Kvalita života

Kulturní město

hodnota fotka

Popis hodnoty

Brno v roce 2050 je mezinárodně uznávanou kulturní metropolí. Špičková kulturní a kreativní scéna je postavená na setkávání tradice a experimentu a aktivně ovlivňuje nejnovější světové trendy. Kultura je základním kamenem identity města, naplňuje veřejný prostor i každodenní životy svých obyvatel a je katalyzátorem jejich vzájemného porozumění. Pro svou nezaměnitelnou tvůrčí atmosféru je město vyhledávané tvůrci i návštěvníky z celého světa.

Přínos městu

Kulturní nabídka ve městě je rozmanitá a dostupná co nejšiřšímu spektru návštěvníků z Brna, z celé ČR i zahraničí. Vyniká dobrou spoluprací napříč kulturními aktéry, vzdělávacími institucemi a různými kulturami. To přinese zvýšení kvality života obyvatel a posílí nezaměnitelnou tvůrčí atmosféru, kterou je Brno výjimečné. Posílí mezinárodní renomé města, kultura a kreativní odvětví budou znamenat přínos pro ekonomiku města a zvýší konkurenceschopnost města i místních subjektů.

Garant

Tereza Raabová

Expertka na kreativní průmysly, ekonomiku kultury a kulturní politiku. Založila vzdělávací a osvětovou platformu pro kulturní manažery Culture Matters, auditorka pro oblast kultury v rámci Národní sítě Zdravých měst, autorka metodiky pro výpočet ekonomických dopadů kultury (certifikované MK ČR). Vystudovala hudební management na JAMU a mezinárodní obchod a cestovní ruch na Vysoké škole ekonomické v Praze.

CÍLINDIKÁTORJEDNOTKAAKTUÁLNÍ HODNOTABUDOUCÍ HODNOTAÚZEMNÍ PRŮMĚT
primární Špičková kulturní a kreativní scéna s mezinárodním renomé

Celková míra spokojenosti s vybaveností města Brna pro kulturní a společenské vyžití viz. výsledky statistického šetření Jaké chcete Brno (2016).

% spokojenosti

91%

95%

celé Brno

Počet celostátních a mezinárodních cen,

počet

není měřeno

tituly: Evropské hl. město kultury, UNESCO město hudby aj.

celé Brno

Počet pozitivních mediálních ohlasů

počet ohlasů

celé Brno

další Zachování stávající úrovně výdajů na kulturu z rozpočtu města

Výdaje na kulturu per capita

Kč / obyvatele

2,75 tis. Kč (1 035 181 tis. Kč / 377 028 obyv.)

Srovnání výdajů různých měst na kulturu (http://monitor.statnipokladna.cz)

žebříček

1. místo

1. místo

Podíl výdajů města na kulturu (v %)

% rozpočtu města

9%

9%

celé Brno

další Kvalitní vzdělávání v oblasti kultury

Spokojenost zaměstnavatelů se schopnostmi absolventů

systém šetření mezi zaměstnavateli

Počet oborů SŠ a VŠ v oblasti KKO

počet

Počet zahraničních studentů a pedagogů na kulturních oborech SŠ a VŠ

počet

Míra uplatnění absolventů uměl./kreativních/kult.manažerských oborů

počet absolventů uplatněných v oboru/ celkový počet absolventů v oborech KKO

Počet ZUŠ a podobných vzdělávacích subjektů

počet

Nabídka celoživotního vzdělávání pro pracovníky kulturních a kreativních odvětví

počet vzdělávacích kurzů a programů mimo školský systém

další Zefektivnění rozdělování financí na kulturu při zachování celkové výše výdajů

Transformace P.O., Snižování výdajů na provoz (vytápění, energie) budov příspěvkových organizací při současném zvyšování mzdových prostředků, Transparentní rozdělování soutěžních (grantových) prostředků, Větší financování ze strany kraje a státu

další Brněnské publikum umí rozeznat a vyžaduje kvalitní kulturu a ta mu je dostupná

Osvěta a výchova publika všech věkových vrstev Počet kult. akcí ve veřejném prostoru Rozmanitost nabídky pro různé příjmové, věkové, národnostní aj. skupiny Počet kulturních akcí a organizací v jednotlivých městských částech (územní průmět)

indikátory z mapování KKO (počet subjektů v jednotlivých oborech, obrat, počet pracovníků atd.), mapování bude prováděno každých 5 let

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Martin Horáček

2017-06-22
Popis hodnoty
Chránit industriální architektonické dědictví a zřídit muzeum věnované brněnskému textilnímu průmyslu.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Přínos městu
Bezesporu značný.

Jan Bouda

2017-06-29
Popis hodnoty
Byl bych rád, aby se zlepšení kultury nezaměřovalo pouze na větší akce - festivaly, případně představení před větším počtem diváků. Brnu chybí vystoupení v klubech, parcích, ... před malým počtem diváků (nejen koncerty, ale hlavně kabaret, one-man show, a jiné druhy vystoupení), toto se v posledních letech zlepšuje. Výhodou je i lepší průběžnou dostupnost zábavy (návštěva koncertu je plánovaná věc, návštěva klubu spontánní). Dalšími výhodami jsou interaktivita a osobnější atmosféra.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Přínos městu
Zlepšení využití volného času.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.

Veronika Dombrovská

2017-07-29
Popis hodnoty
Vše- a nicneříkající zároveň.
Cíle
Zachovat stávající rozpočet? V roce 2050? Myslíte, že nepřijde žádná inflace? Dost jste shodili ten majestátní popis hodnoty, fakt jsem se u toho hlasitě rozesmála. \"Popis hodnoty\" zní spíše jako ideální cíl, nikoliv popis reality. Kdežto to, co tu máme uvedeno jako \"cíl\", na tom nic přitažlivého není, alespoň ne tak, jak je zde to formulováno.

Svobodová

2017-07-31
Popis hodnoty
Ceny vstupenek na kulturu a sport by měly být podle skutečné výše příjmu (nikoliv dle věku nebo vlastnictví rodinného nebo senior pasu).
Přínos městu
více lidí, kteří by si mohli dovolit kulturní nebo sportovní akci

Veronika Svobodová

2017-07-31
Popis hodnoty
Velmi se mi líbí námět pana Martina Horáčka \"Chránit industriální architektonické dědictví a zřídit muzeum věnované brněnskému textilnímu průmyslu\" a chtěla bych jej tímto podpořit.
Přínos městu
Obojí přispěje k posílení identity Brna, může zvýšit brněnský patriotismus (díky odkazu na slavnou textilní historii Brna) a zvýšit atraktivitu Brna jako turistické destinace i destinace pro mladé a tvořivé lidi. Muzeum textilního průmyslu může nejen odkazovat na slavnou historii tohoto oboru v Brně, ale může např. iniciovat akce v oblasti udržitelné módy, což je dnes velký trend a zejména mladé lidi by to táhlo. Více bych nechala na odbornících v daných oblastech. Děkuji.