Kvalita života

Zdraví lidé

hodnota fotka

Popis hodnoty

Hodnota zdraví vychází z předpokladu, že populační celek typu města, má-li prosperovat, musí věnovat dostatečnou pozornost zdravotnímu stavu i sociálním podmínkám svého obyvatelstva. Zájem o zdraví jednotlivce i populace a sdílená zodpovědnost za zdraví lidí všech věkových skupin jsou neoddiskutovatelnou charakteristikou zdravého města, stejně jako kvalitní systém zdravotní a sociální péče.

Přínos městu

Obyvatelé budou mít volný přístup k informacím o faktorech, které ovlivňují jejich zdravotní stav i obecně o faktorech životního stylu i k různým typům zdravotně-preventivních i sociálních programů, které zdraví populace zlepšují.

Garant

Julie Bienertová Vašků

Docentka Julie Bienertová Vašků působí na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity a na Centru pro výzkum toxických látek v prostředí na Přírodovědecké fakultě MU, kde se systematicky zabývá problematikou tukové tkáně a s ní souvisejících onemocnění, zejména obezity. U této choroby problematikou zkoumá i interakce genetického pozadí jedince s působícími faktory vnějšího prostředí. Kromě tukové tkáně stojí v centru jejího výzkumného zájmu problematika stresu a jeho měření. Julie Bienertová Vašků je autorkou řady prací v renomovaných zahraničních časopisech, jednoho mezinárodního patentu a řady kapitol v českých i zahraničních monografiích.

CÍLINDIKÁTORJEDNOTKAAKTUÁLNÍ HODNOTABUDOUCÍ HODNOTAÚZEMNÍ PRŮMĚT
primární Veřejnosti i správním orgánům budou zpřístupněny dostupné informace vztahující se ke zdraví a jeho ochraně. Analýza dat o zdraví a nemocnosti brněnské populace spolu s analýzou stavu životního prostředí v daném území umožní označit největší zdravotní rizika a poslouží k návrhu přiměřených preventivních opatření, včetně opatření sociálních. Cílem je omezit působení faktorů, které významně negativně ovlivňují zdraví brněnské populace.

další Identifikovat skupiny obyvatel města, které vyžadují sociální podporu, a navrhnout opatření ke zlepšení sociální i zdravotní situace těchto obyvatel

další Připravit ve spolupráci s poskytovateli zdravotních a sociálních služeb kvalitní preventivní programy (např. podpora fyzické aktivity obyvatelstva, podpora správného stravování) a spolupracovat na uvádění těchto programů do praxe

další Využít data o životním prostředí a zdravotní data k určení faktorů, které nejvíce negativně ovlivňují zdraví obyvatelstva, a navrhnout vhodná opatření, ať už z hlediska přímé podpory zdraví a poskytování léčby ve spolupráci s poskytovateli zdravotní péče nebo nepřímo ve spolupráci s poskytovateli péče sociální

další Podpora vícegeneračních populačních studií (např. CELSPAC, Kardiovize) a spolupráce s brněnskými biomedicínskými pracovišti s cílem nalézt faktory, které mohou být spouštěči chronických onemocnění, a které lze účinně na úrovni města Brna ovlivnit

další Využít zdravotních údajů a dat z populačních studií k nalezení skupin obyvatel, které jsou rizikové z hlediska nejčastějších chronických onemocnění, a navrhnout vhodné preventivní programy pro jednotlivé věkové kategorie (např. děti, těhotné ženy, dospělí, senioři)

další Zvyšovat zdravotní gramotnosti obyvatel prostřednictvím popularizačních programů zaměřených na častá onemocnění (např. ischemická choroba srdeční, nádorová onemocnění, cévní mozková příhoda, duševní onemocnění, poruchy plodnosti, zubní zdraví, atd.)

