Městská správa

Fungující Brněnská metropolitní oblast

hodnota fotka

Popis hodnoty

Město Brno se neprofiluje jako funkčně a administrativními hranicemi uzavřená prostorová jednotka, ale jako součást širší metropolitní oblasti. Brno spolupracuje s městy a obcemi v jeho zázemí za účelem koordinovaného a provázaného rozvoje celé Brněnské metropolitní oblasti. Spolupráce je výhodná pro všechny zapojené subjekty. Panuje konsensus, že metropolitní rovina je základním principem tvorby koncepčních dokumentů prostorového (strategického a územního) plánování města Brna.

Přínos městu

Provázaný systém vztahů v rámci celé Brněnské metropolitní oblasti (BMO) je katalyzátorem jejího ekonomického rozvoje a konkurenceschopnosti. Díky koordinovanému rozvoji a správě BMO jsou uspokojovány rostoucí nároky na kvalitu technické a dopravní infrastruktury, životního prostředí, dostupnost a lokalizaci veřejných služeb, bydlení i podnikání. Tím roste kvalita života obyvatel celé Brněnské metropolitní oblasti.

Garant

Petr Šašinka

Vedoucí oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce na Magistrátu města Brna. Absolvoval Masarykovu univerzitu, Ekonomicko-správní fakultu, obor Regionální rozvoj a správa - odborně se věnuje v rámci doktorského studia možnostem institucionalizace metropolitních oblastí v ČR na příkladu Brněnské metropolitní oblasti.

CÍLINDIKÁTORJEDNOTKAAKTUÁLNÍ HODNOTABUDOUCÍ HODNOTAÚZEMNÍ PRŮMĚT
primární Pevně ukotvit pojem metropolitní oblast jako důležitou prostorovou úroveň v rozvoji území (tvořit normy metropolitně)

Existence právních norem v ČR, klteré definují a ukotvují problematiku metropolitních oblastí

počet

1

20

Česká republika, kraje, obce, metropolitní oblasti

další Zvýšit povědomí o přidané hodnotě metropolitní spolupráce mezi jejími obyvatel

Ukazatel sounáležitosti obyvatel s Brněnskou metropolitní oblastí

%

1

70

Brněnská metropolitní oblast

další Na principu sdílené zodpovědnosti vytvořit a naplnit prostorovou vizi Brněnské metorpolitní oblasti, na které panuje konsensus (koncepčně uvažovat metropolitně)

Existence koncepčních dokumentů, které se zabývají strategickým a územním plánováním v metropolitních oblastech (na úrovni obcí JMK, Jihomoravského kraje, České republiky či průřezových tematických koncepcí).

počet

1

10

Česká republika, kraje, obce, metropolitní oblasti