Kvalita života

Respektující město

hodnota fotka

Popis hodnoty

V roce 2050 bude Brno městem, ve kterém k sobě lidé přistupují s respektem a nebojí se odlišností. Město bude aktivně podporovat rovnost žen a mužů, LGBT hnutí, interkulturní dialog a aktivity, ve kterých se propojují různorodí lidé a jejich pohledy na svět. Město aktivně pracuje na posilování vzájemného respektu mezi různými skupinami obyvatel. Různorodost a propojování jsou nedílnou součástí kulturních, sociálních a dalších projektů. Brno je známé jako průkopnické v inovativních projektech.

Přínos městu

Brno prací na hodnotě vzájemného respektu, poznávání se a rovnosti profituje tím, že má pověst města, které je vnímáno jako leader v oblasti rovnosti, solidarity a vzájemného respektu svých občanů a občanek. Brno naplněním hodnoty prohlubuje mezinárodní spolupráce, je turisticky oblíbené a pravidelně stoupá v žebříčcích kvality života. Naplnění hodnoty má pozitivní vliv na další hodnoty z oblasti kvality života - ať už jde o kosmopolitnost města, jeho soudržnost nebo rozvoj vědy a inovací.

Garant

Petra Havlíková

CÍLINDIKÁTORJEDNOTKAAKTUÁLNÍ HODNOTABUDOUCÍ HODNOTAÚZEMNÍ PRŮMĚT
primární Zahrnutí perspektivy rovnosti žen a mužů do městské politiky - dotační řízení, rozpočtování, územní plánování a další

Na zajištění agendy rovnosti žen a mužů je ve městě vyčleněn úvazek min. 1,0

-

-

1 (je vymezen min. 1 celý úvazek na realizaci agendy rovnosti žen a mužů)

celé město

prochází pravidelně auditem rovných příležitostí (každých 5 let)

Realizovaný audit (podle standardu úřadu vlády)

-

7x realizovaný audit

celé město

Město pravidelně využívá metodu genderového rozpočtování

Vybraná rozpočtová oblast

-

20 (každoroční realizace metody v konkrétní rozpočtové oblasti minimálně od roku 2030)

celé město

Vstup města do sítě FemCities

Členství v síti

-

Brno je aktivně zapojeno do činnosti sítě

celé město

Počet projektů realizovaných městech Brnem na podporu institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů

Projekt

-

5 (do roku 2050 - v nynějším monitorovacím období možno čerpat z výzvy OPZ č. 027)

celé město

Počet projektů na rovnost žen a mužů podpořených městem Brnem

Projekt

-

5 ročně

celé město

další Brno zvýší svoje zapojení do aktivit, které podporují různorodost a vymezují se proti nenávisti

Počet projektů podporujících různorodost, vzájemný respekt a solidaritu

Projekt

-

-

celé město

Poskytnutí záštity akcím proti nenávisti

Záštita

-

-

celé město

další Město zahrnuje různé skupiny obyvatel do plánování všech strategických dokumentů (územní plán, strategické plány a další)

U sestavování strg. dokumentů je použito více metod participace s ohledem na různé cílové skupiny, jejich komunikační možnosti a případné znevýhodnění

Ambasadoři/ky pro skupiny, které chce město do plánování zapojit.

-

-

celé město

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Bohumil Hampl

2017-07-30
Cíle
Zásadně odmítám rovnost obou pohlaví, ale přijímám určitou rovnoprávnost ve smyslu např. zaměstnání, vzdělání apod. Nezastupitelná a nezaměnitelná je role matky a otce v rodině. Také nesouhlasím s podporu LGBT hnutí a násilného multikulturního dialogu.