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Ondrej Kana

2017-07-19
Popis hodnoty
Dobry den, diky za tuto iniciativu, predpokladam ze na zpracovani dat budete spolupracovat s universitami. Uvazujete o nejake sdilene platforme spolu s privatnim sektorem. Treba IBM je pomerne silny hrac v teto oblasti s jejim AI Watsonem a v Brne jiz zamestnama cca 4000 lidi. Dnes prevazne ve sluzbach ale mozna je toto moznost jak posunout zdejsi DC na dalsi uroven. https://www.ibm.com/watson/health/value-based-care/watson-care-manager/ diky
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Přínos městu
Propojeni privatniho a verenjneho sektoru s jasnym prinosem pro obe strany:)
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.

aled long

2017-07-20
Popis hodnoty
Clean air
Přínos městu
Clean air is essential for healthy living. Secure park and ride or even park and hire electric vehicles on the edge of teh city.Bicycle hire points and a pedestrianised town with strict access control for goods vehicles.
Reakce garanta
We will collect your comments and ideas until the end of July. The guarantors (ambassadors) will go through them during the August. After that, in September, your ideas will be displayed on our website.
Budoucí hodnoty
Clean air is essential for healthy living. Secure park and ride or even park and hire electric vehicles on the edge of teh city.Bicycle hire points and a pedestrianised town with strict access control for goods vehicles.

Veronika Novotná

2017-07-24
Popis hodnoty
Vytvořit síť bezpečných stezek pro cyklisty po celém městě. Nechat se inspirovat takovýmy městy jako je Kodaň či Amsterdam, kde se cyklista bezpečně dopraví kamkoli ve městě. Tyto stezky mají třeba i odbočovací pruhy a semafory, křižují-li komunikace motorových vozidel. Kolo je rychlý a ekologický typ dopravy a dle výzkumů pozitivně ovlivňuje jak k fyzické, tak i k psychické zdraví člověka.
Přínos městu
Snížení počtu motorových vozidel ve městě, což vede k čistšímu a zdravějšímu životnímu prostředí. Zvýšení atraktivnosti města pro život a turistický ruch. Skvělá reklama a vzor pro ostatní města, že to jde! Šťastnější a zdravější občané, lepší soudržnost a komunikace mezi nimi. Lepší propojení lidí a života města.

Dominik Heger

2017-07-27
Popis hodnoty
Sportoviště Myslím, že by bylo vhodné pro zdraví, zejména mládeže, ale i ostatních, zpřístupnit veřejnosti sportoviště a nebo budovat nová. Školní hřiště a tělocvičny (všech úrovní vzdělávacího systému) se na západě běžně a bezplatně otvírají široké veřejnosti. To mě zde chybí.
Přínos městu
Zdravější a spokojenější obyvatelé, zabránění nebezpečné nudy mládeže.

Odbor sociální péče

2017-07-31
Cíle
Veřejnosti i správním orgánům budou zpřístupněny... Kromě daného by primárním cílem měl být i rovnocenný přístup ke zdravotní péči.

Odbor sociální péče

2017-07-31
Cíle
Využít zdravotních údajů a dat z populačních studií k ... Preventivní programy zacílit nejen dle věku, ale také dle specifik cílové skupiny, např. osoby sociálně vyloučené, neboť identifikujeme specifika co se týče zdravotního stavu a potřeb (viz MUDr. Hana Janata – SZÚ, Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2016-2020 a další).

Odbor sociální péče

2017-07-31
Cíle
Cíl „Identifikovat skupiny obyvatel města…“ Co se týče sociální oblasti, toto zabezpečuje proces komunitního plánování soc. služeb, případně proces koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Není třeba vytvářet další plánovací procesy (dojde tím pouze k jejich tříštění vedoucímu k nesrozumitelnosti a k neefektivním výstupům). Je potřeba zkvalitňovat a adekvátně zabezpečit procesy stávající.

Tým projektu HOBIT

2017-07-31
Popis hodnoty
Bez ohledu na výsledky studia konkrétních faktorů v Brně je zjevné, že se naši obyvatelé potýkají se stejnými onemocněními jako západní svět (viz žebříček WHO). Primární cíl této priority bychom tedy viděli v nastavení a realizaci systémových opatření vedoucích ke snížení výskytu nejčastějších a nejzávažnějších chorob (př. budování cyklostezek ve městě, omezení kouření, zdravotní gramotnost ve školách, programy pro zaměstnavatele a další...). Děkujeme za vyjádření.
Přínos městu
zdravá populace, populace vzdělaná v oblasti svého zdraví, zdraví a aktivní senioři