Kvalita života

Univerzitní, studentské a vzdělané město

hodnota fotka

Popis hodnoty

Brno v roce 2050 zůstává i nadále univerzitním městem, do kterého se jezdí studovat z celé ČR. Město také moudře využívá potenciálu univerzitní komunity (studentů, profesorů, výzkumníků Akademie věd), zapojuje je do občanského života (popularizace, veřejné diskuse) i odborného rozhodování ve strategických otázkách. Město neztrácí a dále rozvíjí oblasti excelence (např. elektronová mikroskopie - firmy), vytváří podmínky pro rodící se firmy.

Přínos městu

Díky přicházejícím mladým lidem má Brno a jeho obyvatelstvo stále dostatek impulsů a inspirace, městská komunita je "živá". Díky vhodnému využití potenciálu studentů, profesorů a vědců se rozvíjejí nejen technologické firmy (ekonomický dopad), ale i kvalitní diskuse témat s dopadem na veřejnost a strategická rozhodnutí založená na dlouhodobém výhledu a "evidence based".

Garant

Ondřej Přibyla

Lektor, dříve aktivní popularizátor přírodních věd. Nyní lektor komunikace a mediátor sporů.

CÍLINDIKÁTORJEDNOTKAAKTUÁLNÍ HODNOTABUDOUCÍ HODNOTAÚZEMNÍ PRŮMĚT
primární Zvýšení mezinárodní přitažlivosti brněnských univerzit

Počet akreditovaných studijních programů v cizím jazyce

počet

Počet přijatých akademických pracovníků v rámci mobilit

počet

Podíl přijíždějících zahraničních studentů v rámci mobilit

%

Podíl zahraničních studentů

%

50

Počet joint/double degree se zahraničními vysokými školami

počet

další Pořádání akcí propojujících vědeckou komunitu a veřejnost (veřejné diskuse, popularizační akce, apod.)

Počet akcí, počet zapojených lidí

počet

další Propojení vedení města s výzkumnými skupinami na univerzitách, vznik funkčních multidisciplinárních poradních skupin (např. výzkum SMARTCities na FI MU)

kažnou vazbu a její užitečnost nutno posuzovat individuálně, tedy nejde o počet ale o kvalitu

další Zapojení studentů do spolkových činností, dobrovolných aktivit apod.

počet studentů, nečekám však, že bude snadné tyto data získat

počet

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Kristýna Hrubanová

2017-07-15
Popis hodnoty
Tento komentář se týká oblasti vzdělávání obecně - popis této hodnoty se týká pouze akademického světa, v celé strategii mi ale chybý důraz na možnosti kvalitního vzdělávání pro všechny - děti i dospělé, vzdělávání formální i neformální (i informální). Z pohledu města jako zřizovatele ZŠ bych tedy ráda viděla priroritu \"kvalitní školy pro všechny děti\" - ideálně v místě bydliště, což souvisí s dalšími tématy jako soudržnost, doprava, životní prostředí.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Cíle
Prirotní cíl - přitáhnout zahraniční studenty - mi přijde příliš úzký. Nejde přeci pouze o zahraniční prestiž - pokud je logika taková, že více zahraničních studentů je indikátorem kvality (což asi do určité míry je), tak cíl chápu, ale v cíli mi chybí širší rozměr role, kterou by univerzity měly hrát - tedy center vzdělanosti, které využívají své zdroje nejen pro vzdělávání elit - ať už českých či zahraničních, ale zlepšují kvalitu života všech.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.

Svobodová

2017-07-31
Popis hodnoty
Město málo podporuje waldorfskou pedagogiku, v celém městě je jen jedna základní a jedna mateřská škola. Na tak velké město je to skutečně bída. Prosím více waldorfských ZŠ a MŠ !!
Přínos městu
výchova vzdělaných a kreativních žáků

Luboš Čejka

2017-08-01
Popis hodnoty
Nevím nakolik je toto prosaditelné ze strany města nebo kraje, ale kvalitu vysokého školství lze snadno a levně zvýšit zápisným v každém semestru. Toto zápisné by celé šlo do stipendijního fondu, který by se na konci semestru celý rozdělil zpět studentům podle studijních výsledků.
Přínos městu
Přínos je ve zvýšení kvality vysokých škol (už dnes mají úroveň velmi dobrou). Studenti si budou více cenit studia (dnes je to podle hesla \"co je zadarmo nemá hodnotu\" a \"co je zadarmo na to si nemůžu stěžovat\"). Studenti budou více kontrolováni ze strany rodičů a tím sami budou více tlačit na kvalitu výuky. Krásné na tom je, že to nikoho nic nestojí. Vše, co se vybere se studentům zase vrátí.