z regionální elektřiny svezený opad, který bude v maximální možné míře materiálově recyklován a přetvořen přímo ve výrobek, který bude v regionu opět využíván. Materiálově nevyužitelné odpady poslouží jako zdroj energie pro úklid a úpravu veřejného prostoru v kvaziostrovním materiálově - energetickém systému.

Garant

Tomáš Hlavenka

Absolvoval management techniky a biotechnologii a management odpadů na Mendelově univerzitě. Působil jako ředitel STKO, spol. s r. o. v Mikulově. V současné době působí jako vedoucí divize Svoz ve společnosti SAKO Brno. Ve své práci se vždy věnoval novým směrům a přesahům odpadového hospodářství a jeho vlivu na kvalitu života obyvatel.

CÍLINDIKÁTORJEDNOTKAAKTUÁLNÍ HODNOTABUDOUCÍ HODNOTAÚZEMNÍ PRŮMĚT
primární Zvýšit čistotu ulic a veřejných prostranství

Pravidelné sociologické šetření - souhlas s výrokem Brno je čisté město

koeficient

2,45

1

ulice a veřejná prostranství

primární Snížit produkci komunálního odpadu

Množství tříděného papíru

kg/obyvatel

26

40

město Brno

Množství tříděného plastu

kg/obyvatel

6,4

15

město Brno

primární Zvýšit kvalitu ovzduší ve městě

Pravidelné sociologické šetření - souhlas s výrokem Brno má čistý vzduch

koeficient

2,35

1

ulice a veřejná prostranství

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Ivana Polická

2017-06-21
Popis hodnoty
V popisu této substrategie se počítá s "respektováním principu oběhového hospodářství", u tohoto bodu bych jen ráda poukázala na to, že Brno je v tuto chvíli jedno z posledních měst (můžeme počítat i vesnice), které nemá komunální svoz bioodpadu. Proto doufám, že v se v tak důležitém bodě, jako je využívání obnovitelních zdrajů a jejich koloběh, počítá i s bioodpadem, který tvoří až 18% odpadu domácnosti (http://www.komunalniodpad.eu/?str=skladba). Děkuji
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.

Drahomíra Králová

2017-07-03
Popis hodnoty
Snížení hluku o kterém se také zmiňujete považuji za stejně důležité jako samotnou čistotu města. V současné době je ve městě tolik zbytečného hluku, že je téměř nemožné si odpočinout. Např. rekonstrukce a stavební práce probíhají i o víkendu a přes týden dělníci pracují rozhodně víc než 8 hodin denně.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Přínos městu
Špinavé a hlučné město zvyšuje agresivitu občanů a snižuje zdravé propojení občanů s městem. V létě je město téměř neobyvatelné.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.

Kateřina Žůrková

2017-07-18
Indikátory
Indikátory se soustředí pouze na papír a plast, navrhuji rozšíření komodit třídění.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.

Tiffany Byrd

2017-07-20
Popis hodnoty
Clean up the graffiti
Reakce garanta
We will collect your comments and ideas until the end of July. The guarantors (ambassadors) will go through them during the August. After that, in September, your ideas will be displayed on our website.
Přínos městu
It would be a beautiful city if the graffiti was cleaned up and if there were fines to prevent further abuse of graffiti.
Reakce garanta
We will collect your comments and ideas until the end of July. The guarantors (ambassadors) will go through them during the August. After that, in September, your ideas will be displayed on our website.

Veronika Novotná

2017-07-24
Popis hodnoty
Zvýšit povědomí občanů o možnostech třídění odpadů a ukázat skutečné následky jejich lenosti a neohleduplnosti pokud na třídění rezignují a naopak výhody a výsledky toho, že se aktivně zapojují do třídění. Cesta odpadu a jeho využití. Bylo by skvělé také hustější rozmístění popelnic na různé druhy odpadu s jednoduchou grafikou. Co mi aktuálně chybí jsou popelnice na biologický odpad. Ukázat lidem princip \"recycle and reuse\".
Přínos městu
Čistější město, uvědomělí lidé, nižší náklady na zpracování odpadů. Biologický odpad by mohl být například zpracováván městskou kompostárnou. Kompost by se mohl prodávat, přičemž pro občany by mohl být za sníženou cenu, což by je také podpořilo v tom, že by nehodili biologický odpad do odpadu komunálního.

Rudolf Pecháček

2017-07-27
Popis hodnoty
Na žádné zelené ploše se nedá nic pěstovat. Prakticky veškerá půda je kontaminována exkrementy od -však víte. Truhlíky na lodžiích úspěšně kontaminují naprosto běžně dokrmovanými holubi. Červi, paraziti, roztoči, klíšťata a další jsou protekční obyvatelé města. I majitelé rodinných domků spokojeně vynášejí nežádoucí odpad do veřejného prostoru. Uklidit a fakturu poslat majitelům. Bez základů hygieny zdravé město nevznikne. To už věděli ve \"středověku\".
Přínos městu
Skutečné náklady na kvalitní prostředí by měli být adresné, jinak nedojde k správnému hodnocení chování jednotlivých obyvatel.

Jana Kalová

2017-07-30
Popis hodnoty
Čistota - to není jenom o ovzduší,jak píšete Vy, ale také odpadky, odpadkové koše a možnost třídit. Na stanovišti Výletní v Kohoutovicích zmizely kontejnery na tříděný odpad pro 2 restaurace a asi 10 kratších ulic v okolí, stanoviště nám velmi chybí. Přála bych si jeho návrat, dřív než v r. 2050.
Přínos městu
Městu nevím, jen lidé by byli rádi, že mohou zase třídit, bylo to jedno z nejvytíženějších stanovišť.
Budoucí hodnoty
Děti by mohlhy zase spolupracovat na recyklaci.

Svobodová

2017-07-31
Popis hodnoty
Existuje vyhláška 10/2010 o čistotě ve městě Brně, kterou město soustavně nevymáhá. Je třeba, aby po sobě uklízeli především ti, kteří nepořádek dělají, včetně té hromady \"vajglů\", které jsou všude po ulicích. Začněte prosím vás již konečně tuto vyhlášku vymáhat - ve všech MČ !!! - a zorganizujte úklidy těmi, kdo město znečišťují. Pokuty asi příliš nepomohou, chudí se budou vymlouvat, že na ně nemají a stejně je nezaplatí a pro bohaté je i vysoká pokuta jako nic. Nejlepší je vlastní námaha.
Přínos městu
čistota - především pro ty, kteří chtějí žít v čistém městě a neznečišťují ho