Až budou děti dospělé, jak se bude ve městě Brně žít? Jaké bude životní prostředí – to i přírodní, i to člověkem vytvořené? Jak to bude s bydlením, zdravotnictvím, sociálními službami, kulturou nebo sportem?

Kvalita života

Pomozte nám vytvořit dlouhodobý pohled na to, jak vylepšit kvalitu života v našem městě.

Klikněte na název hodnoty a přečtěte si detailní informace

Popis hodnoty

Architektonická tvář města Brna se v roce 2050 zaměřuje zejména na propojení historické zá­stavby, brněnského funkcionalismu, industriální architektury a nové výstavby. Je pod­po­rována kultivovaná moderní architektura odpovídající světovým trendům a respektující envi­ron­mentální a společenský vývoj. Vzhledem k členitému reliéfu krajiny města Brna a jeho dominantám je kladen důraz především na výškovou kompozici a na zvyšující se kvalitu ve­řejných prostranství, zejména náměstí, ulic a parků.

Přínos

Město se stane přitažlivým a přívětivým místem pro život obyvatel a zároveň atraktivním cí­lem turistického ruchu. Výška, struktura a objem nové zástavby respektují okolní zástavbu, zachovávají kompoziční osy a dominanty města. Atraktivní, kvalitní a inspirativní veřejná pro­stranství přinášejí inspiraci pro kulturní a sociální život ve městě.

Současný stav

40%

Budoucí stav

92%

Město Brno má relativně velký potenciál pro zlepšení kvality veřejných prostranství a celkového architektonické rázu. V současné době je v Brně mnoho architektonicky zajímavých míst, jsou to však víceméně osamnělé enklávy, které je třeba propojit.

Garant

Michal Sedláček

Architekt Michal Sedláček je ředitel Kanceláře architekta města Brna a od roku 2016 hlavní architekt města Brna. Vystudoval architekturu na Vysokém učení technickém v Brně a na Aka­demii výtvarných umění v Praze. V roce 1990 odešel do New Yorku, poté od poloviny deva­desátých let pracoval na projektech v Moskvě, pak se vrátil do New Yorku, odkud se přestěhoval do kalifornského Los Angeles. Tam do roku 2006 pracoval v ateliéru Franka Gehryho. V roce 2007 založil a poté vedl losangelskou pobočku architektonické firmy Aedas.

cílindikátorjednotkaaktuální hodnotabudoucí hodnotaúzemní průmět
primární Kultivovaná výstavba a podpora moderní architektury opovídající světovým trendům

Počet nominovaných staveb v Brně v celostátních soutěžích organizovaných profesními organizacemi (Grandprix Architektů – národní cena za architekturu; Česká cena za architekturu)

počet

cca 5-10 (Česká cena za architekturu)

10 a více

celé město

další Atraktivní, kvalitní a inspirativní veřejná prostranství jako nedílná součást stabilizovaných i rozvojových oblastí města

Podíl kvalitně rekonstruovaných veřejných prostranství na všech rekonstruovaných veřejných prostranstvích od roku 2016

%

0

100

celé město

Podíl nových kvalitních veřejných prostranství na všech nových veřejných prostranstvích od roku 2016

%

0

100

celé město

Podíl obyvatel spokojených s kvalitou veřejných prostranství

%

77

95

celé město

další Město bez vizuálního smogu

Podíl provozoven s kvalitním designem na celkovém počtu provozoven

%

15 (odhad)

90

celé město

Podíl kvalitně provedených venkovních reklam na celkovém počtu reklam (možno sledovat dle kategorií, např. billboard, city light vitríny, bannery na městském mobiliáři, atd.)

%

15 (odhad)

90

celé město