Kvalita života

Prosperující město

hodnota fotka

Popis hodnoty

V prosperujícím městě žijí dobře prosperující a spokojení obyvatelé, lokální nabídka zaměstnání je dostatečně pestrá a široká a podmínky i služby pro podnikání jsou kvalitní a dostatečné. Poptávka volných míst je v rovnováze s nabídkou. Školy připravují absolventy pro trh práce svými perspektivními obory. Za prací se lze ve městě bez těžkostí kamkoli dopravit různými způsoby. Město se zajímá o své zaměstnavatele a podporuje jejich vize. Obyvatelé mají chuť a možnost své příjmy ve městě utrácet.

Přínos městu

Brno v roce 2050 je přitažlivé pro podnikání a má zajímavou nabídku pracovních příležitostí pro všechny zájemce o zaměstnání dle jejich možností. Spokojení obyvatelé mohou díky svým příjmům využívat všechny nabídky, kterými město disponuje (bydlení, školství, zdravotnictví, služby, kultura, sport...).

Garant

Monika Höklová

Vystudovala bohemistiku a germanistiku v Brně se stážemi v Německu a Rakousku. Byla zaměstnancem, OSVČ a od roku 2004 zaměstnavatelem - je jednatelkou malé společnosti EC - Employment Consulting s.r.o., která se zabývá poradenstvím, výzkumem a vzděláváním v oblasti lidských zdrojů a pracovního trhu a v posledních letech sociálními inovacemi - novými a oproti dostupným alternativám lepšími řešeními, která naplňují společenské potřeby a vytvářejí nové spolupráce. Celý život žije s rodinou v Brně.

CÍLINDIKÁTORJEDNOTKAAKTUÁLNÍ HODNOTABUDOUCÍ HODNOTAÚZEMNÍ PRŮMĚT
primární Nárůst životní úrovně obyvatel města - ekonomická dimenze

podíl zaměstnaných z celkového počtu obyvatel (veřejné databáze ČSÚ

%

44,5

průměrná hrubá měsíční mzda (veřejné databáze ČSÚ; www.lmc.eu)

28484

výše průměrného příjmu domácností ve městě (veřejné databáze ČSÚ, zpoplatněná databáze KROK)

počet osobních vozidel na 1000 obyvatel (Ročenka dopravy Brno)

číslo

484

počet dokončených bytů na 1000 obyvatel (veřejné databáze ČSÚ

číslo

1192

počtet registrovaných subjektů na trhu (veřejné databáze ČSÚ

číslo

130898

počet volných pracovních míst (MPSV)

číslo

4981

počet uchazečů o zaměstnání (MPSV)

číslo

15952

podíl nezaměstnaných osob (MPSV)

%

6,1

HDP města (oproti průměru EU)

%

133

další Zvýšení bohatství města

daňové výnosy města (veřejné databáze ČSÚ)

8142360000

další Kvalitní a dostupné služby

Postavení Brna v hodnocení prosperity evropských měst (European Cities Monitoring)

rating

další Připravenost města na nové ekonomické modely a budoucí trendy (sdílená ekonomika, robotizace, …)

počet nových modelů a perspektivních trendů v ekonomice a podnikání (průzkum MU nebo Impact HUB)

číslo

Připomínky občanů k navržené hodnotě


Kristýna Hrubanová

2017-07-03
Popis hodnoty
Hodnota prosperity se zdá být definována čistě "růstově" - tedy z ekonomických hledisek. Je zmiňována podpora zaměstnavatelů, myslí se také na podporu zaměstnanců - respektive toho, že město bude podporovat takové zaměstnavatele, kteří dbají na důstojné pracovní podmínky zaměstnanců?
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.
Indikátory
Indikátory jsou nedopracované, zdají se být nahodile zvolené. Neorzumín např. tomu, proč by se prosperita měla měřit počtem aut na počet obyvatel.
Reakce garanta
Do konce července sbíráme vaše připomínky, komentáře a podněty. K jejich vypořádání ze strany garantů dojde v průběhu srpna a na začátku září bude toto vypořádání připomínek zveřejněno na webu.