Kvalita života

Středoevropské centrum vědy, výzkumu a inovací

hodnota fotka

Popis hodnoty

Brno se svými univerzitami, vědecko-výzkumnými kapacitami a množstvím studentů se postupně rozvine ve skutečnou znalostní ekonomiku s významnou pozicí v rámci širšího středoevropského regionu. Město bude vytvářet prostředí, kde bude snadnější přístup k rizikovému kapitálu pro tvorbu pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou. Díky tomuto unikátnímu prostředí budou firmy cítit, že Brno je to pravé místo pro jejich inovativní produkty a služby. Z Brna se stane město, ve kterém působí inovativní firmy ze všech oblastí a jejich aktivity pak dál podpoří rozvoj mladých kreativních talentů.

Přínos městu

Brno svojí živoucí a kreativní atmosférou přímo podporuje rozvoj talentu. Brno bude vytvářet různé nástroje, programy a prostory, které umožní obyvatelům města testovat a rozvíjet svoje inovativní nápady. Tyto nápady pak bude možné přetavit na malé a střední podniky přímo napojené na odpovídající trhy. Jak bude reputace Brna jako inovativního centra růst, stane se atraktivnějším pro zahraniční kreativce, kteří budou přicházet do Brna. To dále podpoří známost města.

Garant

Markus Dettenhofer

Výkonný ředitel středoevropského technologického institutu CEITEC Dr. Dettenhofer v současné době vede výzkumné centrum v České republice, které se zaměřuje na vědy o životě a materiálu. Zkušený vedoucí projektu v biotechnologickém prostředí. Získal BS z Kalifornské univerzity v Berkeley a PhD v molekulární virologii od Johns Hopkins University. Vedl post doktorský výzkum v laboratoři profesora Philipa Ledera na Harvardské lékařské fakultě a byl instruktorem genetiky na Harvardu. Mezi jeho specializace patří projektový management, biomedicínský výzkum, vědecké psaní a editace a vedení lidí.

CÍLINDIKÁTORJEDNOTKAAKTUÁLNÍ HODNOTABUDOUCÍ HODNOTAÚZEMNÍ PRŮMĚT
primární Aplikovatelnost a znovuvyužitelnost brněnského výzkumu

Počet prodaných licencí na patenty

Počet

další Zralost výzkumného podpůrného prostředí v Brně

Množství výdajů vynaložených na VaVaI inovativními soukromými společnostmi

Státní a nestátní zdroje v %

další Mezinárodní atraktivita studentského výzkumného prostředí v Brně

Počet a % zahraničních Ph.D. studentů

Počet / %

Počet a % zahraničních pracovníků s titulem Ph.D. v Brně

Počet / %

další Atraktivita výzkumného prostředí v Brně

Počet zaměstnanců v oblasti VaVaI financované z veřejného a soukromého sektoru

Počet

Počet Ph.D. studentů

Počet

další Propojenost a propustnost výzkumného prostředí v Brně

Počet společných grantů a projektů mezi veřejných a soukromým sektorem

Počet

Připomínky občanů k navržené hodnotě


PhDr. Jiří Cicvárek

2017-06-26
Popis hodnoty
Trvalou, dlouhodobou a intenzivní spoluprací politických a hospodářských orgánů a institucí, včetně soukromých subjektů, za neustálé spolupráce s výzkumnými ústavy Akademie věd, vysokých škol a výzkumných ústavů působících na území Brna a Jihomoravského kraje, vytvořit podmínky pro dlouhodobé pracovní působení významných nadregionálně uznávaných osobností vědy a výzkumu, zejména nositelů Nobelovy ceny.
Přínos městu
Každá z osobností světové vědy, která pracuje dlouhodobě v nějakém ústavu na konkrétním místě, přitahuje a buduje týmy specialistů. Výsledek jejich bádání přináší měřitelné ekonomické, vědecké a kulturní efekty. Na tuto jejich práci je napojena zejména sféra průmyslu, školství a odborné výchovy dalších specialistů.
Cíle
Intenzivně podporovat zkvalitňování školství všech stupňů, včetně školství základního, a vytvořit z Brna centrum celosvětově uznávané vzdělanosti, vědy a technologií. Univerzity (zejména VUT, MU aj.) by měly figurovat na předních příčkách celosvětového hodnocení úrovně (citační indexy atd.)
Indikátory
Docílit v dlouhodobém horizontu takového stavu, že významné osobnosti světové vědy natrvalo spojí svůj profesní i osobní život s Brnem. Cílem by měl být trvalý profesní život cca 5 nositelů Nobelovy ceny v Brně.
Jednotky
Je obvyklé, že každá významná vědecká osobnost buduje tým spolupracovníků /ústav, laboratoř etc.). Dá se předpokládat k horizontu 2050 nárůst spolupracujících odborníků v jednotkách desítek a stovek osob, včetně jejich rodin.
Současné hodnoty
Okamžitě, nepřetržitě a významně podporovat výzkum a rozvoj vědních oborů a technologií, které mají předpoklad vysokých multiplikačních efektů.
Budoucí hodnoty
Brno se stane vyhledávaným městem pro život vysoce vzdělaných obyvatel, kteří vyžadují odpovídající úroveň kvality života (kultura, sport, zdravotnictví, životní prostředí atd.) a to nejen ve městě samotném, ale i v širších nadměstských oblastech. Posílí se mj. kongresová turistika. Rozvine se vysoké školství (počty nových studentů se významně navýší).
Územní průmět
Pro výzkumné instituce této nové vědecké elity je třeba vymezit dostatečně velké plochy pro výstavbu nových pracovišť, napojit je na infastrukturu, počítat s výstavbou bydlišť pro jejich rodiny, zlepšit letecké spojení se světem, rychlovlaky, dálniční napojení na Vídeň a další evropská velkoměsta a centra vědy etc.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.

Jan Bouda

2017-06-29
Popis hodnoty
Pozor na oblíbenou politickou mantru důrazu na aplikovaný výzkum. Doporučuji podívat se na pojem technology readiness level a uvědomit si, že tento proces se musí podporovat ve všech stupních. Nejnižší stupně by měly mít těžístě ve výzkumných organizacích (Univerzity, AV). Naopak nejvyšší by měly být téměř výlučně záležitostí průmyslu.
Přínos městu
Vyvážený výzkum pokrývající celé spektrum přípravy technologie. Je například velmi obtížné navrhnout proof of concept bez spolupráce s odborníky ze základního výzkumu, atd...
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.