Městská správa

Efektivní vstřícná správa

hodnota fotka

Popis hodnoty

Efektivně fungující správa umožní lépe vynakládat dostupné zdroje města na realizaci veřejných služeb určených všem obyvatelům města a to při přiměřené spotřebě těchto zdrojů na vlastní provoz (úřadu). Díky vzájemné informovanosti a koordinaci všech složek (včetně zapojení občanů) bude možné dosáhnout vyšší přidané hodnoty realizovaných aktivit. Podmínkou dosažení těchto přínosů je zajištění růstu kvalit lidského kapitálu osob ve správě města a efektivní nastavení celé správní struktury.

Přínos městu

Efektivně fungující správa umožní kvalitní realizaci strategie města a jí podřízených dílčích politik, a to jak na straně města, tak městem vlastněných firem a zřizovaných organizací. Vzroste kvalita poskytovaných veřejných služeb a spokojenost obyvatel s jejich podobou i fungováním místní správy.

Garant

Jan Žák

Lektor na Masarykově univerzitě, kde kromě výuky za pomoci simulačních manažerských her vedu a rozvíjím několik let projekt Meziuniverzitní studentské soutěže (MUNISS), který nyní zapojuje do týmů studenty z MU, Mendelu, VUT a také STUBA z Bratislavy. Týmy zpracovávají pro Magistrát města Brna studie na zadávané problémy. Poslední roky se angažuji i v oblasti Smart city. Aktuálně vede projekt Brněnská karta, tedy rozvoj e-shopu městských služeb. Na doméně www.brnopas.cz je od ledna 2017 dostupná elektronická šalinkarta, další služby by měly postupně následovat. Zaměřuje se na efektivní využití městských společností pro zabezpečení služeb pro občany a obyvatele.

CÍLINDIKÁTORJEDNOTKAAKTUÁLNÍ HODNOTABUDOUCÍ HODNOTAÚZEMNÍ PRŮMĚT
primární Efektivně fungující správa

snížení časové náročnosti řešení (běžného standardizovaného) správního úkonu

%

100% (výchozí stav)

33%

celé město

pohled obyvatel na efektivitu poměru nákladů na správu vůči kvalitě výstupů

kvalitativní stupnice: 1 (nízká) až 5 (vysoká)

2 .. 3

5

celé město

další Správa dostupná i cizincům

pokrytí znalosti angličtiny a jednání s cizinci (na úřadu) na přiměřené úrovni

1 (mizivé) až 5 (úplné)

2

(nejméně) 4

celé město